Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?

  effekt av tiltaket skal måles. NEM vurderer videre at prosjektgruppens kompetanse på ADHD og diagnostisering er mangelfullt beskrevet ... foregår over 3 mnd., med en utvaskningsperiode på 2 måneder, før gruppene bytter. Hvis økt fysisk aktivitet kan tilfredsstille det økte

  /Søk i NEMs vedtak/Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?/

 2. Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

  være vanskelig å innhente samtykke fra pasientene i denne sårbare gruppen. REK sør-øst A behandlet klagen på sitt møte 16.01.2020 ... se på relevante variabler før og etter lovendringen vil prosjektgruppen også kunne se på hvilke variabler som har endret seg som

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold/

 3. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  selvbestemmelse vurderes likevel som så betydningsfull for denne pasientgruppen at det ikke kan gis fritak fra kravet om samtykke. Klagen ... selvbestemmelse vurderes som så betydningsfull for denne pasientgruppen at det ikke kan gis fritak fra kravet om samtykke. Det søkes

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 4. Henvendelse fra Nina Elisabeth Valstrand om osteologisk analyse av skjelettmateriale (2019/235)

  rt på tannslitasje hos voksne individer innen én gitt befolkningsgruppe; den norske (og særlig den midt-norske) middelalderbefolkningen ... seg at det befinner seg individer som har tilhørt sårbare minoritetsgrupper, vil ikke disse bli fremhevet i analyse eller publikasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse fra Nina Elisabeth Valstrand om osteologisk analyse av skjelettmateriale (2019/235)/

 5. Unge forskere opplever uetisk press

  spørreundersøkelsen kommer det imidlertid fram at unge er ekstra sårbare. Både gaveforfatterskap og det å nekte forfatterskap blir mye ... etikken må komme nedenfra, det vil si fra stipendiatenes forskergruppe, institutt eller lignende. Men det er sjelden det er tid

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Unge forskere opplever uetisk press/

 6. Folket bør få være med og styre KI-skuta

  allmennheten, samtidig som den ikke har svakheter og gjør oss sårbare. Våpen og spamfilter KI-systemer etterligner, erstatter og ... intelligens og andre muliggjørende teknologier og er også medlem i Expertgruppen för etik i det svenske Vetenskapsrådet. – Jeg ser det som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Folket bør få være med og styre KI-skuta/

 7. Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime

  på en systematisk og sofistikert «islamsk stat» styrt etter gruppas ekstreme tolkning av Sharia. Men i sin avhandling fant Becker ... at det var enorme kontraster mellom det bildet som tegnes i gruppas eget materiale, og realiteten på bakken. Hva var de største

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime/

 8. Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

  utvalget deler forsknings- og analysevirksomheten inn i tre grupper av aktiviteter: i) metodeutvikling, som beskrives som «forskningsbasert ... regulerer forholdet til forskningsdeltakere (menneskeverd, sårbare grupper, forsøksdyr osv). 2.3 Uavhengighet SSBs uavhengighet er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget/

 9. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  300 pasienter med vanlig biologisk risikoprofil. Den første gruppen vil få redusert stråledose og mindre kjemoterapi. Utfallsmål ... I den andre gruppen vil man sammenligne hendelsesfri overlevelse dersom man gir cellegift i tillegg hos en gruppe, sammenlignet

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 10. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger ... opplegg vil være gode nok for de som ikke ønsker å delta.» Forskergruppen oppfordres derfor til å «rådføre seg med NESH angående frivillighet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 11. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  helt siden den første henvendelsen fra Thorsby og hans forskningsgruppe i 2013 vært kritiske og tråkket på bremsen. Nå er det tegn ... dagens befolkning. Han samler inn blodprøver fra en nøye utvalgt gruppe på 69 øyboere og undersøker prøvene for noen molekyler, kalt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 12. Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  opplysningens offentlighet, informasjonens sensitivitet, de berørtes sårbarhet og forskningens interaksjon og konsekvenser i den forskningsetiske ... å analysere eller forutsi forhold ved enkeltpersoner eller grupper (f.eks. knyttet til økonomi, helse og atferd). Sort-boks-problematikk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens/

 13. Referat fra møte i Skjelettutvalget 28. februar 2019

  Europe'. Den overordnede problemstilling er å studere genetisk sårbarhet og genetisk tilpasning til en ytre faktor, her bakterien Yersinia ... migrasjon (f.eks. pilgrimmer) og om dette påvirket befolkningens sårbarhet for ytre faktor (Y. pestis). Dette skal gjøres vha. aDNA fra

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 28. februar 2019/

 14. Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i doktorgradsprosjekt (2019/48)

  skjelettmateriale. Mer konkret er målsetning å studere genetisk sårbarhet og genetisk tilpasning til en ytre faktor, her bakterien Yersinia ... (for eksempel pilgrimmer) og om dette påvirket befolkningens sårbarhet for ytre faktor (Yersinia pestis). Henvender ønsker å etablere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i doktorgradsprosjekt (2019/48)/

 15. Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  meningsmotstandere på betente forskningsområder som er særlig sårbare for interessekonflikter. I slike situasjoner oppstår et behov ... supplement til forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at forskere søker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 16. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  meningsmotstandere på betente forskningsområder som er særlig sårbare for interessekonflikter. I slike situasjoner oppstår et behov ... supplement til forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at forskere søker

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 17. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  godkjenninger var på plass i 1999. Det kan så antas at prosjektgruppen deretter har handlet utfra at nødvendige tillatelser foreligger ... regelverk og ny informasjon. NEM legger videre til grunn at prosjektgruppen har søkt REK om råd (riktignok misforstått svaret de fikk)

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 18. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. Deltakerne er av prosjektgruppen vurdert som personer med redusert samtykkekompetanse. Prosjektleder ... informasjon og samtykkeskjema. REK vurderte tilbakemelding fra prosjektgruppen i møtet 31.10.18. Tilbakemeldingen bestod av flere argumenter

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 19. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 20. Referat møte i NEM 5. oktober, 2018

  Behandlingssaker BS12 Arbeidsgruppe for fortolkning av virkeområdet til hfl Bakgrunn En arbeidsgruppe ble nedsatt etter møte ... med fortolkning av virkeområdet til helseforskningsloven. Arbeidsgruppens notat ble diskutert. Helseforskningsloven skal være en

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. oktober, 2018/

 21. Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep

  begrunnelse i den omfattende innsamling av opplysninger om en sårbar gruppe, og at informasjonen som deltakerne skulle motta ikke var ... retrospektiv kasus-kontrollstudie. Det skal identifiseres en gruppe (kohort) som omfatter personer som oppsøkte Voldtektsmottaket

  /Søk i NEMs vedtak/Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep/

 22. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  ikke er forskning som kan undergrave den samiske kulturen og gruppens interesser. 2. Utvalgets forslag  Definisjon av begrepet samisk ... økt interesse for humant biologisk materiale fra ulike befolkningsgrupper. Genetisk forskning er et følsomt tema for samer dels

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 23. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  ytringens offentlighet, informasjonens sensitivitet, de berørtes sårbarhet, og forskningens interaksjon og konsekvenser. Ytterligere ... mellom privat og offentlig, 2) Hensynet til barn og svakstilte grupper, 3) Ansvaret for å informere og innhente samtykke, 4) Ansvaret

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 24. Referat fra møte i NENT 7. juni 2018

  forskningsetikk:  Arbeidsgruppen v/ Jim Tørresen orienterte Jim Tørresen presenterte arbeidet fra gruppa så langt. Arbeidsgruppen har hatt ... kunstig intelligens og positive og negative konsekvenser. Arbeidsgruppen har utformet et brev for å be om innspill fra miljøene selv

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 7. juni 2018/

 25. Referat møte i NEM 5. desember 2017

  til hvordan vi forstår og definerer Alzheimers sykdom. 2) Prosjektgruppen planlegger også å undersøke hvordan gittercellene bidrar ... bør innhentes (hvor lang tid i forkant av at personer i utvalgsgruppen kommer i en pleiesituasjon); hvordan ivareta selvbestemmelsesretten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. desember 2017/

 26. Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling

  Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling NEM 2017/310, REK sør-øst C 2016/1224 Klagesak Marianne ... søknad om forhåndsgodkjenning. Stikkord: Fremleggelsesplikt, sårbare grupper, samtykke «Bakgrunn: Behandling med legemidler kan gi

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling/

 27. Sykepleie ved livets slutt

  bør innhentes (hvor lang tid i forkant av at personer i utvalgsgruppen kommer i en pleiesituasjon); hvordan ivareta selvbestemmelsesretten ... skriftlig samtykke vil være svært vanskelig i prosjektet, gitt pasientgruppen. Det er særlige etiske utfordringer knyttet til å sikre

  /Søk i NEMs vedtak/Sykepleie ved livets slutt/

 28. Stipendiaten: Delte ut motgift mot overdose

  Delte ut motgift mot overdose til brukere Kan hende ringer de ikke ambulansen. Men det er ikke gitt at de ville ... igangsettelse av dette prosjektet? Dette er forskning på en sårbar gruppe, men siden vi baserte oss på noen tiårs erfaring med lignende

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Stipendiaten: Delte ut motgift mot overdose/

 29. Offentlig - men ikke fritt vilt

  forskes på på Facebook, men hva hvis du begynte å hetse folkegrupper i innleggene dine? Forskere sliter med grenseoppgangene, ... Haanshuus sammen med Anders Ravik Jupskås norske høyreekstreme grupper med åpne Facebook-sider. Fordi de holdt seg unna såkalt personidentifiserende

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Offentlig - men ikke fritt vilt/

 30. Stipendiaten

  Mumbai, hvis jeg ikke var forsiktig. Å forske på en så sårbar gruppe som surrogatmødre i India brakte med seg daglige forskningsetiske ... største dilemmaene du opplevde? – Å forske på en stigmatisert gruppe som jeg kunne skape store problemer for. Jeg hadde dekkhistorier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Stipendiaten/

 31. Henvendelse angående tilgang til De Schreinerske samlinger

  på skjelettmateriale fra etniske minoriteter, særlig samiske grupper: «I would use this [difficult heritage] as a way of thinking ... levningene har havnet i samlingene og at «[h]ensynet til sårbare grupper eller urbefolkning er et spesielt viktig her gitt en litt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående tilgang til De Schreinerske samlinger/

 32. Ny lov på plass

  Forskningsetikkloven har trådt i kraft Mandag trådte den nye loven i kraft med nye krav, særlig ... følge av at vi driver med oppdragsforskning, vi forsker på sårbare grupper, og i utlandet. Forskningsetikk inngår i både nybegynnerkurs

  /Aktuelt/Nyheter/2017/Ny lov på plass/

 33. Utprøving av intranasal nalokson

  sør-øst C i møtet 1.12.2016. Prosjektet skal inkludere en sårbar gruppe, rusmisbrukere, som har tatt en overdose med heroin og trenger ... med at dette er en svært viktig studie som kan komme en sårbar gruppe til gode og som har betydelig samfunnsnytte. Problemet er

  /Søk i NEMs vedtak/Utprøving av intranasal nalokson/

 34. Grenselause data

  – På grunn av at omskiftingane er så store, var det semje i gruppa om å vende attende til den grunnleggande etikken og sjå på kva ... filosofiprofessor ved Universitetet i Bergen og har vore nestleiar for ekspertgruppa som forfatta den nye OECD-rapporten. Han var også sekretariatsleiar

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 35. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  spørsmål om samtykke og informasjonsplikt, forskning på sårbare grupper, samt krav om å ikke påføre fysisk eller psykisk smerte ... hensynet til utsatte grupper (retningslinje 21): «Forskere som samler informasjon om personers og gruppers egenskaper og atferd

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 36. Uttalelse om prosjektet «Gjennomgang av saker i Fylkesnemnda» (2016/301)

  barnevernets behandling av saker om omsorgsovertakelse blant minoritetsgrupper basert på et utvalg av vedtak fra Fylkesnemnda for barnevern ... involverte «vil kunne legge sten til byrden for personer i sårbare situasjoner.»  På den bakgrunn sendte Datatilsynet (21.06.2016)

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Gjennomgang av saker i Fylkesnemnda» (2016/301)/

 37. Eksperimenterte på sultne barn

  Schubenacadie ble elevene delt inn i én gruppe som fikk C-vitamintilskudd, og én gruppe som ikke fikk noe. På the Blood school ... annen type beriket mel. St. Paul’s school ble brukt som kontrollgruppe. Der fikk ikke elevene noen form for ekstra ernæring, selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/

 38. Etterlatte foreldre, søsken og venner etter 22.7

  endring forskningsprosjektet avslås. Stikkord: rekruttering, sårbare grupper, telefonisk purring og reservasjonsadgang. En prospektiv ... til alle og dybdeintervjuer av 10-12 personer innenfor hver gruppe. Spørreskjema skal besvares 15, 25 og 37 måneder etter 22. juli

  /Søk i NEMs vedtak/Etterlatte foreldre, søsken og venner etter 22.7/

 39. Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

  at  problemstillingen ikke er viktig nok til å utsette pasientgruppen for den forskning som er beskrevet, de har vært skeptisk ... kan frembringe ny kunnskap av betydning for behandling av pasientgruppen. Klage på REK sør-øst sitt vedtak ble sendt 24.2.16: "Prosjektleder

  /Søk i NEMs vedtak/Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom/

 40. Referat fra møte i NEM 10. mai 2016

  innhente og bearbeide registerdata for så vel gruppen med LAR-pasienter og kontrollgruppen som på noen områder består av hele den norske ... tillatelse til innhenting og bruk av data om medlemmene i primærgruppen – LAR-pasienter og pasienter med minst én påbegynt episode

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 10. mai 2016/

 41. Forfriskende ærlig om forskere

  Forfriskende ærlig om forskere Boken «Ethical Research with Children» er både modig og interessant. ... gir også en risiko for at barn (eller andre definert «sårbare» grupper) blir usynliggjort og marginalisert på en måte de ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Forfriskende ærlig om forskere/

 42. – Går ikke i knas av å delta i forskning

  tanken om at folk som er eller har vært pasienter, er veldig sårbare. Jeg var stresset for at folk skulle oppleve at vi berørte ... Hvordan forholdt du deg til at du skulle forske på en gruppe du anså som sårbar? Jeg hadde åpne intervjuer basert på en intervjuguide

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Går ikke i knas av å delta i forskning/

 43. Fra skallemålinger til selvbestemmelse

  planlegging til publisering av resultater, og Sara har ledet styringsgruppa. Forskningsprosjektet er gjennomført i samarbeid med Samisk ... som kan bli ubrukbare eller oppleves nedverdigende for urfolksgruppen det forskes på. Vi har vært opptatt av respekt og nytteverdi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Fra skallemålinger til selvbestemmelse/

 44. Referat fra møte i NEM 30.3.16

  inkludert kopier av godkjenninger fra Sverige og Danmark. Forskningsgruppen var invitert til møtet. De gav en grundig presentasjon ... forskningsprosjekter. NEM ville foretrukket slik løsning. Prosjektgruppen orienterte om utfordringer med å få hjemlet såkalte generelle

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 30.3.16/

 45. Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat

  prosjektene med fritak om innhenting av samtykke, uavhengig av 'sårbarhetskarakter' av aktuelle legemidlers bruksområder/indikasjoner. ... som en betydelig ulempe, og at gruppen i det omsøkte prosjektet er å anse som mindre sårbare enn i de tidligere godkjente prosjektene

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat/

 46. HPT aksens dysfunksjon i Down Syndrom - en risikofaktor for senere utvikling av Alzheimer Demens

  forhåndsgodkjenning avslås. Stikkord: vitenskapelig design, samtykke, sårbar gruppe, nytte vs. belastning. "Alzheimers sykdom (AD) er en betydelig ... anfører at det vil være påregnelige fordeler for denne pasientgruppen, kan komiteen ikke se at dette er sannsynliggjort i tilstrekkelig

  /Søk i NEMs vedtak/HPT aksens dysfunksjon i Down Syndrom - en risikofaktor for senere utvikling av Alzheimer Demens/

 47. Kartlegging av alkoholbruk blant pasienter i et generelt somatisk akuttmottak

  Stikkord: samtykke, rekruttering av forskningsdeltakere i en sårbar posisjon og bruk av anonymt humant biologisk materiale. Formålet ... med prosjektet er å kartlegge alkoholinntak i en uselektert gruppe pasienter i somatisk akuttmottak. Alkoholrelaterte problemer

  /Søk i NEMs vedtak/Kartlegging av alkoholbruk blant pasienter i et generelt somatisk akuttmottak/

 48. Triage for voldsrisiko. Validitet, reliabilitet og anvendbarhet av Triage for voldsrisiko i en psykiatrisk akuttavdeling

  helse og sykdom, og legger dessuten vekt på at dette er en sårbar gruppe." Komiteen godkjente prosjektet med vilkår om at aktivt ... tvilssituasjonen ble det faktum at studien skulle utføres på en sårbar populasjon brukt som argument for fremleggelsesplikt. NEMs utgangspunkt

  /Søk i NEMs vedtak/Triage for voldsrisiko. Validitet, reliabilitet og anvendbarhet av Triage for voldsrisiko i en psykiatrisk akuttavdeling/

 49. Reindriftas hverdag - En undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere i Norge - klage på avslag om utsatt offentliggjøring

  bedt om utsettelse til datainnsamlingen var gjennomført og gruppen hadde publisert tre planlagte publikasjoner fra studien. Anmodningen ... offentliggjøring var begrunnet med to forhold:  Arbeidet som gruppen hadde lagt ned i å utvikle forskningsdesignet. Designet bygger

  /Søk i NEMs vedtak/Reindriftas hverdag - En undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere i Norge - klage på avslag om utsatt offentliggjøring/

 50. Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning

  å gi individtilpassete helserelaterte kostråd på internett. Sårbare personer kan bli inkludert, uten at de kan følges opp, og forsker ... kunnskap om egne karakteristika (gjennom gruppe 1 til 3) med en kontrollgruppe (gruppe 0) som får generelle råd. Effektmål er endring

  /Søk i NEMs vedtak/Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning/