Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Nettstedet etikkom.no

  sidene i 2012 var: Forsiden – etikkom.no Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller (kapittel i ”Forskningsetisk ... ”Forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”) Forskningsetiske retningslinjer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 2. – Tankeløs telling truer samfunnsnytten

  bekymringene til Huisman og kollegene er at kvantitative målemetoder i stadig større grad brukes til å vurdere forskningens kvalitet ... kvantitative målemetodene overser betydningen forskningsresultatene har for andre forskere og interessenter. Dersom målemetodene en sjelden

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/– Tankeløs telling truer samfunnsnytten/

 3. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer i Forskningsetisk ... Forskningsetisk bibliotek: Metoder og tilnærminger Kvalitativ metode Kvantitativ metode Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 4. 2. Problemstilling og metode

  Problemstilling og metode Ethvert forskningsprosjekt skal inneholde en tilfredsstillende begrunnelse for valg av design og metode som er ... belyse prosjektets problemstilling. Problemstillingen skal i kvalitative som i kvantitative forskningsprosjekter, representere en

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/2. Problemstilling og metode/

 5. 3. Utvalgsstrategi

  3. Utvalgsstrategi Kvalitative studier innebærer fordypning i data der den enkelte deltaker bidrar med betydelige mengder informasjon ... utvalg er ikke en sakssvarende ambisjon eller strategi for en kvalitativ studie. Dette får betydning for vurderingen av hva som er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/3. Utvalgsstrategi/

 6. 5. Forskerrollen

  5. Forskerrollen Bruk av kvalitative forskningsmetoder kan bringe forskeren både fysisk og psykisk nærmere de personene som gjøres ... vanlig i forskning basert på spørreskjemaer og statistikk. Ved kvalitative studier er nærhet til feltet en viktig forutsetning, samtidig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/5. Forskerrollen/

 7. 6. Risiko og gevinster for informantene

  varsomhet fra forskerens side ved bruk av kvalitative forskningsmetoder. Selv om disse metodene kan anses som risikofrie når det gjelder ... forståelse for gruppens situasjon. Det er en styrke ved kvalitative metoder at de kan fange inn menneskers individuelle, komplekse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 8. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene er en økende bruk av ... dette er at både videoopptak og lydopptak er blitt etablerte metoder i den forskningen der samtaler og samspill mellom mennesker

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 9. 8. Fortolkning og analyse

  og analyse Innen kvalitativ forskning studeres menneskelig handling og språklige ytringer, og en kvalitativ studie gir derfor ... kan gjøre funnene til vitenskapelig kunnskap. Uansett hvilken metode som benyttes - observasjon, intervju, dokumentanalyse – består

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/8. Fortolkning og analyse /

 10. Alle publikasjoner utgitt

  1999 Nr. 13 Etikk og forskning med barn (1999) Nr. 12 Etikk og metode (1999) Nr. 11 Bærekraftig landbruk - forskerens rolle (1998) ... Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag (2009) Redusert

  /Aktuelt/Publikasjoner/Alle publikasjoner utgitt/

 11. Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”

  prosjektet og spurt om de er villige til å intervjues; i disse kvalitative intervjuene skal man søke å artikulere arbeidsgivernes motivasjoner ... nærmest enkeltstående tilfelle, men angår anvendelse av et knippe metoder som går igjen. Den samfunnsmessige verdien av forskningen bør

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”/

 12. Ansvar for den enkelte

  informerte samtykke når prosjektet bygger på en kvalitativ forskningsmetode. En kvalitativ tilnærming er fleksibel, dynamisk og prosessuell ... Eksempelvis inngår ofte fortellinger om tredje person i kvalitative intervjuer. Den det fortelles om, har sjelden gitt samtykke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 13. Bias

  unøyaktigheter ved utvalg av undersøkelsesobjekter, valg av undersøkelsesmetode eller vurdering av resultater”. National Library of Medicine ... forskningsprosjekter, ikke bare legemiddelforskning, og forekommer både i kvalitativ og kvantitativ forskning. Begrepet publikasjonsbias omfatter

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Bias/

 14. Blogg og private tekster på Internett

  jeg har lest på nettet av tekst og blogger kombinert med kvalitative intervju. – Internett-forskningen jeg gjør, skiller seg ikke ... annen forskning når det gjelder kravet til forskningsetikk og metode, mener Lüders, – men utfordringene er spesielle. I og med at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 15. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 16. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 17. En forskers erfaring

  at det ville virke begrensende på rekrutteringsprosedyren. Metoden jeg brukte heter «snowball sampling», som betyr at man bruker ... retninger, slik at utvalget kan bli stort og mangfoldig. Det er en metode som med fordel kan brukes når utvalget i utgangspunktet ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 18. Fire stemmer om forskningsetikk

  graden ved Psykologisk institutt, UiO, prosjektet er en kvalitativ studie for å studere hvordan barnevernet håndterer saker med ... prosjektbeskrivelsen nøye forklare hvor mange dyr man vil bruke, hvilke metoder og hvorfor. Det kreves at man skal ha tenkt igjennom hva de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Fire stemmer om forskningsetikk/

 19. Forord

  feltet kvalitative forskningsmetoder, også innen medisinsk forskning. Tilveksten av nye metoder og ny metodelitteratur har i denne ... spesialiserer seg på publisering av artikler basert på kvalitative forskningsmetoder, og aksept for publisering av slike artikler i et

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Forord/

 20. Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall

  faktiske bidrag i samfunnet skal måles, og mer komplekse og kvalitative mål for forskningens kvalitet. H-indeks, Journal Impact ... Og å foretrekke fremfor å velge den mekaniske kvantitative metoden. Ville gi forskerne et verktøy The Leiden Manifesto for research

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall/

 21. Forskning som fører folk bak lyset

  Likevel har NESH nå godkjent et prosjekt hvor forskere benytter metoder som strider med det grunnleggende etiske prinsippet om informert ... arbeidsmarkedet, dens art og omgang i Norge. – I korthet går metoden ut på å sammenlikne behandlingen som to iscenesatte personer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning som fører folk bak lyset/

 22. Forskningsetikkens Janus-ansikt

  fagområder, internt i samfunnsvitenskapene fra kvantitative til kvalitative studier, og fra «forskning på mennesker» til humanistisk ... spørreundersøkelser, kontrollerte eksperimenter og statistikk, mens kvalitativ forskning sliter med å bli godkjent både som «forskning» og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningsetikkens Janus-ansikt/

 23. Forsøksdyr

  antallet dyr som skal brukes. Utviklingen av nye statistiske metoder har dessuten vist seg å kunne mer enn halvere antallet dyr ... smerter over tid. Hvordan skal dette måles? Det kan lages kvalitative scoringssystemer som gir såkalte ordinale data (f.eks på

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Forsøksdyr/

 24. Haavind (2000)

  Haavind Hanne (2000): Kjønn og fortolkende metode: metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal akademisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Haavind (2000)/

 25. Hva er helseforskning

  feltet kvalitativ medisinsk forskning, var å gå gjennom hvordan forskningsetikk kan ivaretas forsvarlig i kvalitative studier ... gjeldende praksis tolker REK helseforskningsloven slik at kvalitative studier ikke regnes som medisinsk forskning, og derfor faller

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 26. Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  behandling, og nyttar ein kombinasjon av kvantiative symptommål og kvalitativ metodikk for å belyse forskingsspørsmåla. Komiteen sin konklusjon ... helse som helseopplysningar, eller ikkje vurderer bruk av kvalitativ metodikk som vitskapleg. Begge posisjonar er svært problematiske

  /Søk i NEMs vedtak/Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?/

 27. Hvilken kontrakt og hvorfor

  Vi er for øvrig av den oppfatning at enhver kvantitativ og kvalitativ undersøkelse krever tilstrekkelig akademisk faglig kompetanse ... hver enkelt har minst 10 års erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode. Fagansvarlig er BI-professor Anne-Britt Gran, som har

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Hvilken kontrakt og hvorfor/

 28. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  dette er en metodebok skrevet primært for studenter som må lære metode for første gang, passer boka like bra for folk som meg, som ... sak eller ikke?», «Men hva med reliabilitet og validitet i kvalitative studier?», «Trenger vi egentlig en problemstilling?», og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/

 29. Hvordan lese kvalitativ forskning?

  Hvordan lese kvalitativ forskning? Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk ... metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid. Boken Hvordan

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Hvordan lese kvalitativ forskning?/

 30. Kjønn

  Kjønn Hva kjønn betyr i forskningsetikk må ses i sammenheng med spørsmålet om hva kjønn ... blitt anerkjent som kunnskap (Rosenbeck 2014) (Se også Kvalitativ metode). Vitenskapens oppgave Å oppnå bedre beretninger om verden

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Kjønn/

 31. Klagesak - Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer (Saksnr. 2012/165).

  intervjuer med etterlatte. Det skal anvendes både kvalitative og kvantitative metoder (convergent parallel design). Prosjektet gjennomføres ... det: «Komiteen har etter dette kommet frem til at prosjektets metode og design verken har en vesentlig interesse for samfunnet eller

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer (Saksnr. 2012/165)./

 32. Klagesak - Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse.

  forventede samfunnsinteresse: «Komiteen er i tvil om den valgte metoden vil gi svar på forskningsspørsmålet. REK ba prosjektleder om ... kan overse en potensiell effekt pga snevert endepunkt. Et kvalitativt intervju av de ansatte kunne bidratt til et bedre beslutningsgrunnlag

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak - Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse./

 33. Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”

  “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009” (saksnr. 2011/6) Klagen forkastes da ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”/

 34. Krevende spagat

  Krevende spagat Juss i den ene enden og etikk i den andre, slik kan forskningsetikken bli en krevende spagatøvelse, ... Hvordan kan man sikre kvalitet i kvalitativ forskning og bruker prosjektleder god nok vitenskapelig metode? Dette er noen av spørsmålene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 35. Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave

  Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave Prosesser mellom mennesker kan ikke måles i tall. En medisiner som vil ... forske på menneskelig -samhandling, må finne det beste metodeverktøyet til oppgaven. På samme måte som det er det i hverdagen;

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave/

 36. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer ... data/fortolkningens grenser Datainnsamling Kvalitative studier innbefatter en rekke ulike datainnsamlingsmetoder, som deltagende og ikke-deltagende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 37. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk ... Kontroll og etisk kompetanse Avslutning Innledning Kvantitative metoder omfatter formaliserte prinsipper som legger grunnlaget for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 38. Litteratur

  Litteratur Ashcroft, R., Lucassen, A., Parker, M., Verkerk, M., Widdershoven, G., red. Case Analysis in Clinical Ethics. ... interviewing. Thousand Oaks: Sage. Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. (2. utgave). Oslo:

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Litteratur/

 39. Malterud, K. (2011)

  Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget, ... Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Malterud, K. (2011)/

 40. Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi

  the project should be disclosed.” Det gis fortsatt ingen kvalitativ definisjon av hva en mener med signifikant bidrag, men bidraget ... av prinsipiell art, men heller uttrykk for forskjeller i arbeidsmetoder og publiseringstradisjon. Innen kjemi (representert ved

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi/

 41. Medisin og helsefag

  Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ forskning Forebygging av uredelighet ... kliniske utprøvinger), inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 42. Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater

  Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater NEM 2011/192, REK sør-øst ... prosjektets hensikt som å utvikle en metode for evaluering av respons på holistisk behandling. Denne metoden skal bidra til at klinisk forskning

  /Søk i NEMs vedtak/Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater/

 43. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  er hensiktsmessig for hans eget delprosjekt. Blant de mer kvalitative elementene i de innsamlede svarene får Plunk et klart inntrykk ... utgangspunktet er skjemaene avidentifisert, men en svakhet i innsamlingsmetoden gjør at det med en viss innsats etter all sannsynlighet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 44. Naturvitenskap og teknologi

  oppfatninger hvis mulige sannhet kan underbygges med gode argumenter (metode, data osv.). Man kan si at: vitenskap er en systematisk sannhetssøkende ... et område) eller om kvalitative observasjoner (for eksempel å observere dyrenes atferd). Spesielt kvalitative observasjoner kan

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Naturvitenskap og teknologi/

 45. Nettdebatten etter 22. juli

  2) kvantitativ spørreundersøkelse med debattanter og 3) kvalitative dybdeintervju med et utvalg av respondentene. – Vi fikk i ... Internettforskning utført slik vi gjorde det, har noen metodesvakheter vi ikke kan gjøre noe med. Blant annet vet vi ikke om noen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 46. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er ... ser vi ut fra at artikler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode, er av det mest leste på hele nettstedet. I tillegg søker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Nettstedet etikkom.no/

 47. Nord/Sør

  Innledning Denne artikkelen dreier seg i første rekke om kvalitative tilnærminger til datainnsamling og feltarbeid. Grunnlaget ... for forskning basert på sekundærdata eller med kvantiative metoder. Det ligger forskningsetiske utfordringer i alle de fire fasene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Nord/Sør/

 48. Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner

  henger på greip – Det virker bare som en utrolig idiotisk metode, og forbausende simpelt, er Stephen Currys første kommentar ... Australia ny regjering. De ville ikke ha noe av komplekse kvalitative evalueringer. – De ville ha kvantitative mål, ikke fagfellevurdering

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Oppfordrer til DORA-signering, fortsetter selv å telle publikasjoner/

 49. oppsummering 200425

  behøver. I tillegg er det store utfordringer når det gjelder kvalitative data. Hvilke data som samles inn er i dag lite transparent ... transparent. Det er en viktig utfordring å sikre at også kvalitative data kan deles uten at det går ut over respondentenes anonymitet.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Om oss/Koordinering av 22.juli-forskning/Møter i koordineringsgruppa/oppsummering 200425/

 50. Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009

  Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009 NEM 2011/6, REK sør-øst D 2009/1443 Klagesak ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009/