Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Sårbare grupper

  Sårbare grupper Betegnelsen "sårbare grupper" brukes vanligvis synonymt med "utsatte grupper". En gruppe regnes gjerne som sårbar ... er spesiell grunn til å mistenke at individene som inngår i gruppen, kan ha særskilte utfordringer forbundet med å gi fritt informert

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Sårbare grupper/

 2. Sårbare grupper

  Sårbare grupper [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon ... denne sammenhengen å regne som et individ som tilhører en sårbar gruppe? Hva slags vern har forfatteren mot den typen fremstilling

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Sårbare grupper/

 3. Vi skal forske på sårbare grupper

  sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i forhold til å forske på sårbare grupper ... etisk riktig og viktig å forske på de sårbare. ”Enkelte forsøkspopulasjoner er sårbare og har behov for særlig beskyttelse”,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 4. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning World Medical Association (WMA) har nå sendt utkast til revisjon av ... utformet etter siste verdenskrig uhyrlige overtramp mot svake grupper. Det informerte samtykket står sentralt, samtidig som det slås

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 5. Bok - etiske utfordringer

  forske på eller forske sammen med mennesker som hører til ”sårbare grupper”. I kapittel 4 handler det om når forskningsmakten utfordres ... tar for seg forskjellige etiske utfordringer med ulike sårbare grupper. I kapittel 5 drøftes forskningsmoralske utfordringer ved

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 6. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  endringer. Blant de viktigste endringene kan nevnes: Å ivareta sårbare grupper: Dette er mer presist beskrevet i denne versjonen med krav ... ivaretas særskilt og med klare forutsetninger for å inkludere sårbare grupper. (§ 19–20) Forsøkspersoners rettigheter etter avsluttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 7. Helsinkideklarasjonen

  unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk Sårbare grupper Helsinkideklarasjonen og komitésystemet Revisjoner Forskning ... verdenskrigs uhyrlige forskningsetiske overtramp mot svake grupper. I Nurnbergkodeksen står det informerte samtykket helt sentralt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 8. Skal koordinere 22. juli-forskningen

  Skal koordinere 22. juli-forskningen - Koordineringsgruppen for 22. juli-forskning skal være en møteplass for de som utfører ... Han er nyansatt forskningskoordinator og sekretariat for gruppen, som er under etablering. Hensynet til de berørte Formålet

  /Aktuelt/Nyheter/Skal koordinere 22. juli-forskningen/

 9. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 10. Program, Forskningsetisk forum 2012

  ha og å ta ansvar Forskning på utsatte grupper Forskning på utsatte eller sårbare grupper reiser særlige krav til forskeren. Ofte ... inngår i gruppen har manglende eller redusert samtykkekompetanse. Hvordan avgjøre hvem som tilhører kategorien ”utsatt gruppe”? Hvilke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Program, Forskningsetisk forum 2012/

 11. Forskningsetisk forum 2014: Skjønn – personvern - petroleumsforskning

  en forutsigbar og rasjonell gruppeaktør, avslutter han. Om strenge voktere, eget ansvar og sårbare informanter: Forvaltning av ... og medlem av NESH. Hun har bred erfaring i å forske på sårbare grupper, blant annet på personer som selger sex. - I min egen forskning

  /Aktuelt/Forskningsetisk forum 2014: Skjønn – personvern - petroleumsforskning/

 12. Etniske grupper

  Etniske grupper Uttrykket ”etniske grupper” skal her omfatte nasjonale minoriteter, innvandrere og urfolk i en norsk sammenheng ... knyttet til forskning på etniske grupper, er en tidvis status som utsatte eller sårbare grupper; spørsmålet om et særskilt ansvar

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/

 13. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  medisinske studier. Ved forskning på ekstra utsatte eller sårbare grupper kan imidlertid kravet om skriftlige individuelle samtykker ... samtykker være problematisk. Det kan være snakk om grupper som er vanskelige å nå gjennom skriftlige henvendelser, eller som har vanskeligheter

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 14. Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!

  debatt omkring forskningsetiske spørsmål. Den intenderte hovedbrukergruppen er undervisere og studenter, men håpet er at FBIB også ... problemstillinger, slik som forskningsfusk, forfatterskap, forskning på sårbare grupper, menneskelig materiale, forskning og samfunn, forskning

