1. Har problemstillingen vitenskapelig interesse?
 2. Er det gjort rede for kunnskapsfronten?
 3. Er effektmålene relevante?
 4. Har studien kontrollgrupper?
 5. Er studien upåvirket av utvalgsskjevheter?
 6. Er valg og dosering av studiepreparat og kontrollpreparat adekvat?
 7. Er det gjort styrkeberegninger?
 8. Står styrkeberegningene i forhold til effektmål og krav til statistisk signifikans?
 9. Er studieperioden avgrenset?  
 10. Foreligger det analyseplan?
 11. Foreligger det publiseringsplan?
 12. Er velregulerte pasienter ekskludert?
 13. Har prosjektleder adekvat vitenskapelig kompetanse?
 14. Er det gjort rede for økonomiske interesser?
 15. Er det gjort rede for interessekonflikter?
 16. Vil tilliten til resultatene være upåvirket av interessekonflikter?
 17. Er det åpen tilgang for prosjektmedarbeidere til rådata?