Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Sårbare grupper

  Sårbare grupper Betegnelsen "sårbare grupper" brukes vanligvis synonymt med "utsatte grupper". En gruppe regnes gjerne som sårbar ... er spesiell grunn til å mistenke at individene som inngår i gruppen, kan ha særskilte utfordringer forbundet med å gi fritt informert

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Sårbare grupper/

 2. Sårbare grupper

  Sårbare grupper [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon ... denne sammenhengen å regne som et individ som tilhører en sårbar gruppe? Hva slags vern har forfatteren mot den typen fremstilling

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Sårbare grupper/

 3. Helsinkideklarasjonen

  unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk Sårbare grupper Helsinkideklarasjonen og komitésystemet Revisjoner Forskning ... verdenskrigs uhyrlige forskningsetiske overtramp mot svake grupper. I Nurnbergkodeksen står det informerte samtykket helt sentralt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 4. Etniske grupper

  Etniske grupper Uttrykket ”etniske grupper” skal her omfatte nasjonale minoriteter, innvandrere og urfolk i en norsk sammenheng ... knyttet til forskning på etniske grupper, er en tidvis status som utsatte eller sårbare grupper; spørsmålet om et særskilt ansvar

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/

 5. Medisin og helsefag

  normene Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ forskning Forebygging ... inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland (Nord/Sør)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 6. Personer med psykisk lidelse

  lidelser særlig sårbare. Sårbarheten får betydning for hvordan vi skal tenke om forskningsetikk. Hvorvidt sårbarheten er diskvalifiserende ... Konsekvenser Forskerrollen Det informerte samtykke Pasienters sårbarhet innebærer ikke nødvendigvis at de har redusert eller manglende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/

 7. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.] En forskergruppe ved en norsk høyskole ønsker å kartlegge omfanget av opplevelser ... Les mer om informert samtykke, konfidensialitet, barn og sårbare grupper i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 8. Samtykke

  dem det forskes på. Det skal ikke forskes på individer eller grupper uten at disse uttrykkelig tillater at forskningen kan finne ... informert samtykke ved forskning på spesielt utsatte eller sårbare grupper, samt hvis forskningen innebærer noen form for risiko eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 9. Utflagging av klinisk forskning

  tidel av utgiftene i USA, sier Seth Glickmann, lederen for forskergruppen i en pressemelding. Lønnsutgiftene til det lokale helsepersonellet ... prinsippet om sårbarhet. Prøv også å identifisere hvilke mekanismer som burde installeres for å beskytte grupper av mennesker som

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Utflagging av klinisk forskning/

 10. Personer med begrenset levetid

  gradvis redusert funksjon. For noen grupper av pasienter skjer dette gradvis, for andre grupper er forandringene mest uttalte de ... de aller siste levemånedene mens i noen grupper kan døden inntre relativt brått uten markert forutgående funksjonsfall. Det er også

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med begrenset levetid/

 11. Innsatte

  forskere har oppfattet innsatte som en spesielt egnet forskningsgruppe. I enkelte tilfeller har det vært en oppfatning av at innsatte ... spesielt utfordrende gruppe som stiller spesielle krav både fordi de innsatte er en sårbar/utsatt gruppe og på grunn av den spesielle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Innsatte/

 12. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  de menneskene som deltar i forskningen, og andre personer og grupper som direkte berøres av forskningen. Ansvar for den enkelte ... kan også være en risiko for sosial skade dersom individer og grupper fremstilles på en måte som medfører stigmatisering eller diskriminering

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/

 13. Forskningsetikkens historie

  en lang tradisjon innen forskningen hvor man hadde benyttet sårbare personer som forsøkspersoner, foreslo Bernard at forskeren ... diskusjon blant forskere om moralske problemer knyttet til bruk av sårbare forsøkspersoner. Disse ble ofte utsatt for en betydelig risiko

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 14. Ansvar for den enkelte

  som spørres, tilhører en sårbar gruppe. Det må også vises varsomhet overfor individer eller grupper som betrakter forskeren som ... mer dramatisk skifte må det kunne gis statusorientering for gruppen av informanter så de kan stilling til fortsatt samtykke. Bruken

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 15. Informert samtykke

  10-18 år. Forskeren ønsker å gjennomføre semistrukturerte gruppeintervju av barna, og intervjuene vil vare i ca 1 time. Forskeren ... incentiv? Forskeren foreslår å gjennomføre semistrukturerte gruppeintervjuer, men ser også at det kunne vært aktuelt å gjennomføre individuelle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 16. Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep

  kan karakteriseres som overgrep mot så vel enkeltpersoner, gruppe som lokalsamfunn. Velkjente eksempler er skallemåling av samer ... avsløring av at kategorier anvendt på minoriteter og etniske grupper langt fra er nøytrale begreper eller kun enkle redskaper for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep/

 17. Barn

  situasjon. Med andre ord er forholdet mellom barns kompetanse og sårbarhet sentralt for de etiske vurderingene. Introduksjon Samtykke ... som reises i forhold til å inkludere barn i forskning kan grupperes under noen hovedoverskrifter: samtykke og samtykkekompetanse

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/