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!/

 15. Sykepleie ved livets slutt

  bør innhentes (hvor lang tid i forkant av at personer i utvalgsgruppen kommer i en pleiesituasjon); hvordan ivareta selvbestemmelsesretten ... skriftlig samtykke vil være svært vanskelig i prosjektet, gitt pasientgruppen. Det er særlige etiske utfordringer knyttet til å sikre

  /Søk i NEMs vedtak/Sykepleie ved livets slutt/

 16. Medisin og helsefag

  normene Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ forskning Forebygging ... inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland (Nord/Sør)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 17. UtNEM050704

  akuttmottak og intensivavdeling der pasienter er svært sårbare grupper Brev fra NEM til Senter for medisinsk etikk, Universitetet ... innvendinger mot studien: pasienter blir observert i en meget sårbar situasjon uten mulighet for å samtykke og observatøren kan forstyrre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM050704/

 18. Kritikken har vært belastende

  nei til å være med på et forskningsprosjekt. En slik sårbarhetstenkning er jeg skeptisk til, det ligner på umyndiggjøring. Fristende ... forsiktig. Og for stor forsiktighet kan gå ut over de mest sårbare, mener Waal. – En ting er at forskere kan bli skremt fra å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Kritikken har vært belastende/

 19. Personer med psykisk lidelse

  lidelser særlig sårbare. Sårbarheten får betydning for hvordan vi skal tenke om forskningsetikk. Hvorvidt sårbarheten er diskvalifiserende ... Konsekvenser Forskerrollen Det informerte samtykke Pasienters sårbarhet innebærer ikke nødvendigvis at de har redusert eller manglende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/

 20. Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat

  prosjektene med fritak om innhenting av samtykke, uavhengig av 'sårbarhetskarakter' av aktuelle legemidlers bruksområder/indikasjoner. ... som en betydelig ulempe, og at gruppen i det omsøkte prosjektet er å anse som mindre sårbare enn i de tidligere godkjente prosjektene

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat/

 21. Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning

  seg for myndighetene. Hvordan skal man kunne forske på denne gruppen og er det riktig å gjøre det? Anette Brunovskis er forsker ... forskning på menneskehandel på Balkan. Sårbarhet - Jeg har måttet forholde meg til sårbare grupper også nå i forskningen på illegale

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning/

 22. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.] En forskergruppe ved en norsk høyskole ønsker å kartlegge omfanget av opplevelser ... Les mer om informert samtykke, konfidensialitet, barn og sårbare grupper i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 23. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  forskningen. Sårbare grupper Et annet område som har vært nøye diskutert i NEM, er kompensasjon når det skal forskes på sårbare grupper ... grupper. Personer kan av ulike grunner være i en sårbar situasjon med hensyn til tilbud om påskjønnelse. For mindre bemidlede kan selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 24. Uklare roller-1

  som skjer i forkant, forklarer Botnen Eide. Samtykke og sårbare grupper Når krav om samtykke vurderes, understreker de forskningsetiske ... til sårbare grupper. Ofte tenker man først og fremst på mennesker som ikke har full samtykkekompetanse. De minst sårbare, de som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Uklare roller-1/

 25. Stipendiaten

  Mumbai, hvis jeg ikke var forsiktig. Å forske på en så sårbar gruppe som surrogatmødre i India brakte med seg daglige forskningsetiske ... største dilemmaene du opplevde? – Å forske på en stigmatisert gruppe som jeg kunne skape store problemer for. Jeg hadde dekkhistorier

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Stipendiaten/

 26. Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

  at  problemstillingen ikke er viktig nok til å utsette pasientgruppen for den forskning som er beskrevet, de har vært skeptisk ... kan frembringe ny kunnskap av betydning for behandling av pasientgruppen. Klage på REK sør-øst sitt vedtak ble sendt 24.2.16: "Prosjektleder

  /Søk i NEMs vedtak/Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom/

 27. Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen

  Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen Med erfaring som både avsender og mottaker av REK-vedtak vet Øyvind ... samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har uttalt seg om sårbare grupper, vil jo det prinsipielle i en slik uttalelser også kunne

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Ny medarbeider: Øyvind Grønlie Olsen/

 28. Ønsker ikke absolutt taushetsplikt

  daglig når hun er i felten. Hun arbeider med ekstremt sårbare menneskegrupper og er svært avhengig av tilliten deres. Likevel er ... og mer avhengige av mellompersoner for å kunne forske på sårbare grupper. For mitt vedkommende er det oftest snakk om ansatte i

