Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer ... data/fortolkningens grenser Datainnsamling Kvalitative studier innbefatter en rekke ulike datainnsamlingsmetoder, som deltagende og ikke-deltagende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 2. Personlig og praktisk om kvalitativ metode

  Personlig og praktisk om kvalitativ metode Den erfarne samfunnsforskeren May-Len Skilbrei leverer en klok bok som tilbyr studenter ... nytt og nyttig. Av Mats Lillehagen Utgangspunktet for «Kvalitative Metoder: Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon» er at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Personlig og praktisk om kvalitativ metode/

 3. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer i Forskningsetisk ... Forskningsetisk bibliotek: Metoder og tilnærminger Kvalitativ metode Kvantitativ metode Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 4. Haavind (2000)

  Haavind Hanne (2000): Kjønn og fortolkende metode: metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal akademisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Haavind (2000)/

 5. Malterud, K. (2011)

  Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget, ... Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Malterud, K. (2011)/

 6. Forord

  feltet kvalitative forskningsmetoder, også innen medisinsk forskning. Tilveksten av nye metoder og ny metodelitteratur har i denne ... spesialiserer seg på publisering av artikler basert på kvalitative forskningsmetoder, og aksept for publisering av slike artikler i et

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Forord/

 7. Veiledning for kvalitativ forskning

  Veiledning for kvalitativ forskning Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utgitt en veiledning ... veiledning for etisk vurdering av kvalitativ forskning innen komiteens fagområde. Utgangspunktet for veilederen er de utfordringene

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning for kvalitativ forskning/

 8. Nettstedet etikkom.no

  sidene i 2012 var: Forsiden – etikkom.no Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller (kapittel i ”Forskningsetisk ... ”Forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”) Forskningsetiske retningslinjer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 9. Hvordan lese kvalitativ forskning?

  Hvordan lese kvalitativ forskning? Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk ... metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid. Boken Hvordan

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Hvordan lese kvalitativ forskning?/

 10. Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave

  Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave Prosesser mellom mennesker kan ikke måles i tall. En medisiner som vil ... forske på menneskelig -samhandling, må finne det beste metodeverktøyet til oppgaven. På samme måte som det er det i hverdagen;

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave/

 11. 3. Utvalgsstrategi

  3. Utvalgsstrategi Kvalitative studier innebærer fordypning i data der den enkelte deltaker bidrar med betydelige mengder informasjon ... utvalg er ikke en sakssvarende ambisjon eller strategi for en kvalitativ studie. Dette får betydning for vurderingen av hva som er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/3. Utvalgsstrategi/

 12. Medisin og helsefag

  Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ forskning Forebygging av uredelighet ... kliniske utprøvinger), inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 13. 2. Problemstilling og metode

  Problemstilling og metode Ethvert forskningsprosjekt skal inneholde en tilfredsstillende begrunnelse for valg av design og metode som er ... belyse prosjektets problemstilling. Problemstillingen skal i kvalitative som i kvantitative forskningsprosjekter, representere en

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/2. Problemstilling og metode/

 14. 8. Fortolkning og analyse

  og analyse Innen kvalitativ forskning studeres menneskelig handling og språklige ytringer, og en kvalitativ studie gir derfor ... kan gjøre funnene til vitenskapelig kunnskap. Uansett hvilken metode som benyttes - observasjon, intervju, dokumentanalyse – består

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/8. Fortolkning og analyse /

 15. UtReferat061122

  forskningsetiske utfordringer innen kvalitativ metodikk i helsefaglig forskning Foredrag: ”Myk" metode- kun et gode? Etiske utfordringer ... eier min erfaring? Etiske utfordringer i konversasjonsbasert kvalitativ forskning Avdelingsdirektør Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 16. Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater

  Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater NEM 2011/192, REK sør-øst ... prosjektets hensikt som å utvikle en metode for evaluering av respons på holistisk behandling. Denne metoden skal bidra til at klinisk forskning

  /Søk i NEMs vedtak/Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater/

 17. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene er en økende bruk av ... dette er at både videoopptak og lydopptak er blitt etablerte metoder i den forskningen der samtaler og samspill mellom mennesker

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 18. Skilbrei, May-Len

  migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer ... migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer

  /Skilbrei, May-Len /

 19. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er ... ser vi ut fra at artikler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode, er av det mest leste på hele nettstedet. I tillegg søker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Nettstedet etikkom.no/

 20. Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK

  Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk (REK) ... (REK) 1. Foreligger det en beskrivelse og begrunnelse for metoden og dens forhold til prosjektets problemstilling? 2. Ved eksplorerende

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK/

 21. 5. Forskerrollen

  5. Forskerrollen Bruk av kvalitative forskningsmetoder kan bringe forskeren både fysisk og psykisk nærmere de personene som gjøres ... vanlig i forskning basert på spørreskjemaer og statistikk. Ved kvalitative studier er nærhet til feltet en viktig forutsetning, samtidig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/5. Forskerrollen/

 22. Sykepleie ved livets slutt

  forsvarlig helsetjenestetilbud i livets siste fase. Studien er en kvalitativ flercase-studie ved tre lindrende avdelinger i Norge. En forsker ... bruken av tiltaksplanen «Livets siste dagar». Observasjon som metode, der klager anfører med referanse til relevant faglitteratur

  /Søk i NEMs vedtak/Sykepleie ved livets slutt/

 23. Blogg og private tekster på Internett

  jeg har lest på nettet av tekst og blogger kombinert med kvalitative intervju. – Internett-forskningen jeg gjør, skiller seg ikke ... annen forskning når det gjelder kravet til forskningsetikk og metode, mener Lüders, – men utfordringene er spesielle. I og med at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 24. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 25. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk ... Kontroll og etisk kompetanse Avslutning Innledning Kvantitative metoder omfatter formaliserte prinsipper som legger grunnlaget for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 26. Referat møte i NESH 2008-11-10

  og omfang i Norge. Forskerne ønsker å bruke metoden situasjonstesting, en metode som er utviklet av International Labour Office ... Office og som er benyttet i flere land. I korthet går metoden ut på å sammenlikne behandlingen som to iscenesatte personer, en med

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat møte i NESH 2008-11-10/

 27. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 28. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  dette er en metodebok skrevet primært for studenter som må lære metode for første gang, passer boka like bra for folk som meg, som ... sak eller ikke?», «Men hva med reliabilitet og validitet i kvalitative studier?», «Trenger vi egentlig en problemstilling?», og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/

 29. Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  behandling, og nyttar ein kombinasjon av kvantiative symptommål og kvalitativ metodikk for å belyse forskingsspørsmåla. Komiteen sin konklusjon ... helse som helseopplysningar, eller ikkje vurderer bruk av kvalitativ metodikk som vitskapleg. Begge posisjonar er svært problematiske

  /Søk i NEMs vedtak/Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?/

 30. Ansvar for den enkelte

  informerte samtykke når prosjektet bygger på en kvalitativ forskningsmetode. En kvalitativ tilnærming er fleksibel, dynamisk og prosessuell ... Eksempelvis inngår ofte fortellinger om tredje person i kvalitative intervjuer. Den det fortelles om, har sjelden gitt samtykke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 31. Uttalelse om randomisert felteksperiment (2018/257)

  planlagte metodeopplegget i HIRE». Og videre, siden de «er kjent med at NESH tidligere har vært kritisk til bruk av denne metoden, vil ... kontaktet i etterkant med forespørsel om deltakelse i en kvalitativ oppfølgingsstudie. Her vil forskerne intervjue ti av dem som

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om randomisert felteksperiment (2018/257)/

 32. Hva er helseforskning

  feltet kvalitativ medisinsk forskning, var å gå gjennom hvordan forskningsetikk kan ivaretas forsvarlig i kvalitative studier ... gjeldende praksis tolker REK helseforskningsloven slik at kvalitative studier ikke regnes som medisinsk forskning, og derfor faller

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 33. Litteratur

  Litteratur Ashcroft, R., Lucassen, A., Parker, M., Verkerk, M., Widdershoven, G., red. Case Analysis in Clinical Ethics. ... interviewing. Thousand Oaks: Sage. Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. (2. utgave). Oslo:

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Litteratur/

 34. Spørreundersøkelser

  surveyer, meningsmålinger) er utvilsomt den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. I kvantitative spørreundersøkelser ... meningsfullhet Kommentar til litteratur Innledning Metodelæren diskuterer hvilke metoder som fungerer best når det gjelder å oppnå mest

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 35. Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode

  Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode Sannsynligheten for å bli kontaktet for intervju etter jobbsøknad synker ... kvalifikasjoner til de to "søkerne" var like. Senere ble det gjort kvalitative intervju med 42 arbeidsgivere (både de som diskriminerte

  /Aktuelt/Nyheter/Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode/

 36. Uttalelse om ny vurdering av prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV» (2017/43)

  jobbsøknader og innkallelse til jobbintervju. De planlagte metodene var a) randomisert felteksperiment og b) intervju med et utvalg ... feltstudier uten informasjon og samtykke kan være en nyttig metode, men at metoden forskningsetisk sett bør brukes svært restriktivt. Begrunnelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om ny vurdering av prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV» (2017/43)/

 37. Alle publikasjoner utgitt

  1999 Nr. 13 Etikk og forskning med barn (1999) Nr. 12 Etikk og metode (1999) Nr. 11 Bærekraftig landbruk - forskerens rolle (1998) ... Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag (2009) Redusert

  /Aktuelt/Publikasjoner/Alle publikasjoner utgitt/

 38. Forskning som fører folk bak lyset

  Likevel har NESH nå godkjent et prosjekt hvor forskere benytter metoder som strider med det grunnleggende etiske prinsippet om informert ... arbeidsmarkedet, dens art og omgang i Norge. – I korthet går metoden ut på å sammenlikne behandlingen som to iscenesatte personer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning som fører folk bak lyset/

 39. Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer

  intervjuer med etterlatte. Det skal anvendes både kvalitative og kvantitative metoder (convergent parallel design). Prosjektet gjennomføres ... det: «Komiteen har etter dette kommet frem til at prosjektets metode og design verken har en vesentlig interesse for samfunnet eller

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer/

 40. Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”

  “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009” (saksnr. 2011/6) Klagen forkastes da ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”/

 41. Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009

  Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009 NEM 2011/6, REK sør-øst D 2009/1443 Klagesak ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009/

 42. Referat fra møte i NEM 2008-04-11

  11. april 2008 Sakene var blant andre retningslinjer for kvalitativ forskning og forskning på antidepressiva. Tilstede: Beate ... godkjent med små merknader SAK II Utkast til retningslinjer for kvalitativ forskning Saksordfører: John-Arne Skolbekken Skolbekken fremla

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2008-04-11/

 43. Hvilken kontrakt og hvorfor

  Vi er for øvrig av den oppfatning at enhver kvantitativ og kvalitativ undersøkelse krever tilstrekkelig akademisk faglig kompetanse ... hver enkelt har minst 10 års erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode. Fagansvarlig er BI-professor Anne-Britt Gran, som har

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Hvilken kontrakt og hvorfor/

 44. Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)

  virksomheter. Studien vil altså ta i bruk både kvalitative og kvantitative metoder. Det nye delprosjektet er designet som en eksperimentell ... feltstudier uten informasjon og samtykke kan være en nyttig metode, men at metoden forskningsetisk sett bør brukes svært restriktivt. Begrunnelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)/

 45. 6. Risiko og gevinster for informantene

  varsomhet fra forskerens side ved bruk av kvalitative forskningsmetoder. Selv om disse metodene kan anses som risikofrie når det gjelder ... forståelse for gruppens situasjon. Det er en styrke ved kvalitative metoder at de kan fange inn menneskers individuelle, komplekse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 46. Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme

  et brukerperspektiv. Resultatene vil være gjenstand for en kvalitativ fortolkning og en kvantitativ analyse. NSD har allerede vurdert ... av prosjektets kvalitet, relevans og mangel på andre mulige metoder. I dette prosjektet samles det ikke inn personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme/

 47. – Tankeløs telling truer samfunnsnytten

  bekymringene til Huisman og kollegene er at kvantitative målemetoder i stadig større grad brukes til å vurdere forskningens kvalitet ... kvantitative målemetodene overser betydningen forskningsresultatene har for andre forskere og interessenter. Dersom målemetodene en sjelden

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/– Tankeløs telling truer samfunnsnytten/

 48. Krevende spagat

  Krevende spagat Juss i den ene enden og etikk i den andre, slik kan forskningsetikken bli en krevende spagatøvelse, ... Hvordan kan man sikre kvalitet i kvalitativ forskning og bruker prosjektleder god nok vitenskapelig metode? Dette er noen av spørsmålene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 49. Nettdebatten etter 22. juli

  2) kvantitativ spørreundersøkelse med debattanter og 3) kvalitative dybdeintervju med et utvalg av respondentene. – Vi fikk i ... Internettforskning utført slik vi gjorde det, har noen metodesvakheter vi ikke kan gjøre noe med. Blant annet vet vi ikke om noen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 50. En forskers erfaring

  at det ville virke begrensende på rekrutteringsprosedyren. Metoden jeg brukte heter «snowball sampling», som betyr at man bruker ... retninger, slik at utvalget kan bli stort og mangfoldig. Det er en metode som med fordel kan brukes når utvalget i utgangspunktet ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 51. oppsummering 200425

  behøver. I tillegg er det store utfordringer når det gjelder kvalitative data. Hvilke data som samles inn er i dag lite transparent ... transparent. Det er en viktig utfordring å sikre at også kvalitative data kan deles uten at det går ut over respondentenes anonymitet.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Møter i koordineringsgruppa/oppsummering 200425/

 52. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  er hensiktsmessig for hans eget delprosjekt. Blant de mer kvalitative elementene i de innsamlede svarene får Plunk et klart inntrykk ... utgangspunktet er skjemaene avidentifisert, men en svakhet i innsamlingsmetoden gjør at det med en viss innsats etter all sannsynlighet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 53. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 2. mars 2009

  forskningsetiske utfordringer som reises ved bruk av situasjonstesting, en metode for å teste art og omfang av diskriminering på arbeidsmarkedet ... informantene; (2) Påstander om innblanding i forhold til valg av metode, fremstilling av resultater og innspill fra informantene; (3)

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 2. mars 2009/

 54. Klagesak - Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer (Saksnr. 2012/165).

  intervjuer med etterlatte. Det skal anvendes både kvalitative og kvantitative metoder (convergent parallel design). Prosjektet gjennomføres ... det: «Komiteen har etter dette kommet frem til at prosjektets metode og design verken har en vesentlig interesse for samfunnet eller

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer (Saksnr. 2012/165)./

 55. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  på NESH-møte 7. desember 2016. Bakgrunn Prosjektet er en kvalitativ studie av «utviklingsstøtten barn får gjennom egne foreldre ... foreldredagbok, ii) kvalitative intervjuer med foreldre til barn under tiltak fra barnevernet, iii) kvalitative intervjuer med barnevernets

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 56. Referat fra møte i NEM 2009-02-04

  betenkning om etiske sider av forskning som benytter kvalitative metoder og publiseringsetikk. Tilstede:  Beate I. Hovland, Kjersti ...  Betenkning om etiske sider av forskning som benytter kvalitative metoder Saksordfører: Beate I. Hovland En arbeidsgruppe bestående

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2009-02-04/

 57. Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner

  henger på greip – Det virker bare som en utrolig idiotisk metode, og forbausende simpelt, er Stephen Currys første kommentar ... Australia ny regjering. De ville ikke ha noe av komplekse kvalitative evalueringer. – De ville ha kvantitative mål, ikke fagfellevurdering

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner/

 58. Forskningsetikkens Janus-ansikt

  fagområder, internt i samfunnsvitenskapene fra kvantitative til kvalitative studier, og fra «forskning på mennesker» til humanistisk ... spørreundersøkelser, kontrollerte eksperimenter og statistikk, mens kvalitativ forskning sliter med å bli godkjent både som «forskning» og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningsetikkens Janus-ansikt/

 59. Referat fra møte i NESH 2007-09-11

  komiteer sammen med Teknologirådet setter fokus på møtesteder og metoder for å bedre dialogen mellom politikere, folk flest og eksperter ... kartlegge valg av metoder. Den delen av prosjektet som Fafo nå gjennomfører, går ut på å vurdere hvilke metoder som egner seg for

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 2007-09-11/

 60. Naturvitenskap og teknologi

  oppfatninger hvis mulige sannhet kan underbygges med gode argumenter (metode, data osv.). Man kan si at: vitenskap er en systematisk sannhetssøkende ... et område) eller om kvalitative observasjoner (for eksempel å observere dyrenes atferd). Spesielt kvalitative observasjoner kan

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Naturvitenskap og teknologi/

 61. Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”

  prosjektet og spurt om de er villige til å intervjues; i disse kvalitative intervjuene skal man søke å artikulere arbeidsgivernes motivasjoner ... nærmest enkeltstående tilfelle, men angår anvendelse av et knippe metoder som går igjen. Den samfunnsmessige verdien av forskningen bør

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”/

 62. Kjønn

  Kjønn Hva kjønn betyr i forskningsetikk må ses i sammenheng med spørsmålet om hva kjønn ... blitt anerkjent som kunnskap (Rosenbeck 2014) (Se også Kvalitativ metode). Vitenskapens oppgave Å oppnå bedre beretninger om verden

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Kjønn/

 63. Referat fra møte i i NEM, 23. april 2012

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsedag, 23. april 2012 Referat ... REKs behandling av prosjekter med kvalitativt design belyst. REKenes kompetanse i kvalitativ metode er variabel og det ble også nevnt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i i NEM, 23. april 2012/

 64. Referat møte i NEM 5. desember 2017

  Resultatene fra studien vil potensielt bidra til å utvikle utdanningsmetoder og kunnskapstilegnelse i hverdagslivet. I tillegg kan ... kurativ operasjon, med tanke på å utvikle en enkel og robust metode for overvåkning (monitorering) av pasientene etter operasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. desember 2017/

 65. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  utført av Uni Research Helse og hadde en kvantitativ og en kvalitativ del. Resultatene ble publisert i en vitenskapelig artikkel ... forskningsetikkens virkeområde. NESH legger til grunn at den kvalitative delen, utført av NORCE, må anses som forsvarlig i forskningsetisk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 66. Nord/Sør

  Innledning Denne artikkelen dreier seg i første rekke om kvalitative tilnærminger til datainnsamling og feltarbeid. Grunnlaget ... for forskning basert på sekundærdata eller med kvantiative metoder. Det ligger forskningsetiske utfordringer i alle de fire fasene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Nord/Sør/

 67. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, 9. september

  for forskningsvaliditeten. I mange tilfeller finnes det gode metoder for å korrigere for manglende deltakelse. Reservasjonsrett ... ønskelig med kompetanse innen genetikk, statistikk og i kvalitativ metode. NEM ser ikke behov for konkrete presiseringer i lov eller

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, 9. september/

 68. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 25. februar 2014

  ikke fins andre mulige og forsvarlige fremgangsmåter eller metoder man kan benytte seg av, og (3) at anonymisering ikke er et ... a. unges adferdsproblemer og relasjoner til jevngamle. En kvalitativ del av levekårsundersøkelsen er basert på intervjuer, fokusgrupper

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 25. februar 2014/

 69. Referat fra NESH-møte 6.2.2019

  forskningspraksis». Det kommer også en tredje rapport med kvalitative undersøkelser, og hele RINO-prosjektet blir presentert på ... private interesser (NESH 2016, C:19), samt bruk av «under cover»-metoder, og vil ta dette med seg i den kommende revisjonen av retningslinjene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 6.2.2019/

 70. Utfelles070411

  vesentlig og nødvendig kompetanse i kvalitative forskningsmetoder. Dette er forskningsmetoder som blir benyttet i stadig større ... vil derfor anbefale at REK skal ha kompetanse i kvalitative forskningsmetoder. Å ha ti medlemmer i REK vil også gjøre det enklere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Utfelles070411/

 71. Bias

  unøyaktigheter ved utvalg av undersøkelsesobjekter, valg av undersøkelsesmetode eller vurdering av resultater”. National Library of Medicine ... forskningsprosjekter, ikke bare legemiddelforskning, og forekommer både i kvalitativ og kvantitativ forskning. Begrepet publikasjonsbias omfatter

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Bias/

 72. Referat fra møte i NEM 20.10.2015

  Referat fra møte i NEM 20.10.2015 Møte i NEM, tirsdag 20.10.2015, kl. 10:00 ‑ 15:00 i Kongens ... komiteen kunne tenke seg å revidere NEMs retningslinjer for kvalitativ metode. Ingen meldte seg under møtet. Følges opp i ettertid.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20.10.2015/

 73. Referat fra møte i NESH 2008-08-25

  eller innertier”. Blix’ masteroppgave fra 2007 er basert på kvalitative intervjuer med syv norske soldater før og under tjeneste ... forskningen innebærer et fysisk inngrep, eller utføres med en metode som har til hensikt å påvirke mennesket fysisk eller psykisk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 2008-08-25/

 74. UtFEK110407

  vesentlig og nødvendig kompetanse i kvalitative forskningsmetoder. Dette er forskningsmetoder som blir benyttet i stadig større ... vil derfor anbefale at REK skal ha kompetanse i kvalitative forskningsmetoder. Å ha ti medlemmer i REK vil også gjøre det enklere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/UtFEK110407/

 75. Klagesak - Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse.

  forventede samfunnsinteresse: «Komiteen er i tvil om den valgte metoden vil gi svar på forskningsspørsmålet. REK ba prosjektleder om ... kan overse en potensiell effekt pga snevert endepunkt. Et kvalitativt intervju av de ansatte kunne bidratt til et bedre beslutningsgrunnlag

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse./