Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer ... data/fortolkningens grenser Datainnsamling Kvalitative studier innbefatter en rekke ulike datainnsamlingsmetoder, som deltagende og ikke-deltagende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 2. Personlig og praktisk om kvalitativ metode

  Personlig og praktisk om kvalitativ metode Den erfarne samfunnsforskeren May-Len Skilbrei leverer en klok bok som tilbyr studenter ... nytt og nyttig. Av Mats Lillehagen Utgangspunktet for «Kvalitative Metoder: Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon» er at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Personlig og praktisk om kvalitativ metode/

 3. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer i Forskningsetisk ... Forskningsetisk bibliotek: Metoder og tilnærminger Kvalitativ metode Kvantitativ metode Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 4. Haavind (2000)

  Haavind Hanne (2000): Kjønn og fortolkende metode: metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal akademisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Haavind (2000)/

 5. Malterud, K. (2011)

  Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget, ... Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Malterud, K. (2011)/

 6. Veiledning for kvalitativ forskning

  Veiledning for kvalitativ forskning Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) har utgitt en veiledning ... veiledning for etisk vurdering av kvalitativ forskning innen komiteens fagområde. Utgangspunktet for veilederen er de utfordringene

  /Aktuelt/Nyheter/Veiledning for kvalitativ forskning/

 7. Forord

  feltet kvalitative forskningsmetoder, også innen medisinsk forskning. Tilveksten av nye metoder og ny metodelitteratur har i denne ... spesialiserer seg på publisering av artikler basert på kvalitative forskningsmetoder, og aksept for publisering av slike artikler i et

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Forord/

 8. Nettstedet etikkom.no

  sidene i 2012 var: Forsiden – etikkom.no Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller (kapittel i ”Forskningsetisk ... ”Forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”) Forskningsetiske retningslinjer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 9. Hvordan lese kvalitativ forskning?

  Hvordan lese kvalitativ forskning? Boken bruker fine grep for å trekke leseren inn i alle sider ved kvalitativ forskning og metodebruk ... metodebruk. Blant annet hjelper relevante casestudier og eksempler leseren å gjenkjenne saker fra eget arbeid. Boken Hvordan

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2014-4/Hvordan lese kvalitativ forskning?/

 10. Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave

  Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave Prosesser mellom mennesker kan ikke måles i tall. En medisiner som vil ... forske på menneskelig -samhandling, må finne det beste metodeverktøyet til oppgaven. På samme måte som det er det i hverdagen;

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Kvalitativ forskning – Riktig verktøy til riktig oppgave/

 11. 3. Utvalgsstrategi

  3. Utvalgsstrategi Kvalitative studier innebærer fordypning i data der den enkelte deltaker bidrar med betydelige mengder informasjon ... utvalg er ikke en sakssvarende ambisjon eller strategi for en kvalitativ studie. Dette får betydning for vurderingen av hva som er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/3. Utvalgsstrategi/

 12. Medisin og helsefag

  Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ forskning Forebygging av uredelighet ... kliniske utprøvinger), inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 13. 2. Problemstilling og metode

  Problemstilling og metode Ethvert forskningsprosjekt skal inneholde en tilfredsstillende begrunnelse for valg av design og metode som er ... belyse prosjektets problemstilling. Problemstillingen skal i kvalitative som i kvantitative forskningsprosjekter, representere en

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/2. Problemstilling og metode/

 14. 8. Fortolkning og analyse

  og analyse Innen kvalitativ forskning studeres menneskelig handling og språklige ytringer, og en kvalitativ studie gir derfor ... kan gjøre funnene til vitenskapelig kunnskap. Uansett hvilken metode som benyttes - observasjon, intervju, dokumentanalyse – består

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/8. Fortolkning og analyse /

 15. UtReferat061122

  forskningsetiske utfordringer innen kvalitativ metodikk i helsefaglig forskning Foredrag: ”Myk" metode- kun et gode? Etiske utfordringer ... eier min erfaring? Etiske utfordringer i konversasjonsbasert kvalitativ forskning Avdelingsdirektør Arne Holte, Nasjonalt folkehelseinstitutt

  /Aktuelt/Nyheter/UtReferat061122/

 16. Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater

  Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater NEM 2011/192, REK sør-øst ... prosjektets hensikt som å utvikle en metode for evaluering av respons på holistisk behandling. Denne metoden skal bidra til at klinisk forskning

  /Søk i NEMs vedtak/Metodeutvikling for forskning på alternativ behandling. Evaluering av holistiske behandlingsresultater/

 17. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene er en økende bruk av ... dette er at både videoopptak og lydopptak er blitt etablerte metoder i den forskningen der samtaler og samspill mellom mennesker

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 18. Skilbrei, May-Len

  migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer ... migrasjonspolitikk, prostitusjon og menneskehandel, og jeg underviser i kvalitativ metode, seksuell vold og kriminologisk teori på ulike nivåer

  /Skilbrei, May-Len /

 19. Nettstedet etikkom.no

  Nettstedet etikkom.no Nettredaktør: Sigrid Skavlid Nettsidene er komiteenes digitale ansikt.  Sidene er ... ser vi ut fra at artikler som omhandler kvantitativ og kvalitativ metode, er av det mest leste på hele nettstedet. I tillegg søker

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Tidligere årsrapporter/Årsrapport 2011/Kommunikasjon/Nettstedet etikkom.no/

 20. Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK

  Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk (REK) ... (REK) 1. Foreligger det en beskrivelse og begrunnelse for metoden og dens forhold til prosjektets problemstilling? 2. Ved eksplorerende

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK/

 21. 5. Forskerrollen

  5. Forskerrollen Bruk av kvalitative forskningsmetoder kan bringe forskeren både fysisk og psykisk nærmere de personene som gjøres ... vanlig i forskning basert på spørreskjemaer og statistikk. Ved kvalitative studier er nærhet til feltet en viktig forutsetning, samtidig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/5. Forskerrollen/

 22. Sykepleie ved livets slutt

  forsvarlig helsetjenestetilbud i livets siste fase. Studien er en kvalitativ flercase-studie ved tre lindrende avdelinger i Norge. En forsker ... bruken av tiltaksplanen «Livets siste dagar». Observasjon som metode, der klager anfører med referanse til relevant faglitteratur

  /Søk i NEMs vedtak/Sykepleie ved livets slutt/

 23. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 24. Blogg og private tekster på Internett

  jeg har lest på nettet av tekst og blogger kombinert med kvalitative intervju. – Internett-forskningen jeg gjør, skiller seg ikke ... annen forskning når det gjelder kravet til forskningsetikk og metode, mener Lüders, – men utfordringene er spesielle. I og med at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 25. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk ... Kontroll og etisk kompetanse Avslutning Innledning Kvantitative metoder omfatter formaliserte prinsipper som legger grunnlaget for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 26. Referat møte i NESH 2008-11-10

  og omfang i Norge. Forskerne ønsker å bruke metoden situasjonstesting, en metode som er utviklet av International Labour Office ... Office og som er benyttet i flere land. I korthet går metoden ut på å sammenlikne behandlingen som to iscenesatte personer, en med

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat møte i NESH 2008-11-10/

 27. Hvordan kan du vite om noe er sant?

  dette er en metodebok skrevet primært for studenter som må lære metode for første gang, passer boka like bra for folk som meg, som ... sak eller ikke?», «Men hva med reliabilitet og validitet i kvalitative studier?», «Trenger vi egentlig en problemstilling?», og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Hvordan kan du vite om noe er sant?/

 28. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 29. Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?

  behandling, og nyttar ein kombinasjon av kvantiative symptommål og kvalitativ metodikk for å belyse forskingsspørsmåla. Komiteen sin konklusjon ... helse som helseopplysningar, eller ikkje vurderer bruk av kvalitativ metodikk som vitskapleg. Begge posisjonar er svært problematiske

  /Søk i NEMs vedtak/Hva skjer med deltakerne som gjennomfører behandlingsmodellen Traumesensitiv Mindfulness og Medfølelse (TMM)?/

 30. Ansvar for den enkelte

  informerte samtykke når prosjektet bygger på en kvalitativ forskningsmetode. En kvalitativ tilnærming er fleksibel, dynamisk og prosessuell ... Eksempelvis inngår ofte fortellinger om tredje person i kvalitative intervjuer. Den det fortelles om, har sjelden gitt samtykke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 31. Litteratur

  Litteratur Ashcroft, R., Lucassen, A., Parker, M., Verkerk, M., Widdershoven, G., red. Case Analysis in Clinical Ethics. ... interviewing. Thousand Oaks: Sage. Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. (2. utgave). Oslo:

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Litteratur/

 32. Uttalelse om randomisert felteksperiment (2018/257)

  planlagte metodeopplegget i HIRE». Og videre, siden de «er kjent med at NESH tidligere har vært kritisk til bruk av denne metoden, vil ... kontaktet i etterkant med forespørsel om deltakelse i en kvalitativ oppfølgingsstudie. Her vil forskerne intervjue ti av dem som

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om randomisert felteksperiment (2018/257)/

 33. Hva er helseforskning

  feltet kvalitativ medisinsk forskning, var å gå gjennom hvordan forskningsetikk kan ivaretas forsvarlig i kvalitative studier ... gjeldende praksis tolker REK helseforskningsloven slik at kvalitative studier ikke regnes som medisinsk forskning, og derfor faller

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/

 34. Spørreundersøkelser

  surveyer, meningsmålinger) er utvilsomt den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. I kvantitative spørreundersøkelser ... meningsfullhet Kommentar til litteratur Innledning Metodelæren diskuterer hvilke metoder som fungerer best når det gjelder å oppnå mest

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 35. Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode

  Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode Sannsynligheten for å bli kontaktet for intervju etter jobbsøknad synker ... kvalifikasjoner til de to "søkerne" var like. Senere ble det gjort kvalitative intervju med 42 arbeidsgivere (både de som diskriminerte

  /Aktuelt/Nyheter/Utenlandske arbeidstakere diskrimineres – omstridt metode/

 36. Uttalelse om ny vurdering av prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV» (2017/43)

  jobbsøknader og innkallelse til jobbintervju. De planlagte metodene var a) randomisert felteksperiment og b) intervju med et utvalg ... feltstudier uten informasjon og samtykke kan være en nyttig metode, men at metoden forskningsetisk sett bør brukes svært restriktivt. Begrunnelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om ny vurdering av prosjektet «Modeller for beste og neste inkluderingspraksiser mellom arbeidsgivere og NAV» (2017/43)/

 37. Alle publikasjoner utgitt

  1999 Nr. 13 Etikk og forskning med barn (1999) Nr. 12 Etikk og metode (1999) Nr. 11 Bærekraftig landbruk - forskerens rolle (1998) ... Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag (2009) Redusert

  /Aktuelt/Publikasjoner/Alle publikasjoner utgitt/

 38. Forskning som fører folk bak lyset

  Likevel har NESH nå godkjent et prosjekt hvor forskere benytter metoder som strider med det grunnleggende etiske prinsippet om informert ... arbeidsmarkedet, dens art og omgang i Norge. – I korthet går metoden ut på å sammenlikne behandlingen som to iscenesatte personer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning som fører folk bak lyset/

 39. Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer

  intervjuer med etterlatte. Det skal anvendes både kvalitative og kvantitative metoder (convergent parallel design). Prosjektet gjennomføres ... det: «Komiteen har etter dette kommet frem til at prosjektets metode og design verken har en vesentlig interesse for samfunnet eller

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap. Identifisering av risikofaktorer/

 40. Referat fra møte i NEM 2008-04-11

  11. april 2008 Sakene var blant andre retningslinjer for kvalitativ forskning og forskning på antidepressiva. Tilstede: Beate ... godkjent med små merknader SAK II Utkast til retningslinjer for kvalitativ forskning Saksordfører: John-Arne Skolbekken Skolbekken fremla

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 2008-04-11/

 41. Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”

  “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009” (saksnr. 2011/6) Klagen forkastes da ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klagesak: “Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009”/

 42. Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009

  Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009 NEM 2011/6, REK sør-øst D 2009/1443 Klagesak ... tiltak som kunne forebygget partnerdrapet. Prosjektet er et kvalitativt forskningsprosjekt der data er tenkt innhentet fra Lovdata

  /Søk i NEMs vedtak/Partnerdrap i Norge – en kvalitativ analyse av et utvalg partnerdrap begått 2003-2009/

 43. Hvilken kontrakt og hvorfor

  Vi er for øvrig av den oppfatning at enhver kvantitativ og kvalitativ undersøkelse krever tilstrekkelig akademisk faglig kompetanse ... hver enkelt har minst 10 års erfaring med kvantitativ og kvalitativ metode. Fagansvarlig er BI-professor Anne-Britt Gran, som har

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2011-1/Hvilken kontrakt og hvorfor/

 44. Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)

  virksomheter. Studien vil altså ta i bruk både kvalitative og kvantitative metoder. Det nye delprosjektet er designet som en eksperimentell ... feltstudier uten informasjon og samtykke kan være en nyttig metode, men at metoden forskningsetisk sett bør brukes svært restriktivt. Begrunnelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om prosjektet «Inkluderingskultur i norsk arbeidsliv» (2017/283)/

 45. 6. Risiko og gevinster for informantene

  varsomhet fra forskerens side ved bruk av kvalitative forskningsmetoder. Selv om disse metodene kan anses som risikofrie når det gjelder ... forståelse for gruppens situasjon. Det er en styrke ved kvalitative metoder at de kan fange inn menneskers individuelle, komplekse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 46. Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme

  et brukerperspektiv. Resultatene vil være gjenstand for en kvalitativ fortolkning og en kvantitativ analyse. NSD har allerede vurdert ... av prosjektets kvalitet, relevans og mangel på andre mulige metoder. I dette prosjektet samles det ikke inn personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om eksperimentell studie av en Facebook-algoritme/

 47. Krevende spagat

  Krevende spagat Juss i den ene enden og etikk i den andre, slik kan forskningsetikken bli en krevende spagatøvelse, ... Hvordan kan man sikre kvalitet i kvalitativ forskning og bruker prosjektleder god nok vitenskapelig metode? Dette er noen av spørsmålene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2008-1/Krevende spagat/

 48. Nettdebatten etter 22. juli

  2) kvantitativ spørreundersøkelse med debattanter og 3) kvalitative dybdeintervju med et utvalg av respondentene. – Vi fikk i ... Internettforskning utført slik vi gjorde det, har noen metodesvakheter vi ikke kan gjøre noe med. Blant annet vet vi ikke om noen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-4/Nettdebatten etter 22. juli/

 49. – Tankeløs telling truer samfunnsnytten

  bekymringene til Huisman og kollegene er at kvantitative målemetoder i stadig større grad brukes til å vurdere forskningens kvalitet ... kvantitative målemetodene overser betydningen forskningsresultatene har for andre forskere og interessenter. Dersom målemetodene en sjelden

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/– Tankeløs telling truer samfunnsnytten/

 50. En forskers erfaring

  at det ville virke begrensende på rekrutteringsprosedyren. Metoden jeg brukte heter «snowball sampling», som betyr at man bruker ... retninger, slik at utvalget kan bli stort og mangfoldig. Det er en metode som med fordel kan brukes når utvalget i utgangspunktet ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/