1. Foreligger det en beskrivelse og begrunnelse for metoden og dens forhold til prosjektets problemstilling?

2. Ved eksplorerende design; finnes det en referansegruppe el.lign. som kan vurdere valg som må gjøres underveis i prosjektet?

3. Har forskeren relevant og tilstrekkelig kompetanse i forhold til prosjektets framgangsmåte og tematikk?

4. Foreligger det en beskrivelse og begrunnelse for utvalgsstrategien?

5. Er rekrutterings- og samtykkeproblematikken diskutert, og eventuelle avvik fra standardkravet om skriftlig informasjon og individuelt samtykke tilfredsstillende begrunnet?

6. Foreligger det en refleksjon over forskerrollen og forskerens atferd i feltet?

7. Foreligger det en vurdering av mulige belastninger studien kan påføre informantene, og tiltak for å forebygge disse?

8. Foreligger det en beskrivelse av hvordan data vil bli registrert, lagret og eventuelt publisert?

9. Foreligger det en vurdering av spesielle utfordringer i fortolkningsprosessen?

10. Er analysestrategien beskrevet?

11. Er gjenkjennelsesproblematikken tilstrekkelig diskutert?