Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk ... integritet Kontroll og etisk kompetanse Avslutning Innledning Kvantitative metoder omfatter formaliserte prinsipper som legger grunnlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 2. Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar

  Kvantitativ metode: berekning av ... Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... haldningar til innvandring eller klimapolitikk? Les også: Kvantitativ metode

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Kvantitativ metode: berekning av manglande verdiar/

 3. Ringdal (2001)

  Ringdal, Kristen (2001) Enhet og mangfold – Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode, Bergen: Fagbokforlaget ... Enhet og mangfold – Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode, Bergen: Fagbokforlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Ringdal (2001)/

 4. Spørreundersøkelser

  meningsmålinger) er utvilsomt den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. I kvantitative spørreundersøkelser stilles de samme ... meningsfullhet Kommentar til litteratur Innledning Metodelæren diskuterer hvilke metoder som fungerer best når det gjelder å oppnå mest

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 5. Medisin og helsefag

  De vesentligste normene Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ ... kliniske utprøvinger), inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 6. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer ... fokuserer på mening og innhold, mer enn bredde og omfang, som i kvantitative studier. Datainnsamling Intervju Spørreundersøkelser Observasjonsstudier

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 7. Konfidensialitet

  Konfidensialitet Konfidensialitet består i at informasjon begrenses til dem som er autorisert til å ha tilgang ... for brudd på sikkerhet, metoder for statistisk skjuling av enkeltfaktorer i kvantitativt materiale, metode for destruksjon av data

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Konfidensialitet/

 8. Naturvitenskap og teknologi

  oppfatninger hvis mulige sannhet kan underbygges med gode argumenter (metode, data osv.). Man kan si at: vitenskap er en systematisk sannhetssøkende ... deler av forskningen i naturvitenskap og teknologifag er kvantitativ, dvs. basert på målinger av fenomener. Måling kan reise en

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Naturvitenskap og teknologi/

 9. Bias

  unøyaktigheter ved utvalg av undersøkelsesobjekter, valg av undersøkelsesmetode eller vurdering av resultater”. National Library of Medicine ... bare legemiddelforskning, og forekommer både i kvalitativ og kvantitativ forskning. Begrepet publikasjonsbias omfatter også fenomenene:

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Bias/