Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Personlig og praktisk om kvalitativ metode

  Personlig og praktisk om kvalitativ metode Den erfarne samfunnsforskeren May-Len Skilbrei leverer en klok bok som tilbyr studenter ... nytt og nyttig. Av Mats Lillehagen Utgangspunktet for «Kvalitative Metoder: Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon» er at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Personlig og praktisk om kvalitativ metode/

 2. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  utført av Uni Research Helse og hadde en kvantitativ og en kvalitativ del. Resultatene ble publisert i en vitenskapelig artikkel ... forskningsetikkens virkeområde. NESH legger til grunn at den kvalitative delen, utført av NORCE, må anses som forsvarlig i forskningsetisk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 3. Referat fra NESH-møte 6.2.2019

  forskningspraksis». Det kommer også en tredje rapport med kvalitative undersøkelser, og hele RINO-prosjektet blir presentert på ... private interesser (NESH 2016, C:19), samt bruk av «under cover»-metoder, og vil ta dette med seg i den kommende revisjonen av retningslinjene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 6.2.2019/

 4. Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme

  et brukerperspektiv. Resultatene vil være gjenstand for en kvalitativ fortolkning og en kvantitativ analyse. NSD har allerede vurdert ... av prosjektets kvalitet, relevans og mangel på andre mulige metoder. I dette prosjektet samles det ikke inn personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme/

 5. Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  behandling, og nyttar ein kombinasjon av kvantiative symptommål og kvalitativ metodikk for å belyse forskingsspørsmåla. Komiteen sin konklusjon ... helse som helseopplysningar, eller ikkje vurderer bruk av kvalitativ metodikk som vitskapleg. Begge posisjonar er svært problematiske

  /Søk i NEMs vedtak/Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?/

 6. Uttalelse om randomisert felteksperiment (2018/257)

  planlagte metodeopplegget i HIRE». Og videre, siden de «er kjent med at NESH tidligere har vært kritisk til bruk av denne metoden, vil ... kontaktet i etterkant med forespørsel om deltakelse i en kvalitativ oppfølgingsstudie. Her vil forskerne intervjue ti av dem som

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om randomisert felteksperiment (2018/257)/

 7. Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall

  faktiske bidrag i samfunnet skal måles, og mer komplekse og kvalitative mål for forskningens kvalitet. H-indeks, Journal Impact ... Og å foretrekke fremfor å velge den mekaniske kvantitative metoden. Ville gi forskerne et verktøy The Leiden Manifesto for research

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall/

 8. Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner

  henger på greip – Det virker bare som en utrolig idiotisk metode, og forbausende simpelt, er Stephen Currys første kommentar ... Australia ny regjering. De ville ikke ha noe av komplekse kvalitative evalueringer. – De ville ha kvantitative mål, ikke fagfellevurdering

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner/

 9. Referat møte i NEM 5. desember 2017

  Resultatene fra studien vil potensielt bidra til å utvikle utdanningsmetoder og kunnskapstilegnelse i hverdagslivet. I tillegg kan ... kurativ operasjon, med tanke på å utvikle en enkel og robust metode for overvåkning (monitorering) av pasientene etter operasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat møte i NEM 5. desember 2017/

 10. Sykepleie ved livets slutt

  forsvarlig helsetjenestetilbud i livets siste fase. Studien er en kvalitativ flercase-studie ved tre lindrende avdelinger i Norge. En forsker ... bruken av tiltaksplanen «Livets siste dagar». Observasjon som metode, der klager anfører med referanse til relevant faglitteratur

  /Søk i NEMs vedtak/Sykepleie ved livets slutt/

 11. Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)

  virksomheter. Studien vil altså ta i bruk både kvalitative og kvantitative metoder. Det nye delprosjektet er designet som en eksperimentell ... feltstudier uten informasjon og samtykke kan være en nyttig metode, men at metoden forskningsetisk sett bør brukes svært restriktivt. Begrunnelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)/

 12. Hva er helseforskning

  feltet kvalitativ medisinsk forskning, var å gå gjennom hvordan forskningsetikk kan ivaretas forsvarlig i kvalitative studier ... gjeldende praksis tolker REK helseforskningsloven slik at kvalitative studier ikke regnes som medisinsk forskning, og derfor faller

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 13. Forskningsetikkens Janus-ansikt

  fagområder, internt i samfunnsvitenskapene fra kvantitative til kvalitative studier, og fra «forskning på mennesker» til humanistisk ... spørreundersøkelser, kontrollerte eksperimenter og statistikk, mens kvalitativ forskning sliter med å bli godkjent både som «forskning» og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningsetikkens Janus-ansikt/

 14. Uttalelse om ny vurdering av prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV» (2017/43)

  jobbsøknader og innkallelse til jobbintervju. De planlagte metodene var a) randomisert felteksperiment og b) intervju med et utvalg ... feltstudier uten informasjon og samtykke kan være en nyttig metode, men at metoden forskningsetisk sett bør brukes svært restriktivt. Begrunnelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om ny vurdering av prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV» (2017/43)/

 15. Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)

  på NESH-møte 7. desember 2016. Bakgrunn Prosjektet er en kvalitativ studie av «utviklingsstøtten barn får gjennom egne foreldre ... foreldredagbok, ii) kvalitative intervjuer med foreldre til barn under tiltak fra barnevernet, iii) kvalitative intervjuer med barnevernets

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Barns utviklingsstøtte i ulike familier» (2016/324)/

 16. Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater

  Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater NEM 2011/192, REK sør-øst ... prosjektets hensikt som å utvikle en metode for evaluering av respons på holistisk behandling. Denne metoden skal bidra til at klinisk forskning

  /Søk i NEMs vedtak/Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater/

 17. Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse

  forventede samfunnsinteresse: «Komiteen er i tvil om den valgte metoden vil gi svar på forskningsspørsmålet. REK ba prosjektleder om ... kan overse en potensiell effekt pga snevert endepunkt. Et kvalitativt intervju av de ansatte kunne bidratt til et bedre beslutningsgrunnlag

  /Søk i NEMs vedtak/Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse/

 18. Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer

  intervjuer med etterlatte. Det skal anvendes både kvalitative og kvantitative metoder (convergent parallel design). Prosjektet gjennomføres ... det: «Komiteen har etter dette kommet frem til at prosjektets metode og design verken har en vesentlig interesse for samfunnet eller

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer/

 19. Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009

  Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009 NEM 2011/6, REK sør-øst D 2009/1443 Klagesak ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009/

 20. Partnerdrap i Norge 1980-2008 – En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall

  eksemplifisere hvordan de ut fra dette prosjektets formål, metode og design kan bidra med kunnskap som kan redusere eller forhindre ... forøvernes bakgrunnshistorie kan oppnås uten bruk av kvalitative forskningsmetoder som kan fange inn nyanser, kompleksitet og sammenhenger

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap i Norge 1980-2008 – En kartlegging av risikofaktorer og rettslige utfall/

 21. Referat fra møte i NEM 20.10.2015

  Referat fra møte i NEM 20.10.2015 Møte i NEM, tirsdag 20.10.2015, kl. 10:00 ‑ 15:00 i Kongens ... komiteen kunne tenke seg å revidere NEMs retningslinjer for kvalitativ metode. Ingen meldte seg under møtet. Følges opp i ettertid.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20.10.2015/

 22. Malterud, K. (2011)

  Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget, ... Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Malterud, K. (2011)/

 23. – Tankeløs telling truer samfunnsnytten

  bekymringene til Huisman og kollegene er at kvantitative målemetoder i stadig større grad brukes til å vurdere forskningens kvalitet ... kvantitative målemetodene overser betydningen forskningsresultatene har for andre forskere og interessenter. Dersom målemetodene en sjelden

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/– Tankeløs telling truer samfunnsnytten/

 24. Uttalelse om et prosjekt om oppvekst på asylmottak (sak 2014/242)

  Universitetet i Oslo, om prosjektet "Oppvekst på asylmottak – En kvalitativ studie av lengeværende asylbarns opplevelse av egen hverdag" ... at deres menneskerettigheter blir godt ivaretatt. De forskningsmetodene som tenkes brukt er samtykkebaserte semi-strukturerte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om et prosjekt om oppvekst på asylmottak (sak 2014/242)/

 25. Hvordan lese kvalitativ forskning?

  Hvordan lese kvalitativ forskning? Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk ... metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid. Boken Hvordan

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Hvordan lese kvalitativ forskning?/

 26. Referat NESH-møte 24. september 2014

  forskningen. Hensynet til vern av tredjepart blir spesielt viktig i kvalitative undersøkelser som foregår i små og gjennomsiktige miljøer ... og refleksjon i politiutdanning og trening: Utforskning av metoder for å stimulere reflektiv praksis", som etter planen skal gjennomføres

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat NESH-møte 24. september 2014/

 27. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 25. februar 2014

  ikke fins andre mulige og forsvarlige fremgangsmåter eller metoder man kan benytte seg av, og (3) at anonymisering ikke er et ... a. unges adferdsproblemer og relasjoner til jevngamle. En kvalitativ del av levekårsundersøkelsen er basert på intervjuer, fokusgrupper

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 25. februar 2014/

 28. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  er hensiktsmessig for hans eget delprosjekt. Blant de mer kvalitative elementene i de innsamlede svarene får Plunk et klart inntrykk ... utgangspunktet er skjemaene avidentifisert, men en svakhet i innsamlingsmetoden gjør at det med en viss innsats etter all sannsynlighet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 29. oppsummering 200425

  behøver. I tillegg er det store utfordringer når det gjelder kvalitative data. Hvilke data som samles inn er i dag lite transparent ... transparent. Det er en viktig utfordring å sikre at også kvalitative data kan deles uten at det går ut over respondentenes anonymitet.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Møter i koordineringsgruppa/oppsummering 200425/

 30. Skilbrei, May-Len

  migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer ... migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer

  /Skilbrei, May-Len /

 31. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, 9. september

  for forskningsvaliditeten. I mange tilfeller finnes det gode metoder for å korrigere for manglende deltakelse. Reservasjonsrett ... ønskelig med kompetanse innen genetikk, statistikk og i kvalitativ metode. NEM ser ikke behov for konkrete presiseringer i lov eller

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, 9. september/

 32. Plikter til besvær

  Plikter til besvær For å bekjempe kriminalitet må man vite noe om hvordan kriminalitet utvikles. Mange ... Målet var å finne ut om metodene var gode nok, og hvordan de eventuelt kunne bli bedre. Denne kvalitative forskningen viste seg

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-3/Plikter til besvær/

 33. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 34. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  dette er en metodebok skrevet primært for studenter som må lære metode for første gang, passer boka like bra for folk som meg, som ... sak eller ikke?», «Men hva med reliabilitet og validitet i kvalitative studier?», «Trenger vi egentlig en problemstilling?», og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/

 35. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 36. Blogg og private tekster på Internett

  jeg har lest på nettet av tekst og blogger kombinert med kvalitative intervju. – Internett-forskningen jeg gjør, skiller seg ikke ... annen forskning når det gjelder kravet til forskningsetikk og metode, mener Lüders, – men utfordringene er spesielle. I og med at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 37. Nettstedet etikkom.no

  sidene i 2012 var: Forsiden – etikkom.no Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller (kapittel i ”Forskningsetisk ... ”Forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”) Forskningsetiske retningslinjer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 38. Klagesak - Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse.

  forventede samfunnsinteresse: «Komiteen er i tvil om den valgte metoden vil gi svar på forskningsspørsmålet. REK ba prosjektleder om ... kan overse en potensiell effekt pga snevert endepunkt. Et kvalitativt intervju av de ansatte kunne bidratt til et bedre beslutningsgrunnlag

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse./

 39. Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora -møte 6. desember 2012

  om personer med psykisk funksjonshemming. Det gjennomføres kvalitative samtalepregede intervjuer med personer med psykisk funksjonshemming ... problemstillingen utelates, gitt prosjektets spesifikke kombinasjon av metode og forskningsdeltakere, ikke minst med tanke på publisering/tilbakemelding

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora -møte 6. desember 2012/

 40. Nettdebatten etter 22. juli

  2) kvantitativ spørreundersøkelse med debattanter og 3) kvalitative dybdeintervju med et utvalg av respondentene. – Vi fikk i ... Internettforskning utført slik vi gjorde det, har noen metodesvakheter vi ikke kan gjøre noe med. Blant annet vet vi ikke om noen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 41. Fire stemmer om forskningsetikk

  graden ved Psykologisk institutt, UiO, prosjektet er en kvalitativ studie for å studere hvordan barnevernet håndterer saker med ... prosjektbeskrivelsen nøye forklare hvor mange dyr man vil bruke, hvilke metoder og hvorfor. Det kreves at man skal ha tenkt igjennom hva de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Fire stemmer om forskningsetikk/

 42. Klagesak - Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer (Saksnr. 2012/165).

  intervjuer med etterlatte. Det skal anvendes både kvalitative og kvantitative metoder (convergent parallel design). Prosjektet gjennomføres ... det: «Komiteen har etter dette kommet frem til at prosjektets metode og design verken har en vesentlig interesse for samfunnet eller

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer (Saksnr. 2012/165)./

 43. Referat fra møte i i NEM, 23. april 2012

  Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsedag, 23. april 2012 Referat ... REKs behandling av prosjekter med kvalitativt design belyst. REKenes kompetanse i kvalitativ metode er variabel og det ble også nevnt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i i NEM, 23. april 2012/

 44. Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode

  Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode Sannsynligheten for å bli kontaktet for intervju etter jobbsøknad synker ... kvalifikasjoner til de to "søkerne" var like. Senere ble det gjort kvalitative intervju med 42 arbeidsgivere (både de som diskriminerte

  /Aktuelt/Nyheter/Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode/

 45. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er ... ser vi ut fra at artikler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode, er av det mest leste på hele nettstedet. I tillegg søker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Nettstedet etikkom.no/

 46. Referat fra møte i NESH 2011-06-07

  prosjektet og spurt om de er villige til å intervjues; i disse kvalitative intervjuene skal man søke å artikulere arbeidsgivernes motivasjoner ... nærmest enkeltstående tilfelle, men angår anvendelse av et knippe metoder som går igjen. Videre er det også slik at selv om denne videre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 2011-06-07/

 47. Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”

  prosjektet og spurt om de er villige til å intervjues; i disse kvalitative intervjuene skal man søke å artikulere arbeidsgivernes motivasjoner ... nærmest enkeltstående tilfelle, men angår anvendelse av et knippe metoder som går igjen. Den samfunnsmessige verdien av forskningen bør

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”/

 48. Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”

  “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009” (saksnr. 2011/6) Klagen forkastes da ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”/

 49. Hvilken kontrakt og hvorfor

  Vi er for øvrig av den oppfatning at enhver kvantitativ og kvalitativ undersøkelse krever tilstrekkelig akademisk faglig kompetanse ... hver enkelt har minst 10 års erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode. Fagansvarlig er BI-professor Anne-Britt Gran, som har

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Hvilken kontrakt og hvorfor/

 50. Referat fra møte NESH 2010-12-14

  analyse, for eksempel ved hjelp av elektronisk programvare for kvalitativ innholdsanalyse. Samtidig vil digitalisering av materialet ... - Anonymisering versus anerkjennelse: I en del typer av humanistisk og (kvalitativ) samfunnsforskning blir det rett og rimelig at navnene på

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte NESH 2010-12-14/