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Ønsker ikke absolutt taushetsplikt/

 29. Også ikke-deltakere trenger beskyttelse

  rettighetene dine. Men hvilke rettigheter har du om du takker nei? En gruppe forskere ved University of Florida og Texas A&M University holder ... ikke. De har satt søkelyset på hvordan innsatte og andre i sårbare situasjoner kan bli utsatt for negative sanksjoner hvis de

  /Aktuelt/Nyheter/Også ikke-deltakere trenger beskyttelse/

 30. Kan forskning bli ”skyldig”?

  loven? Hvordan publisere resultat som gjelder sårbare, på forhånd stigmatiserte grupper? Hvor stor grad av frihet har informanten ... hensynene bak lovbestemt taushetsplikt. Dette gjelder særlig for yrkesgrupper som helsepersonell, prester og advokater.” Les hele pressemeldingen

  /Aktuelt/Nyheter/Kan forskning bli ”skyldig”?/

 31. UtNEM000426

  den gang var at slike forsøk kunne frata alvorlig syke (i kontrollgruppen) en behandlingsform som kunne ha en viss virkning. NEM ... effektiv eksperimentell behandlingsform, ved at de havnet i kontrollgruppen, som så tungtveiende at konklusjonen ble at NEM anså det

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM000426/

 32. Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

  være vanskelig å innhente samtykke fra pasientene i denne sårbare gruppen. REK sør-øst A behandlet klagen på sitt møte 16.01.2020 ... se på relevante variabler før og etter lovendringen vil prosjektgruppen også kunne se på hvilke variabler som har endret seg som

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold/

 33. Referat fra idédugnader

  idédugnader Her finner du oppsummering fra idédugnaden i grupper fra Forskningsetisk forum 18.10.2012. Målet med dette arbeidet ... spørsmål og vitenskapsteori Insentivstrukturen Former for sårbarhet Kulturforskjeller Medforfatterskap Gråsoner mellom vitenskapelig

  /Aktuelt/Nyheter/Referat fra idédugnader /

 34. Referat fra idédugnader 2012

  idédugnader 2012 Her finner du oppsummering fra idédugnaden i grupper fra Forskningsetisk forum 18.10.2012. Målet med dette arbeidet ... spørsmål og vitenskapsteori Insentivstrukturen Former for sårbarhet Kulturforskjeller Medforfatterskap Gråsoner mellom vitenskapelig

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Referat fra idédugnader 2012/

 35. Det skjøre samtykket

  skjedd en klimaendring i forskningsetikken, fra å beskytte sårbare grupper mot forskning til å tenke at forskningsdeltakelse er et ... og 50-tallet, og også senere. Én løsning ble å holde de sårbare gruppene utenfor forskningen. Men dette skapte nye problemer. Det

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Det skjøre samtykket/

 36. En forskers erfaring

  som har lært meg en årvåkenhet i forhold til forskning på sårbare grupper, forteller hun. Rekruttering - Kan du si hvilke områder ... gjennomgående måte, fordi det kunne true anonymiteten for potensielt sårbare informanter. Men resultatene i studien min fikk jeg likevel

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 37. Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323)

  ulikhet. På nettstedets egne sider beskrives tjenestens hensikt, målgruppe og tilnærming slik: Om Klara Klok Helseinformasjonstjenesten ... ten Klara Klok har ungdom og unge voksne i aldersgruppen 10 - 25 år som målgruppe. Hensikten med tjenesten er å gi god informasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på nettstedet Klara Klok (2015/323)/

 38. Personvern og etikk ikke samme sak

  oppfattet i offentligheten. – Hvis jeg forsker innenfor sårbare grupper som for eksempel barn som har vært utsatt for vold, barn ... gjøres kjent. Vil det føre til ytterligere stigmatisering for gruppen eller er det viktig for samfunnet å få fram kunnskapen? Hva

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-2/Personvern og etikk ikke samme sak/

 39. Klagesak - Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning (saksnr. 2012/213)

  å gi individtilpassete helserelaterte kostråd på internett. Sårbare personer kan bli inkludert, uten at de kan følges opp, og forsker ... kunnskap om egne karakteristika (gjennom gruppe 1 til 3) med en kontrollgruppe (gruppe 0) som får generelle råd. Effektmål er endring

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning (saksnr. 2012/213)/

 40. Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning

  å gi individtilpassete helserelaterte kostråd på internett. Sårbare personer kan bli inkludert, uten at de kan følges opp, og forsker ... kunnskap om egne karakteristika (gjennom gruppe 1 til 3) med en kontrollgruppe (gruppe 0) som får generelle råd. Effektmål er endring

  /Søk i NEMs vedtak/Food4me II. Undersøkelse og anvendelse av persontilpasset kostrådgivning/

 41. UtNEM001017

  liv) enn det de får ved ikke å delta. Dette innebærer at kontrollgruppen alltid må få den beste etablerte behandlingen. Spørsmålet ... havner i eksperimentgruppen får. Dersom det i utgangspunktet er klart at de får en bedre behandling enn kontrollgruppen, er det

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM001017/

 42. Uttalelse om et prosjekt om oppvekst på asylmottak (sak 2014/242)

  i møte 4. desember 2014. Bakgrunn Temaet for prosjektet er sårbarhet og psykisk helse blant lengeværende asylsøkerbarn, som har ... innsikt som kan bidra til å bedre forholdene for disse barna. Målgruppen for prosjektet er altså lengeværende asylbarn og deres foreldre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om et prosjekt om oppvekst på asylmottak (sak 2014/242)/

 43. – Går ikke i knas av å delta i forskning

  tanken om at folk som er eller har vært pasienter, er veldig sårbare. Jeg var stresset for at folk skulle oppleve at vi berørte ... Hvordan forholdt du deg til at du skulle forske på en gruppe du anså som sårbar? Jeg hadde åpne intervjuer basert på en intervjuguide

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Går ikke i knas av å delta i forskning/

 44. Medisinske fremskritt – også for barn

  fagområder. – Man skal absolutt beskytte barn og andre sårbare grupper, men hvis man setter terskelen for høyt, blir det slik ... sykdom og medikamentbruk kan arte seg ulikt i de ulike aldersgruppene, og annerledes enn hos voksne, forklarer han. Dette gjør

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Medisinske fremskritt – også for barn /

 45. Samtykke

  dem det forskes på. Det skal ikke forskes på individer eller grupper uten at disse uttrykkelig tillater at forskningen kan finne ... informert samtykke ved forskning på spesielt utsatte eller sårbare grupper, samt hvis forskningen innebærer noen form for risiko eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Samtykke/

 46. Klagesak - ”Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep: En prospektiv kohortstudie

  periode på 10 år. Statistisk sentralbyrå skal etablere en kontrollgruppe på 8000 kvinner der de samme registerdata skal innsamles ... innhentes om kontrollgruppen tilsier at også de må informeres, men at det er tilstrekkelig at deltakerne i kontrollgruppen gis mulighet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - ”Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep: En prospektiv kohortstudie/

 47. Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep: En prospektiv kohortstudie

  periode på 10 år. Statistisk sentralbyrå skal etablere en kontrollgruppe på 8000 kvinner der de samme registerdata skal innsamles ... innhentes om kontrollgruppen tilsier at også de må informeres, men at det er tilstrekkelig at deltakerne i kontrollgruppen gis mulighet

  /Søk i NEMs vedtak/Helsemessige og sosiale konsekvenser av vold og seksuelle overgrep: En prospektiv kohortstudie/

 48. Forfriskende ærlig om forskere

  Forfriskende ærlig om forskere Boken «Ethical Research with Children» er både modig og interessant. ... gir også en risiko for at barn (eller andre definert «sårbare» grupper) blir usynliggjort og marginalisert på en måte de ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/Forfriskende ærlig om forskere/

 49. UtReferat061122

  viktigste diskusjonene dreide seg om: viktighet av å forske på sårbare grupper, det er ingen etisk handling å la være å forske på grunn ... nytte i forhold til den enkelte - nytte i forhold til en pasientgruppe og nytte i forhold til samfunnet. En slik debatt varierer

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 50. Hva betyr betaling for forskningens kvalitet

  også et mer representativt utvalg. Det er særlig de mer sårbare gruppene i samfunnet vårt som har en tendens til å falle fra i ... lav utdannelse, lav inntekt og lav sosial kapital. Dette er grupper som sjelden blir hørt også på andre arenaer. Bruk av økonomiske

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Hva betyr betaling for forskningens kvalitet/