Hopp til innhold

Meny

Offentliggjøring

 1. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne skal beskyttes ved at forskeren lover at all informasjon skal behandles konfidensielt og anonymiseres ved publisering. Det er en

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 2. 40. Rett og plikt til offentliggjøring

  40. Rett og plikt til offentliggjøring Kunnskap er et kollektivt gode, og alle forskningsresultater bør som hovedregel publiseres. Det er også viktig for at resultatene skal kunne etterprøves.  Som hovedregel har forskeren

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/E. Oppdragsforskning (34-40)/40. Rett og plikt til offentliggjøring/

 3. Konfidensialitet

  Konfidensialitet Konfidensialitet består i at informasjon begrenses til dem som er autorisert til å ha tilgang til den. Det er ikke bare spørsmålet om begrenset tilgang som er viktig for konfidensialitet. Av betydning er også

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Konfidensialitet/

 4. Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter

  Åpenhet i forskningen og om forskerrollen er viktig for å sikre forskningsmessig kvalitet og samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater. Med større grad av oppdragsforskning og ekstern finansiering av forskningsprosjekter,

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Oppdragsforskning, åpenhet og interessekonflikter/

 5. Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk

  Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk Forskning på oppdrag har fått et betydelig omfang hvor universiteter, høgskoler og instituttsektoren er involvert. Massemedia har avdekket uheldige sider ved denne forskningstypen, f.eks.

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/Oppdragsforskning, penger og forskningsetikk/

 6. Oppdragsforskning

  Oppdragsforskning Kan vi ha tillit til forskningsresultater som skriver seg fra oppdrag der en bruker har bestemt tema og betalt regningen? Vil forbindelsen til en oppdragsgiver svekke forskningens uavhengighet og føre til skjevheter i

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Oppdragsforskning/

 7. Tellekanter

  Tellekanter ”Tellekanter” er den populære termen for systemer for registrering og kvantifisering av forskningsresultater, særlig publikasjoner, og økonomiske belønningssystemer på grunnlag av disse. Universitets- og høyskolerådet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Tellekanter/

 8. Forskningsformidling

  Fordi forskning fyller ulike funksjoner, og siden forskeren også har et allment samfunnsansvar, bør formidling av forskning og deltakelse i aktuelle samfunnsdebatter rutinemessig være en del av forskningsvirksomheten.  Institusjonene

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Forskningsformidling/