Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. 1. Innledning

  1. Innledning I stadig større grad gjøres det genetiske undersøkelser som en del av medisinsk ... forvaltning. Formålet er å bidra til forutsigbar og ensartet praksis i REK-systemet og bidra til etisk og juridisk forsvarlig behandling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/1. Innledning/

 2. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer ... kvalitetssikre valgene som må gjøres under prosjektets gang. Siden REK sitt mandat først og fremst er knyttet til forhåndsgodkjenning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 3. 2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?

  tilbake genetiske opplysninger. I slike tilfeller må fremdeles REK vurdere om nye prosjekter er forskningsetisk forsvarlig, og her ... gjennomføres uten å innhente nytt samtykke eller tilby tilbakemelding. REK må også vurdere om et tidligere samtykke er gyldig, herunder

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?/

 4. 3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren

  3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren Hvis man gir tilbakemelding ... forskerne i årtier fremover kommer til å utforske i konkrete REK-behandlede forskningsprosjekter. Folk har blitt gentestet, men

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren/

 5. 4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser

  lenge informasjonen er personentydig. For biologisk materiale må REK vurdere hvorvidt prosjektet medfører analyser som innebærer at ... re-identifisering. All forskning på genomsekvenser vil kreve REK-godkjenning, selv om det ikke foreligger noen koblingsnøkkel

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser/

 6. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  området det er registrert størst uenighet mellom forskere og REK-systemet, endog slik at det er blitt gjenstand for publisering ... kravet om skriftlig informasjon må imidlertid begrunnes godt, og REK må forsikre seg om at forskerens alternative tilnærming til informantene

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 7. 6. Risiko og gevinster for informantene

  kan de ikke gjøres til gjenstand for en forhåndsvurdering i REK. REK bør imidlertid vurdere om forskeren har en relevant og tilstrekkelig ... situasjoner og temaer som prosjektet omfatter. I tillegg kan REK i sin vurdering av forskningsansvarliges egnethet forsikre seg

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 8. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene ... etablerte forskere. Om slike rutiner er på plass, vil være noe av det REK vurderer når forskningsansvarlige institusjoner skal godkjennes

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 9. Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner

  utføres i ikke-akutte situasjoner. • Prosjektet er tilrådd av REK spesifikt for akuttsituasjoner. • Tidligere relevante og kjente ... henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK) og tar sikte på å gi veiledning og konkrete anbefalinger.  

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner/

 10. Bakgrunn

  henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK). Bakgrunn Innledning Standardkravet for å inkludere personer ... henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene (REK). Forskningsetiske betraktninger Det kan reises spørsmål om det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 11. Forord

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Behovet for en veileder er blitt uttrykt både fra forskere ... aktiveres ved bruk av kvalitative metoder, og som både forskere og REKene bør ta stilling til før denne typen prosjekter settes i gang

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Forord/

 12. II Etiske hensyn

  frivilligheten trues. Som referert ovenfor fra CIOMS-retningslinjene, må REK foreta en konkret og helhetlig vurdering i hvert enkelt tilfelle ... ivareta deltakernes velferd kan det derfor være vel så viktig at REK vurderer forsvarligheten av betaling til forskerne i et prosjekt

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/II Etiske hensyn/

 13. III Kriterier

  forskningsdeltakelse kan anses som akseptabelt. Det er imidlertid opp til REK å vurdere i hvert enkelt tilfelle om den foreslåtte betalingen ... eller belastningen ved et prosjekt må vurderes som akseptabel av REK uavhengig av hva som tilbys av økonomisk gevinst. Som NIH presist

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/III Kriterier/

 14. Innledning

  Innledning En grunnorm i forskningsetikken er at forskere skal innhente et frivillig avgitt og informert samtykke ... og fremst forskere og De regionale forskningsetiske komiteene (REK). I det følgende gjøres det først rede for det som sies om betaling

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/Innledning/

 15. Innledning

  Formålet med de forskningsetiske retningslinjene er å gi forskere og forskersamfunnet kunnskap om anerkjente ... Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk(REK).[8] c) Personopplysninger som befinner seg hos offentlig forvaltning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/Innledning/

 16. Oppsummering av retningslinjene

  Oppsummering av retningslinjene REKs vurdering av forskningen skal ta utgangspunkt i § 5 i helseforskningsloven, ... undersøkelser gjelder for et forskningsprosjekt, må forskerne og REK stille seg to spørsmål: Planlegger de ansvarlige for studien

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/Oppsummering av retningslinjene/

 17. Prosjektleders ansvar

  deltakere, skal prosjektleder inkludere i protokollen/søknaden til REK en plan for hvordan samtykkekompetanse skal vurderes. 9. Siden ... tungtveiende grunner for ikke å gjøre dette. Prosjektleder må overfor REK gjøre rede for hvordan en situasjon som dette eventuelt skal

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Prosjektleders ansvar/

 18. REK sitt ansvar

  REK sitt ansvar 19. REK må også selvstendig vurdere de anbefalte tiltakene i pkt 8 –18 over, eventuelt vurdere om disse er ivaretatt ... foreslått av prosjektleder, ikke anses som tilstrekkelige, bør REK anbefale en uavhengig vurdering av forsøkspersonenes samtykkekompetanse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/REK sitt ansvar/

 19. Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning

  NB! Retningslinjene er under revisjon, blant annet som følge av endringer i bioteknologiloven (fra 1. ... basert på en innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av NEM og REK. Retningslinjene er forelagt Helsedirektoratet. Det er tatt utgangspunkt

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/

 20. Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK

  Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk ... i Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk (REK) 1. Foreligger det en beskrivelse og begrunnelse for metoden

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK/