Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Sårbare grupper

  Sårbare grupper Betegnelsen "sårbare grupper" brukes vanligvis synonymt med "utsatte grupper". En gruppe regnes gjerne som sårbar ... er spesiell grunn til å mistenke at individene som inngår i gruppen, kan ha særskilte utfordringer forbundet med å gi fritt informert

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Sårbare grupper/

 2. Sårbare grupper

  Sårbare grupper [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon ... denne sammenhengen å regne som et individ som tilhører en sårbar gruppe? Hva slags vern har forfatteren mot den typen fremstilling

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Sårbare grupper/

 3. Vi skal forske på sårbare grupper

  sårbare grupper Trenden har snudd i forskningsetikken. Tidligere var man restriktiv i forhold til å forske på sårbare grupper ... etisk riktig og viktig å forske på de sårbare. ”Enkelte forsøkspopulasjoner er sårbare og har behov for særlig beskyttelse”,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Vi skal forske på sårbare grupper/

 4. Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning

  Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning World Medical Association (WMA) har nå sendt utkast til revisjon av ... utformet etter siste verdenskrig uhyrlige overtramp mot svake grupper. Det informerte samtykket står sentralt, samtidig som det slås

  /Aktuelt/Nyheter/Sterkere vern for sårbare grupper i medisinsk forskning/

 5. Bok - etiske utfordringer

  forske på eller forske sammen med mennesker som hører til ”sårbare grupper”. I kapittel 4 handler det om når forskningsmakten utfordres ... tar for seg forskjellige etiske utfordringer med ulike sårbare grupper. I kapittel 5 drøftes forskningsmoralske utfordringer ved

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-3/Bok - etiske utfordringer/

 6. Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert

  endringer. Blant de viktigste endringene kan nevnes: Å ivareta sårbare grupper: Dette er mer presist beskrevet i denne versjonen med krav ... ivaretas særskilt og med klare forutsetninger for å inkludere sårbare grupper. (§ 19–20) Forsøkspersoners rettigheter etter avsluttet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-4/Sett og hørt: Helsinkideklarasjonen revidert/

 7. Helsinkideklarasjonen

  unngå å forholde seg til Helsinkideklarasjonen. Historikk Sårbare grupper Helsinkideklarasjonen og komitésystemet Revisjoner Forskning ... verdenskrigs uhyrlige forskningsetiske overtramp mot svake grupper. I Nurnbergkodeksen står det informerte samtykket helt sentralt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 8. Skal koordinere 22. juli-forskningen

  Skal koordinere 22. juli-forskningen - Koordineringsgruppen for 22. juli-forskning skal være en møteplass for de som utfører ... Han er nyansatt forskningskoordinator og sekretariat for gruppen, som er under etablering. Hensynet til de berørte Formålet

  /Aktuelt/Nyheter/Skal koordinere 22. juli-forskningen/

 9. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom ... Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 10. Program, Forskningsetisk forum 2012

  ha og å ta ansvar Forskning på utsatte grupper Forskning på utsatte eller sårbare grupper reiser særlige krav til forskeren. Ofte ... inngår i gruppen har manglende eller redusert samtykkekompetanse. Hvordan avgjøre hvem som tilhører kategorien ”utsatt gruppe”? Hvilke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Forskningsetisk forum/Tidligere forum-arrangementer/Program, Forskningsetisk forum 2012/

 11. Forskningsetisk forum 2014: Skjønn – personvern - petroleumsforskning

  en forutsigbar og rasjonell gruppeaktør, avslutter han. Om strenge voktere, eget ansvar og sårbare informanter: Forvaltning av ... og medlem av NESH. Hun har bred erfaring i å forske på sårbare grupper, blant annet på personer som selger sex. - I min egen forskning

  /Aktuelt/Forskningsetisk forum 2014: Skjønn – personvern - petroleumsforskning/

 12. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  medisinske studier. Ved forskning på ekstra utsatte eller sårbare grupper kan imidlertid kravet om skriftlige individuelle samtykker ... samtykker være problematisk. Det kan være snakk om grupper som er vanskelige å nå gjennom skriftlige henvendelser, eller som har vanskeligheter

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 13. Etniske grupper

  Etniske grupper Uttrykket ”etniske grupper” skal her omfatte nasjonale minoriteter, innvandrere og urfolk i en norsk sammenheng ... knyttet til forskning på etniske grupper, er en tidvis status som utsatte eller sårbare grupper; spørsmålet om et særskilt ansvar

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/

 14. Sykepleie ved livets slutt

  bør innhentes (hvor lang tid i forkant av at personer i utvalgsgruppen kommer i en pleiesituasjon); hvordan ivareta selvbestemmelsesretten ... skriftlig samtykke vil være svært vanskelig i prosjektet, gitt pasientgruppen. Det er særlige etiske utfordringer knyttet til å sikre

  /Søk i NEMs vedtak/Sykepleie ved livets slutt/

 15. Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!

  debatt omkring forskningsetiske spørsmål. Den intenderte hovedbrukergruppen er undervisere og studenter, men håpet er at FBIB også ... problemstillinger, slik som forskningsfusk, forfatterskap, forskning på sårbare grupper, menneskelig materiale, forskning og samfunn, forskning

  /Aktuelt/Nyheter/2016/Forskningsetisk bibliotek – nå også på engelsk!/

 16. Medisin og helsefag

  normene Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ forskning Forebygging ... inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland (Nord/Sør)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 17. UtNEM050704

  akuttmottak og intensivavdeling der pasienter er svært sårbare grupper Brev fra NEM til Senter for medisinsk etikk, Universitetet ... innvendinger mot studien: pasienter blir observert i en meget sårbar situasjon uten mulighet for å samtykke og observatøren kan forstyrre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtNEM050704/

 18. Kritikken har vært belastende

  nei til å være med på et forskningsprosjekt. En slik sårbarhetstenkning er jeg skeptisk til, det ligner på umyndiggjøring. Fristende ... forsiktig. Og for stor forsiktighet kan gå ut over de mest sårbare, mener Waal. – En ting er at forskere kan bli skremt fra å

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Kritikken har vært belastende/

 19. Personer med psykisk lidelse

  lidelser særlig sårbare. Sårbarheten får betydning for hvordan vi skal tenke om forskningsetikk. Hvorvidt sårbarheten er diskvalifiserende ... Konsekvenser Forskerrollen Det informerte samtykke Pasienters sårbarhet innebærer ikke nødvendigvis at de har redusert eller manglende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Personer med psykisk lidelse/

 20. Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat

  prosjektene med fritak om innhenting av samtykke, uavhengig av 'sårbarhetskarakter' av aktuelle legemidlers bruksområder/indikasjoner. ... som en betydelig ulempe, og at gruppen i det omsøkte prosjektet er å anse som mindre sårbare enn i de tidligere godkjente prosjektene

  /Søk i NEMs vedtak/Betydning av CYP2C9/2C19-genotype, alder og kjønn for individuell variasjon i serumkonsentrasjon av valproat/

 21. Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning

  seg for myndighetene. Hvordan skal man kunne forske på denne gruppen og er det riktig å gjøre det? Anette Brunovskis er forsker ... forskning på menneskehandel på Balkan. Sårbarhet - Jeg har måttet forholde meg til sårbare grupper også nå i forskningen på illegale

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Illegal innvandring - hvordan balansere etikk og forskning/

 22. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.] En forskergruppe ved en norsk høyskole ønsker å kartlegge omfanget av opplevelser ... Les mer om informert samtykke, konfidensialitet, barn og sårbare grupper i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 23. Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig

  forskningen. Sårbare grupper Et annet område som har vært nøye diskutert i NEM, er kompensasjon når det skal forskes på sårbare grupper ... grupper. Personer kan av ulike grunner være i en sårbar situasjon med hensyn til tilbud om påskjønnelse. For mindre bemidlede kan selv

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Betaling til den som bidrar til forskning - etisk vanskelig/

 24. Uklare roller-1

  som skjer i forkant, forklarer Botnen Eide. Samtykke og sårbare grupper Når krav om samtykke vurderes, understreker de forskningsetiske ... til sårbare grupper. Ofte tenker man først og fremst på mennesker som ikke har full samtykkekompetanse. De minst sårbare, de som

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-3/Uklare roller-1/

 25. Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

  at  problemstillingen ikke er viktig nok til å utsette pasientgruppen for den forskning som er beskrevet, de har vært skeptisk ... kan frembringe ny kunnskap av betydning for behandling av pasientgruppen. Klage på REK sør-øst sitt vedtak ble sendt 24.2.16: "Prosjektleder

  /Søk i NEMs vedtak/Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom/