Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Nettstedet etikkom.no

  sidene i 2012 var: Forsiden – etikkom.no Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller (kapittel i ”Forskningsetisk ... ”Forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag”) Forskningsetiske retningslinjer

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2012/Kommunikasjon / Nettstedet etikkom.no /

 2. – Tankeløs telling truer samfunnsnytten

  bekymringene til Huisman og kollegene er at kvantitative målemetoder i stadig større grad brukes til å vurdere forskningens kvalitet ... kvantitative målemetodene overser betydningen forskningsresultatene har for andre forskere og interessenter. Dersom målemetodene en sjelden

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-1/– Tankeløs telling truer samfunnsnytten/

 3. 1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller

  1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller Interessert i forskningsmetode? Les mer i Forskningsetisk ... Forskningsetisk bibliotek: Metoder og tilnærminger Kvalitativ metode Kvantitativ metode Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/1. Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder – likheter og forskjeller/

 4. 2. Problemstilling og metode

  Problemstilling og metode Ethvert forskningsprosjekt skal inneholde en tilfredsstillende begrunnelse for valg av design og metode som er ... belyse prosjektets problemstilling. Problemstillingen skal i kvalitative som i kvantitative forskningsprosjekter, representere en

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/2. Problemstilling og metode/

 5. 3. Utvalgsstrategi

  3. Utvalgsstrategi Kvalitative studier innebærer fordypning i data der den enkelte deltaker bidrar med betydelige mengder informasjon ... utvalg er ikke en sakssvarende ambisjon eller strategi for en kvalitativ studie. Dette får betydning for vurderingen av hva som er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/3. Utvalgsstrategi/

 6. 5. Forskerrollen

  5. Forskerrollen Bruk av kvalitative forskningsmetoder kan bringe forskeren både fysisk og psykisk nærmere de personene som gjøres ... vanlig i forskning basert på spørreskjemaer og statistikk. Ved kvalitative studier er nærhet til feltet en viktig forutsetning, samtidig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/5. Forskerrollen/

 7. 6. Risiko og gevinster for informantene

  varsomhet fra forskerens side ved bruk av kvalitative forskningsmetoder. Selv om disse metodene kan anses som risikofrie når det gjelder ... forståelse for gruppens situasjon. Det er en styrke ved kvalitative metoder at de kan fange inn menneskers individuelle, komplekse

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 8. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene er en økende bruk av ... dette er at både videoopptak og lydopptak er blitt etablerte metoder i den forskningen der samtaler og samspill mellom mennesker

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 9. 8. Fortolkning og analyse

  og analyse Innen kvalitativ forskning studeres menneskelig handling og språklige ytringer, og en kvalitativ studie gir derfor ... kan gjøre funnene til vitenskapelig kunnskap. Uansett hvilken metode som benyttes - observasjon, intervju, dokumentanalyse – består

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/8. Fortolkning og analyse /

 10. Alle publikasjoner utgitt

  1999 Nr. 13 Etikk og forskning med barn (1999) Nr. 12 Etikk og metode (1999) Nr. 11 Bærekraftig landbruk - forskerens rolle (1998) ... Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag (2009) Redusert

  /Aktuelt/Publikasjoner/Alle publikasjoner utgitt/

 11. Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”

  prosjektet og spurt om de er villige til å intervjues; i disse kvalitative intervjuene skal man søke å artikulere arbeidsgivernes motivasjoner ... nærmest enkeltstående tilfelle, men angår anvendelse av et knippe metoder som går igjen. Den samfunnsmessige verdien av forskningen bør

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Angående prosjektet ”Measuring and Explaining Discrimination in the Labour Market: New Understandings and Political Solutions (DISCRIM)”/

 12. Ansvar for den enkelte

  informerte samtykke når prosjektet bygger på en kvalitativ forskningsmetode. En kvalitativ tilnærming er fleksibel, dynamisk og prosessuell ... Eksempelvis inngår ofte fortellinger om tredje person i kvalitative intervjuer. Den det fortelles om, har sjelden gitt samtykke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 13. Bias

  unøyaktigheter ved utvalg av undersøkelsesobjekter, valg av undersøkelsesmetode eller vurdering av resultater”. National Library of Medicine ... forskningsprosjekter, ikke bare legemiddelforskning, og forekommer både i kvalitativ og kvantitativ forskning. Begrepet publikasjonsbias omfatter

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Bias/

 14. Blogg og private tekster på Internett

  jeg har lest på nettet av tekst og blogger kombinert med kvalitative intervju. – Internett-forskningen jeg gjør, skiller seg ikke ... annen forskning når det gjelder kravet til forskningsetikk og metode, mener Lüders, – men utfordringene er spesielle. I og med at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-1/Blogg og private tekster på Internett/

 15. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 16. Datadeling krever erfaring

  flere andre prosjekt. – De har en spørreliste som er et godt metodeverktøy. Da 22. juli skjedde, visste vi at dette var en mulighet ... boka er det beskrevet delprosjekter som både gjør bruk av kvalitative studier og nettstudier. Det sier seg selv at ikke alle disse

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2013-2/Datadeling krever erfaring/

 17. En forskers erfaring

  at det ville virke begrensende på rekrutteringsprosedyren. Metoden jeg brukte heter «snowball sampling», som betyr at man bruker ... retninger, slik at utvalget kan bli stort og mangfoldig. Det er en metode som med fordel kan brukes når utvalget i utgangspunktet ikke

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 18. Fire stemmer om forskningsetikk

  graden ved Psykologisk institutt, UiO, prosjektet er en kvalitativ studie for å studere hvordan barnevernet håndterer saker med ... prosjektbeskrivelsen nøye forklare hvor mange dyr man vil bruke, hvilke metoder og hvorfor. Det kreves at man skal ha tenkt igjennom hva de

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2012-2/Fire stemmer om forskningsetikk/

 19. Forord

  feltet kvalitative forskningsmetoder, også innen medisinsk forskning. Tilveksten av nye metoder og ny metodelitteratur har i denne ... spesialiserer seg på publisering av artikler basert på kvalitative forskningsmetoder, og aksept for publisering av slike artikler i et

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Forord/

 20. Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall

  faktiske bidrag i samfunnet skal måles, og mer komplekse og kvalitative mål for forskningens kvalitet. H-indeks, Journal Impact ... Og å foretrekke fremfor å velge den mekaniske kvantitative metoden. Ville gi forskerne et verktøy The Leiden Manifesto for research

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-2/Forskersamfunnet lei av å måles på enkle tall/

 21. Forskning som fører folk bak lyset

  Likevel har NESH nå godkjent et prosjekt hvor forskere benytter metoder som strider med det grunnleggende etiske prinsippet om informert ... arbeidsmarkedet, dens art og omgang i Norge. – I korthet går metoden ut på å sammenlikne behandlingen som to iscenesatte personer

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskning som fører folk bak lyset/

 22. Forskningsetikkens Janus-ansikt

  fagområder, internt i samfunnsvitenskapene fra kvantitative til kvalitative studier, og fra «forskning på mennesker» til humanistisk ... spørreundersøkelser, kontrollerte eksperimenter og statistikk, mens kvalitativ forskning sliter med å bli godkjent både som «forskning» og

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-2/Forskningsetikkens Janus-ansikt/

 23. Forsøksdyr

  antallet dyr som skal brukes. Utviklingen av nye statistiske metoder har dessuten vist seg å kunne mer enn halvere antallet dyr ... smerter over tid. Hvordan skal dette måles? Det kan lages kvalitative scoringssystemer som gir såkalte ordinale data (f.eks på

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Forsøksdyr/

 24. Haavind (2000)

  Haavind Hanne (2000): Kjønn og fortolkende metode: metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal akademisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Haavind (2000)/

 25. Hva er helseforskning

  feltet kvalitativ medisinsk forskning, var å gå gjennom hvordan forskningsetikk kan ivaretas forsvarlig i kvalitative studier ... gjeldende praksis tolker REK helseforskningsloven slik at kvalitative studier ikke regnes som medisinsk forskning, og derfor faller

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-3/Hva er helseforskning/