Hopp til innhold

Meny

Mente du: kvalitativ metode
 1. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk ... integritet Kontroll og etisk kompetanse Avslutning Innledning Kvantitative metoder omfatter formaliserte prinsipper som legger grunnlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 2. Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar

  Kvantitativ metode: berekning av ... Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... haldningar til innvandring eller klimapolitikk? Les også: Kvantitativ metode

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar/

 3. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer i Forskningsetisk ... Forskningsetisk bibliotek: Metoder og tilnærminger Kvalitativ metode Kvantitativ metode Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 4. Ringdal (2001)

  Ringdal, Kristen (2001) Enhet og mangfold – Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode, Bergen: Fagbokforlaget ... Enhet og mangfold – Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode, Bergen: Fagbokforlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Ringdal (2001)/

 5. Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

  Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB) Vi har nå lagt til nye diskusjonseksempler i FBIB, ... refleksjon og diskusjon om forskningsetiske spørsmål. Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar Humant biologisk materiale

  /Aktuelt/Nyheter/Nye diskusjonseksempler i Forskningsetisk bibliotek (FBIB)/

 6. Nettstedet etikkom.no

  2012 var: Forsiden – etikkom.no Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller (kapittel i ”Forskningsetisk ... Innloggingsside, ekstranett Etiske retningslinjer Kvalitativ metode – FBIB Forskningsetisk sjekkliste Å skille de normale fra de

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 7. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er ... Dette ser vi ut fra at artikler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode, er av det mest leste på hele nettstedet. I tillegg

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Nettstedet etikkom.no/

 8. Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner

  henger på greip – Det virker bare som en utrolig idiotisk metode, og forbausende simpelt, er Stephen Currys første kommentar ... har kræsjet med hodet først rett i alt som er negativt med kvantitative mål på forskning. Et stykke arbeid må vurderes ut ifra innhold

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner/

 9. 2. Problemstilling og metode

  Problemstilling og metode Ethvert forskningsprosjekt skal inneholde en tilfredsstillende begrunnelse for valg av design og metode som er ... problemstilling. Problemstillingen skal i kvalitative som i kvantitative forskningsprosjekter, representere en mulighet for ny kunnskap

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/2. Problemstilling og metode/

 10. Spørreundersøkelser

  meningsmålinger) er utvilsomt den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. I kvantitative spørreundersøkelser stilles de samme ... meningsfullhet Kommentar til litteratur Innledning Metodelæren diskuterer hvilke metoder som fungerer best når det gjelder å oppnå mest

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 11. Medisin og helsefag

  De vesentligste normene Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ ... kliniske utprøvinger), inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 12. Dialogen – for økt kvalitet

  hørt. Det er en del av demokratiet. – Vi brukte nylig en metode for samfunnsdialog da vi ønsket diskusjon om noe så vanskelig ... opp de fleste argumentene i en sak og ikke nødvendigvis en kvantitativ representativ måling. Når vi inviterer vanlige innbyggere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Dialogen – for økt kvalitet/

 13. Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall

  var lei av å sitte og se på de negative konsekvensene av kvantitative mål på forskning. – Når du introduserer tall på denne måten ... han leder for DORAs styringskomité.  – Det er helt klart kvantitative aspekter ved forskeres produktivitet. Og noen forskere er

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall/

 14. Statistikklovutvalget understreker behovet for faglig uavhengighet i SSB

  i statistikkproduksjonen, herunder valg av datagrunnlag og metoder samt når og hvordan resultatene formidles. Det samme gjelder ... statistikken fikk i annen halvdel av 1800-tallet preg av å være en kvantitativ vitenskap for å beskrive ulike samfunnsforhold. Statistikken

  /Aktuelt/Nyheter/2018/Statistikklovutvalget understreker behovet for faglig uavhengighet i SSB/

 15. – Tankeløs telling truer samfunnsnytten

  En av bekymringene til Huisman og kollegene er at kvantitative målemetoder i stadig større grad brukes til å vurdere forskningens ... og evaluere forskning, sier Huisman. Han mener de kvantitative målemetodene overser betydningen forskningsresultatene har for

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/– Tankeløs telling truer samfunnsnytten/

 16. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  Dette prosjektet ble utført av Uni Research Helse og hadde en kvantitativ og en kvalitativ del. Resultatene ble publisert i en vitenskapelig ... behandling». Granskingsutvalget konkluderte imidlertid også at den kvantitative delen, som NAV var ansvarlig for, reiser «en rekke forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 17. Hvilken kontrakt og hvorfor

  forholder vi oss til. Vi er for øvrig av den oppfatning at enhver kvantitativ og kvalitativ undersøkelse krever tilstrekkelig akademisk ... hvor hver enkelt har minst 10 års erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode. Fagansvarlig er BI-professor Anne-Britt Gran,

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Hvilken kontrakt og hvorfor/

 18. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  dette er en metodebok skrevet primært for studenter som må lære metode for første gang, passer boka like bra for folk som meg, som ... Han dekker spørsmål som er relevant for både kvalitativ og kvantitativ forskning, og han klarer å trekke viktige linjer mellom disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/

 19. Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave

  forske på menneskelig -samhandling, må finne det beste metodeverktøyet til oppgaven. På samme måte som det er det i hverdagen; ... var meningene sterke og kunnskapen liten. Kvalitative forskningsmetoder er like vitenskapelig som annen forskning, og all forskning

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave/

 20. Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)

  virksomheter. Studien vil altså ta i bruk både kvalitative og kvantitative metoder. Det nye delprosjektet er designet som en eksperimentell ... feltstudier uten informasjon og samtykke kan være en nyttig metode, men at metoden forskningsetisk sett bør brukes svært restriktivt. Begrunnelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)/

 21. Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme

  Resultatene vil være gjenstand for en kvalitativ fortolkning og en kvantitativ analyse. NSD har allerede vurdert prosjektet og konkludert ... av prosjektets kvalitet, relevans og mangel på andre mulige metoder. I dette prosjektet samles det ikke inn personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme/

 22. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer ... fokuserer på mening og innhold, mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier. Datainnsamling Intervju Spørreundersøkelser Observasjonsstudier

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 23. Nettdebatten etter 22. juli

  med redaktører og moderatorer i de utvalgte nettavisene, 2) kvantitativ spørreundersøkelse med debattanter og 3) kvalitative dybdeintervju ... Internettforskning utført slik vi gjorde det, har noen metodesvakheter vi ikke kan gjøre noe med. Blant annet vet vi ikke om noen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 24. Partnerdrap i Norge 1980-2009

  osv). Faktorene er satt sammen med henblikk på tilsvarende kvantitativ forskning som eksisterer internasjonalt, og skal skaffes ... Samfunnsnytte I utgangspunktet synes det klart at en bred kvantitativ kartlegging av risikofaktorer bak partnerdrapssaker innebærer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Partnerdrap i Norge 1980-2009/

 25. Forskningsetikkens Janus-ansikt

  til andre fagområder, internt i samfunnsvitenskapene fra kvantitative til kvalitative studier, og fra «forskning på mennesker» ... mot akademisk frihet Helt generelt favoriserer IRB-systemet kvantitativ samfunnsforskning basert på spørreundersøkelser, kontrollerte

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningsetikkens Janus-ansikt/