Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Kvalitativ metode

  Kvalitativ metode Etiske overveielser spiller en rolle i alle former for kvalitative studier, det vil si studier der man fokuserer ... data/fortolkningens grenser Datainnsamling Kvalitative studier innbefatter en rekke ulike datainnsamlingsmetoder, som deltagende og ikke-deltagende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 2. Haavind (2000)

  Haavind Hanne (2000): Kjønn og fortolkende metode: metodiske muligheter i kvalitativ forskning. Oslo: Gyldendal akademisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Haavind (2000)/

 3. Malterud, K. (2011)

  Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget, ... Malterud, K. (2011) Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Malterud, K. (2011)/

 4. Medisin og helsefag

  Påvirkning og frivillighet Valg av metode og valg av kontrollgrupper Noen spesielle forhold ved kvalitativ forskning Forebygging av uredelighet ... kliniske utprøvinger), inkludert etiske anbefalinger om valg av metode og valg av kontrollgrupper, eller forskning på personer i lavinntektsland

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 5. Kvantitativ metode

  Kvantitativ metode Gir de mange reglene og prinsippene i kvantitativ forskningsmetodikk noen etisk garanti om troverdighet? Forskningsetisk ... Kontroll og etisk kompetanse Avslutning Innledning Kvantitative metoder omfatter formaliserte prinsipper som legger grunnlaget for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 6. Ansvar for den enkelte

  informerte samtykke når prosjektet bygger på en kvalitativ forskningsmetode. En kvalitativ tilnærming er fleksibel, dynamisk og prosessuell ... Eksempelvis inngår ofte fortellinger om tredje person i kvalitative intervjuer. Den det fortelles om, har sjelden gitt samtykke

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 7. Spørreundersøkelser

  surveyer, meningsmålinger) er utvilsomt den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. I kvantitative spørreundersøkelser ... meningsfullhet Kommentar til litteratur Innledning Metodelæren diskuterer hvilke metoder som fungerer best når det gjelder å oppnå mest

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Spørreundersøkelser/

 8. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  er hensiktsmessig for hans eget delprosjekt. Blant de mer kvalitative elementene i de innsamlede svarene får Plunk et klart inntrykk ... utgangspunktet er skjemaene avidentifisert, men en svakhet i innsamlingsmetoden gjør at det med en viss innsats etter all sannsynlighet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 9. Naturvitenskap og teknologi

  oppfatninger hvis mulige sannhet kan underbygges med gode argumenter (metode, data osv.). Man kan si at: vitenskap er en systematisk sannhetssøkende ... et område) eller om kvalitative observasjoner (for eksempel å observere dyrenes atferd). Spesielt kvalitative observasjoner kan

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Naturvitenskap og teknologi/

 10. Kjønn

  Kjønn Hva kjønn betyr i forskningsetikk må ses i sammenheng med spørsmålet om hva kjønn ... blitt anerkjent som kunnskap (Rosenbeck 2014) (Se også Kvalitativ metode). Vitenskapens oppgave Å oppnå bedre beretninger om verden

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Kjønn/

 11. Nord/Sør

  Innledning Denne artikkelen dreier seg i første rekke om kvalitative tilnærminger til datainnsamling og feltarbeid. Grunnlaget ... for forskning basert på sekundærdata eller med kvantiative metoder. Det ligger forskningsetiske utfordringer i alle de fire fasene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Nord/Sør/

 12. Bias

  unøyaktigheter ved utvalg av undersøkelsesobjekter, valg av undersøkelsesmetode eller vurdering av resultater”. National Library of Medicine ... forskningsprosjekter, ikke bare legemiddelforskning, og forekommer både i kvalitativ og kvantitativ forskning. Begrepet publikasjonsbias omfatter

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Bias/

 13. Forsøksdyr

  antallet dyr som skal brukes. Utviklingen av nye statistiske metoder har dessuten vist seg å kunne mer enn halvere antallet dyr ... smerter over tid. Hvordan skal dette måles? Det kan lages kvalitative scoringssystemer som gir såkalte ordinale data (f.eks på

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Forsøksdyr/

 14. Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi

  the project should be disclosed.” Det gis fortsatt ingen kvalitativ definisjon av hva en mener med signifikant bidrag, men bidraget ... av prinsipiell art, men heller uttrykk for forskjeller i arbeidsmetoder og publiseringstradisjon. Innen kjemi (representert ved

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi/