Jump to content

Menu

Reference

Landbruks- og matdepartementet (2015): Forskrift om bruk av dyr i forsøk av 18. juni 2015. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-18-761 (accessed Septeber 28 2015)

Articles using this text

Thank you for helping us provide a better service.

Fill in your feedback in the form below.