Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?

  effekt av tiltaket skal måles. NEM vurderer videre at prosjektgruppens kompetanse på ADHD og diagnostisering er mangelfullt beskrevet ... foregår over 3 mnd., med en utvaskningsperiode på 2 måneder, før gruppene bytter. Hvis økt fysisk aktivitet kan tilfredsstille det økte

  /Søk i NEMs vedtak/Vil økt fysisk aktivitet i klasserommet gi bedre tilpasning og færre atferdsproblemer for barn med ADHD?/

 2. Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

  være vanskelig å innhente samtykke fra pasientene i denne sårbare gruppen. REK sør-øst A behandlet klagen på sitt møte 16.01.2020 ... se på relevante variabler før og etter lovendringen vil prosjektgruppen også kunne se på hvilke variabler som har endret seg som

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold/

 3. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  selvbestemmelse vurderes likevel som så betydningsfull for denne pasientgruppen at det ikke kan gis fritak fra kravet om samtykke. Klagen ... selvbestemmelse vurderes som så betydningsfull for denne pasientgruppen at det ikke kan gis fritak fra kravet om samtykke. Det søkes

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 4. Henvendelse fra Nina Elisabeth Valstrand om osteologisk analyse av skjelettmateriale (2019/235)

  rt på tannslitasje hos voksne individer innen én gitt befolkningsgruppe; den norske (og særlig den midt-norske) middelalderbefolkningen ... seg at det befinner seg individer som har tilhørt sårbare minoritetsgrupper, vil ikke disse bli fremhevet i analyse eller publikasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse fra Nina Elisabeth Valstrand om osteologisk analyse av skjelettmateriale (2019/235)/

 5. Unge forskere opplever uetisk press

  spørreundersøkelsen kommer det imidlertid fram at unge er ekstra sårbare. Både gaveforfatterskap og det å nekte forfatterskap blir mye ... etikken må komme nedenfra, det vil si fra stipendiatenes forskergruppe, institutt eller lignende. Men det er sjelden det er tid

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Unge forskere opplever uetisk press/

 6. Folket bør få være med og styre KI-skuta

  allmennheten, samtidig som den ikke har svakheter og gjør oss sårbare. Våpen og spamfilter KI-systemer etterligner, erstatter og ... intelligens og andre muliggjørende teknologier og er også medlem i Expertgruppen för etik i det svenske Vetenskapsrådet. – Jeg ser det som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Folket bør få være med og styre KI-skuta/

 7. Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime

  på en systematisk og sofistikert «islamsk stat» styrt etter gruppas ekstreme tolkning av Sharia. Men i sin avhandling fant Becker ... at det var enorme kontraster mellom det bildet som tegnes i gruppas eget materiale, og realiteten på bakken. Hva var de største

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime/

 8. Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

  utvalget deler forsknings- og analysevirksomheten inn i tre grupper av aktiviteter: i) metodeutvikling, som beskrives som «forskningsbasert ... regulerer forholdet til forskningsdeltakere (menneskeverd, sårbare grupper, forsøksdyr osv). 2.3 Uavhengighet SSBs uavhengighet er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget/

 9. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  300 pasienter med vanlig biologisk risikoprofil. Den første gruppen vil få redusert stråledose og mindre kjemoterapi. Utfallsmål ... I den andre gruppen vil man sammenligne hendelsesfri overlevelse dersom man gir cellegift i tillegg hos en gruppe, sammenlignet

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 10. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger ... opplegg vil være gode nok for de som ikke ønsker å delta.» Forskergruppen oppfordres derfor til å «rådføre seg med NESH angående frivillighet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 11. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  helt siden den første henvendelsen fra Thorsby og hans forskningsgruppe i 2013 vært kritiske og tråkket på bremsen. Nå er det tegn ... dagens befolkning. Han samler inn blodprøver fra en nøye utvalgt gruppe på 69 øyboere og undersøker prøvene for noen molekyler, kalt

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 12. Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  opplysningens offentlighet, informasjonens sensitivitet, de berørtes sårbarhet og forskningens interaksjon og konsekvenser i den forskningsetiske ... å analysere eller forutsi forhold ved enkeltpersoner eller grupper (f.eks. knyttet til økonomi, helse og atferd). Sort-boks-problematikk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens/

 13. Referat fra møte i Skjelettutvalget 28. februar 2019

  Europe'. Den overordnede problemstilling er å studere genetisk sårbarhet og genetisk tilpasning til en ytre faktor, her bakterien Yersinia ... migrasjon (f.eks. pilgrimmer) og om dette påvirket befolkningens sårbarhet for ytre faktor (Y. pestis). Dette skal gjøres vha. aDNA fra

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 28. februar 2019/

 14. Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i doktorgradsprosjekt (2019/48)

  skjelettmateriale. Mer konkret er målsetning å studere genetisk sårbarhet og genetisk tilpasning til en ytre faktor, her bakterien Yersinia ... (for eksempel pilgrimmer) og om dette påvirket befolkningens sårbarhet for ytre faktor (Yersinia pestis). Henvender ønsker å etablere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående prøvetaking av skjelettmateriale i doktorgradsprosjekt (2019/48)/

 15. Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  meningsmotstandere på betente forskningsområder som er særlig sårbare for interessekonflikter. I slike situasjoner oppstår et behov ... supplement til forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at forskere søker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 16. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  meningsmotstandere på betente forskningsområder som er særlig sårbare for interessekonflikter. I slike situasjoner oppstår et behov ... supplement til forståelsen av natur, miljø og livsvilkår for befolkningsgrupper og lokalsamfunn. Det er derfor viktig at forskere søker

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 17. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  godkjenninger var på plass i 1999. Det kan så antas at prosjektgruppen deretter har handlet utfra at nødvendige tillatelser foreligger ... regelverk og ny informasjon. NEM legger videre til grunn at prosjektgruppen har søkt REK om råd (riktignok misforstått svaret de fikk)

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 18. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. Deltakerne er av prosjektgruppen vurdert som personer med redusert samtykkekompetanse. Prosjektleder ... informasjon og samtykkeskjema. REK vurderte tilbakemelding fra prosjektgruppen i møtet 31.10.18. Tilbakemeldingen bestod av flere argumenter

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 19. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 20. Referat møte i NEM 5. oktober, 2018

  Behandlingssaker BS12 Arbeidsgruppe for fortolkning av virkeområdet til hfl Bakgrunn En arbeidsgruppe ble nedsatt etter møte ... med fortolkning av virkeområdet til helseforskningsloven. Arbeidsgruppens notat ble diskutert. Helseforskningsloven skal være en

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. oktober, 2018/

 21. Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep

  begrunnelse i den omfattende innsamling av opplysninger om en sårbar gruppe, og at informasjonen som deltakerne skulle motta ikke var ... retrospektiv kasus-kontrollstudie. Det skal identifiseres en gruppe (kohort) som omfatter personer som oppsøkte Voldtektsmottaket

  /Søk i NEMs vedtak/Helserisiko og helsetjenestebruk ved seksuelle overgrep/

 22. Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning

  ikke er forskning som kan undergrave den samiske kulturen og gruppens interesser. 2. Utvalgets forslag  Definisjon av begrepet samisk ... økt interesse for humant biologisk materiale fra ulike befolkningsgrupper. Genetisk forskning er et følsomt tema for samer dels

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringssvar om retningslinjer for samisk helseforskning/

 23. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  ytringens offentlighet, informasjonens sensitivitet, de berørtes sårbarhet, og forskningens interaksjon og konsekvenser. Ytterligere ... mellom privat og offentlig, 2) Hensynet til barn og svakstilte grupper, 3) Ansvaret for å informere og innhente samtykke, 4) Ansvaret

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 24. Referat fra møte i NENT 7. juni 2018

  forskningsetikk:  Arbeidsgruppen v/ Jim Tørresen orienterte Jim Tørresen presenterte arbeidet fra gruppa så langt. Arbeidsgruppen har hatt ... kunstig intelligens og positive og negative konsekvenser. Arbeidsgruppen har utformet et brev for å be om innspill fra miljøene selv

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NENT-referater/Referat fra møte i NENT 7. juni 2018/

 25. Referat møte i NEM 5. desember 2017

  til hvordan vi forstår og definerer Alzheimers sykdom. 2) Prosjektgruppen planlegger også å undersøke hvordan gittercellene bidrar ... bør innhentes (hvor lang tid i forkant av at personer i utvalgsgruppen kommer i en pleiesituasjon); hvordan ivareta selvbestemmelsesretten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. desember 2017/