Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer

  private og det offentlige Graden av sensitivitet Graden av sårbarhet Graden av interaktivitet Graden av deltakerens involvering ... og inneholder informasjon om koblinger mellom individer og grupper. Det vil si at dersom man henter inn informasjon om en person

  /Aktuelt/Nyheter/ Internettforskning: Etikk - juss og forskererfaringer/

 2. - Lovutkastet er preget av hastverksarbeid

  – Lovutkastet er preget av hastverksarbeid Kunnskapsdepartementets utkast til ny forskningsetikklov er uklart, ... etterstrebe informert samtykke og ikke legge stein til byrden for sårbare grupper, sier Hvinden. – Høringsnotatet gir inntrykk av at det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Lovutkastet er preget av hastverksarbeid/

 3. – Går ikke i knas av å delta i forskning

  tanken om at folk som er eller har vært pasienter, er veldig sårbare. Jeg var stresset for at folk skulle oppleve at vi berørte ... Hvordan forholdt du deg til at du skulle forske på en gruppe du anså som sårbar? Jeg hadde åpne intervjuer basert på en intervjuguide

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Går ikke i knas av å delta i forskning/

 4. «First in man»

  personer inn i slike studier? – Du må huske på det at denne gruppen syke mennesker har ikke lenger noe tilbud. Noen pasienter er ... eksperimentell behandling. Altså befinner de seg i en meget sårbar situasjon når de kommer til oss. – Hvis de først bestemmer seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/«First in man»/

 5. »A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning

  fremdeles var student, havnet jeg på listen over deltakere for fokusgrupper til markedsundersøk-elser, rekruttert med lovnader om en ... aktualisert i forbindelse med forskning med den sistnevnte gruppen. Mitt hovedfokus i dette prosjektet var en diskusjon av metodiske

  /Aktuelt/Publikasjoner/Artikler/»A penny for your thoughts» - å betale deltakere i forskning/

 6. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  medisinske studier. Ved forskning på ekstra utsatte eller sårbare grupper kan imidlertid kravet om skriftlige individuelle samtykker ... samtykker være problematisk. Det kan være snakk om grupper som er vanskelige å nå gjennom skriftlige henvendelser, eller som har vanskeligheter

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 7. 6. Risiko og gevinster for informantene

  viser av empati, forståelse, åpenhet og anerkjennelse, jo mer sårbare ting kan mennesker komme til å fortelle om. Dette kan vekke ... marginaliserte grupper, hvis det de sier og gjør, og forskernes fortolkninger av dette, kan gi andre en økt forståelse for gruppens situasjon

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 8. Å ha far i fengsel

  Å ha far i fengsel Barnet er utenfor fengselet, men pappa er innenfor. Hvordan oppleves en slik situasjon for ... Barn tåler å bli spurt om saker som angår dem, at de er sårbare som gruppe, betyr ikke at vi ikke kan spørre. Men vi som forskere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Å ha far i fengsel/

 9. Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

  at  problemstillingen ikke er viktig nok til å utsette pasientgruppen for den forskning som er beskrevet, de har vært skeptisk ... kan frembringe ny kunnskap av betydning for behandling av pasientgruppen. Klage på REK sør-øst sitt vedtak ble sendt 24.2.16: "Prosjektleder

  /Søk i NEMs vedtak/Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom/

 10. Angående anmodning om vurdering av prosjekt NYKOS (Saksnr.2015/383)

  egeninteresse rundt vurdering av sjødeponi bør deltakende forskningsgrupper være åpne rundt dette. NIVA har tidligere gjort undersøkelser ... og Ungdoms bekymring over fraværet av kritiske røster i prosjektgruppen (s. 3). Her har det oppstått usikkerhet om bindinger og

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående anmodning om vurdering av prosjekt NYKOS (Saksnr.2015/383)/

 11. Ansvar for den enkelte

  som spørres, tilhører en sårbar gruppe. Det må også vises varsomhet overfor individer eller grupper som betrakter forskeren som ... mer dramatisk skifte må det kunne gis statusorientering for gruppen av informanter så de kan stilling til fortsatt samtykke. Bruken

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 12. B. Hensyn til personer (5-18)

  er til direkte eller betydelig nytte for den enkelte eller gruppen som det forskes på. I noen tilfeller kan det dreie seg om forskning ... forskning der kunnskapen kan komme den aktuelle gruppen til gode, men der den direkte nytten for den enkelte som inkluderes, er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 13. Bakgrunn

  manglende mulighet til å avgi et slikt samtykke. Målet er at denne gruppen skal kunne inkluderes i forskning som kan komme de som dette ... samtykkekompetanse ikke nødvendigvis gjelder alle som hører til i de ulike gruppene. For eksempel kan mange personer med psykiske lidelser være

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 14. Barn

  ikke? Innenfor forskningsetikken regnes barn som en sårbar eller utsatt gruppe. Det krever spesiell aktsomhet. Men fra nesten ikke ... Denne sistnevnte artikkel følges av noen bilder som viser sårbarheten til disse barna. En del av prosjektet gikk ut på å forstå

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn/

 15. Barn

  situasjon. Med andre ord er forholdet mellom barns kompetanse og sårbarhet sentralt for de etiske vurderingene. Introduksjon Samtykke ... som reises i forhold til å inkludere barn i forskning kan grupperes under noen hovedoverskrifter: samtykke og samtykkekompetanse

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 16. Barn og samtykke – hva sier norsk rett?

  2. ledd. Dette må spesielt gjelde overfor barn som er en sårbar gruppe, og som har behov for vern. Ingen barn skal tvinges til ... kan svekke helsetjeneste- og behandlingstilbud. Barn er en gruppe som i stor grad har blitt ekskludert i forskning på grunn av

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Barn og samtykke – hva sier norsk rett?/

 17. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 18. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.] En forskergruppe ved en norsk høyskole ønsker å kartlegge omfanget av opplevelser ... Les mer om informert samtykke, konfidensialitet, barn og sårbare grupper i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 19. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  forskningen. Sårbare grupper Et annet område som har vært nøye diskutert i NEM, er kompensasjon når det skal forskes på sårbare grupper ... grupper. Personer kan av ulike grunner være i en sårbar situasjon med hensyn til tilbud om påskjønnelse. For mindre bemidlede kan selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 20. Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat

  prosjektene med fritak om innhenting av samtykke, uavhengig av 'sårbarhetskarakter' av aktuelle legemidlers bruksområder/indikasjoner. ... som en betydelig ulempe, og at gruppen i det omsøkte prosjektet er å anse som mindre sårbare enn i de tidligere godkjente prosjektene

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat/

 21. Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling

  Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling NEM 2017/310, REK sør-øst C 2016/1224 Klagesak Marianne ... søknad om forhåndsgodkjenning. Stikkord: Fremleggelsesplikt, sårbare grupper, samtykke «Bakgrunn: Behandling med legemidler kan gi

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av genetisk variasjon knyttet til metylfenidat behandling/

 22. Bok - etiske utfordringer

  forske på eller forske sammen med mennesker som hører til ”sårbare grupper”. I kapittel 4 handler det om når forskningsmakten utfordres ... tar for seg forskjellige etiske utfordringer med ulike sårbare grupper. I kapittel 5 drøftes forskningsmoralske utfordringer ved

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 23. De skjulte straffede

  De skjulte straffede Marit Egge er opptatt av de skjulte barna. Gjennom sitt arbeid ønsker hun å bidra ... metodekrav etter min mening. Sårbar gruppe? – Det snakkes så mye om barnet som en sårbar gruppe. Men hva er nå egentlig det? Mange

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/De skjulte straffede/

 24. Det skjøre samtykket

  skjedd en klimaendring i forskningsetikken, fra å beskytte sårbare grupper mot forskning til å tenke at forskningsdeltakelse er et ... og 50-tallet, og også senere. Én løsning ble å holde de sårbare gruppene utenfor forskningen. Men dette skapte nye problemer. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 25. Eksperimenterte på sultne barn

  Schubenacadie ble elevene delt inn i én gruppe som fikk C-vitamintilskudd, og én gruppe som ikke fikk noe. På the Blood school ... annen type beriket mel. St. Paul’s school ble brukt som kontrollgruppe. Der fikk ikke elevene noen form for ekstra ernæring, selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-3/Eksperimenterte på sultne barn/