Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon ... helseopplysninger skal overføres fra Norge til utlandet. Studien er samtykkebasert. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning fra REK den 06

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 2. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  innhente samtykke fra den personen som opplysningene gjelder. Dette er imidlertid en annen type samtykke enn samtykke som rettslig ... som startet opp i 2008. Dette prosjektet var opprinnelig samtykkebasert, men Helsedirektoratet ga i brev datert 17.12.2008 dispensasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 3. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  foreløpige vurdering, har NESH sett på informasjonsskriv, samtykkeerklæring og en etisk egenevaluering. Bakgrunn Prosjektet «Seksåringens ... egenevalueringen skal det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 4. Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

  og i forskningsetisk forstand. Det gjelder spesielt fraværet av samtykke i den kvantitative delen. NESH finner at de avveiingene som ... forskningsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykket skal være informert, fritt og uttrykkelig ikke er tilstrekkelig ivaretatt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. juni 2019/

 5. Lege mista jobben etter forskingsprosjekt

  vurdering». Verken legar eller pasientar blei spurde om å gi sitt samtykke til forskinga. Pasientane var langtidssjukemelde, og forskinga ... forskingsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykke skal vere informert, fritt og uttrykkeleg, er ikkje tilstrekkeleg teke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Lege mista jobben etter forskingsprosjekt/

 6. Referat fra møte i NESH 11. september 2019

  Referat fra møte i NESH 11. september 2019 Tid: 10:00 - 16:00 Sted: Kongens gt. 14, Oslo Tilstede: Ivar Kolstad ... til videre dialog med NESH om mulige løsninger for å sikre samtykke og retten til reservasjon i skoleforskning. Vedtak: Saken ble

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 11. september 2019/

 7. Leder: Forfedre på avveie

  museumsdirektør Martin Biehl at repatriering generelt sett er en anerkjennelse fra museer i dag om at de tar avstand fra tidligere tiders ... (Skjelettutvalget) maner til forsiktighet. Tvunget inn i forskning Samtykke er et aktuelt spørsmål også når myndigheter og offentlig forvaltning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Leder: Forfedre på avveie/

 8. Ropar varsku om forsking i forvaltinga

  langtidssjukemelde pasientar å ta del i forsking – utan å måtte innhente samtykke. For å gi etaten lov til dette, laga Arbeids- og sosialdepartementet ... til statistikk, arkivformål og forsking kan samlast inn utan samtykke dersom innsamlinga har heimel i forskrift. NESH meiner likevel

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Ropar varsku om forsking i forvaltinga/

 9. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 10. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  Implisitt: Tilegnet Heyerdahl seg hodeskallene på etisk vis? Samtykke er et annet avgjørende punkt: Har forskningsgruppen gjennomført ... forskningsgruppen opp saken med Skjelettutvalget igjen. Thorsby informerer om tiltak de har gjort for å finne ut av proveniens, og om

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 11. Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål

  Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål Prøver av hårstrå fra «Angela» viste ... Children pris på avsløringene. På sin hjemmeside gir sykehuset anerkjennelse til The Star-reporterne Rachel Mendelson og Michele Henry

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål/

 12. Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv

  for utvidet del. REK stilte som vilkår at det må innhentes samtykke fra deltagerne, utarbeides informasjonsskriv, og sendes inn ... informasjon om barns helse fra samme register må det også innhentes samtykke fra begge foreldrene.  Prosjektgruppen ønsker å se på forekomsten

  /Søk i NEMs vedtak/Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv/

 13. NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst

  initialt på REK-godkjenning for bruk av Sepsisregisteret og deltakersamtykket gitt til bruk av journaldata i HUNT IV. REKs vedtak 4 ... dem å treffe spesifikke, begrunnede og informerte valg som basis for å gi og samtykke til helsehjelp. Slike spørsmål er det relevant

  /Søk i NEMs vedtak/NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst/

 14. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse ... godkjent av REK sør-øst C 19. september 2018 med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre dersom foreldrene har delt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 15. Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen

  innledende informasjonen. Undersøkelsen er imidlertid ikke samtykkebasert i juridisk forstand, og behandlingen av personopplysninger ... forskningsetikken og tilliten til forskningen. b) Informasjon og samtykke fra informantene som deltar i Elevundersøkelsen Både forskere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen/

 16. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  er forpliktet av forskningsetikken. b)      Informasjon og samtykke fra informantene som deltok i Forsøket For NESH tok saken en ... forskernes begrunnelse for at Prosjektet var gjennomført uten samtykke, blant annet med henvisning til at NESH «did not require ethics

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 17. Tricuspidalkirurgi ved Haukeland

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet for å kunne reservere seg mot deltakelse.  Prosjektleder ... prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse

  /Søk i NEMs vedtak/Tricuspidalkirurgi ved Haukeland/

 18. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

  utover frist for destruering, og i strid med informasjonen i samtykkeskrivet. Vedtaket ble påklaget. Klager angir at deltagerne i studiene ... hensynet til forskningsdeltagerne og respekten for deres avgitte samtykke mer enn oppveier klagers betraktning. Saken oversendes til

  /Søk i NEMs vedtak/Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom/

 19. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  2019 hvor REK Sør-øst C godkjente studien, med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre før registrering av omsøkte ... datatilfanget tilstrekkelig til at anonymitet oppnås. Grunnlaget for samtykke er derfor ikke lenger til stede og klagen tas til følge. Prosjektets

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 20. Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

  Sør-øst D godkjente prosjektet med vilkår om at det må innhentes samtykke for pasientene i den prospektive delen av studien dvs. de som ... påklaget med begrunnelse i at det er vanskelig å innhente samtykke for den prospektive delen av prosjektet. REK opprettholdt vedtaket

  /Søk i NEMs vedtak/Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?/

 21. Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  fortrolighet og ansvarlighet skal følges. Forskningsetisk sett er samtykke en hovedregel når personopplysninger brukes i forskning. Forskere ... til informasjon og samtykke (NESH 2018). Men samtykke er ikke alltid mulig å innhente, og selv når samtykke er mulig, vil det ofte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens/

 22. Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)

  poengterer henvender at man ikke kan regne med at noen har samtykket til å ha sine organer donert til forskning og utstilling. ... av nyere datering, har personen kraniet tilhørte gitt sitt samtykke til å bli stilt ut? Konklusjon Skjelettutvalget vil anbefale

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)/

 23. Vil bidra til å redde liv med ny app

  lavinntektsland. Forskningen regnes som risikofri, men et krav om samtykke fra både mor og far truet med å stanse prosjektet. Hvert år ... nyfødte i Tanzania, Nepal og Indonesia. Han planla å be om samtykke bare fra barnas mødre og argumenterte med at fedrene som regel

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 24. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Borge. – Jeg pleier å si at man ikke kan spørre et atom om samtykke, så der slipper forskerne litt unna. For andre kan det oppleves ... dere tenker å gjennomføre forskningen, vi må se alt av samtykkeskjemaer, tillatelser og så videre». Uten klarsignal fra etikkpanelet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 25. Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning

  Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning Søknaden fikk toppscore av det vitenskapelige panelet. ... utgangspunktet, som faktisk var noe av det fagpanelet ga oss anerkjennelse for, understreker Skogen. Han medgir at en mindre kritisk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning/

 26. 2019-2

  Forskningsetikk nr. 2, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... helsehjelp? Det har betydning for om både mor og far må gi sitt samtykke. Forskningsrådet og EU er de viktigste finansieringskildene

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/

 27. Storfellesmøtet 2019

  et 09.30-10.00        Hvilke utfordringer lager dette for samtykket? Gruppediskusjon. 10.00-10.30        Pause, utsjekk 10.30-11 ... Holmen, HUNT/NTNU 11.00-11.30        Hva er samtykket til for? Hvordan vil samtykkene se ut i fremtiden? v/Lars Ursin, NTNU 11.30-12

  /Aktuelt/Storfellesmøtet 2019/

 28. EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction.

  EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern ... annen behandling enn normalt for pasientene som også skal avgi samtykke. Prosjektets formål er i protokollen beskrevet ved hver av

  /Søk i NEMs vedtak/EBUS i Innlandet. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration at a medium-sized hospital in Eastern Norway: Diagnostic yield, complications and patient satisfaction./

 29. Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo

  godkjente studien, men stilte vilkår bl.a. om innhenting av samtykke for pasienter som i løpet av 2019 blir inkludert i studien ... beskrivelse av insidensen av håndleddsbrudd og at å innhente samtykke er vanskelig da håndleddsbrudd behandles på ulike steder og

  /Søk i NEMs vedtak/Insidensen av håndleddsbrudd i Oslo/

 30. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  rettsgrunnlag for innhenting av helseopplysninger, enten i samtykke etter helseforskningsloven kap. 4, eller i vedtak om dispensasjon ... anvendelse i samsvar med helseforskningsloven § 14 om bredt samtykke. Vedtak NEM opphever REKs vedtak av 20.11.2018, og sender saken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 31. Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Her finner du NENTs innspill til Forskningsrådets ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 32. NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning

  NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning Hva slags åpenhet som omtales bør ... det gjelder anerkjennelse og kreditering av involvering og bidrag, stiller retningslinjene klare krav til anerkjennelse av økonomisk

  /Aktuelt/Nyheter/2019/NENT gir innspill til Forskningsrådets policy for åpen forskning/

 33. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  HMS SAS har klarert studieinformasjon inklusiv tekst til samtykkeerklæring utarbeidet av VIIRAL/Hogne Vik. Denne informasjon er allerede ... informere en del flere enn de som faktisk blir inkludert. Samtykket kan innhentes fra de aktuelle kvinnene ved oppmøte på klinikken

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 34. Referat fra Årskonferansen 2019

  ekspertene skal jobbe, må vi ha en god dialog med ekspertene. Vi informerer ekspertene om hvordan og hva som skal vurderes. Vi tar gjerne ... oppstår underveis i prosjektet, kommenterte Hedlund: – Vi skal informeres om endringer i prosjektet, der skal også dette rapporteres

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 35. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  forskningsdeltakerne har samtykket til deltakelse i MoBa, og det vil derfor ikke innhentes nytt samtykke for dette prosjektet. Prosjektleder ... formål og bruk av data er forsvarlig og forenlig med avgitte samtykker eller samfunnets forventninger til forskningen. Det fremkommer

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 36. Referat fra NESH-møte 29.3.2019

  Referat fra NESH-møte 29.3.2019 Tid: ‎10‎:‎00 - ‎16‎:‎00 Sted: Park Inn by Radisson Oslo, Øvre ... presenterte saken, som blant annet reiser spørsmål om vilkårene for samtykke, gjenbruk av data i forskning, samt plassering av det forskningsetiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 29.3.2019/

 37. FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre

  rettsgrunnlag for innhenting av helseopplysninger, enten i samtykke helseforskningsloven kap. 4. eller i vedtak om dispensasjon fra ... avgrenset anvendelse i samsvar med helseforskningsloven § 14 om bredt samtykke. NEM opphever REKs vedtak av 20.11.2018, og sender saken tilbake

  /Søk i NEMs vedtak/FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre/

 38. Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?

  intervjusettinger ga også visse utfordringer omkring informert samtykke. For eksempel ville det iblant komme folk til og fra intervjuet ... gjort annerledes? Jeg ville vært mer obs på prosessen omkring samtykke. Jeg gjorde både spontane og avtalte intervjuer i hjem og templer

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Stipendiaten: Navnet skjemmer ingen-eller?/

 39. Forskere ber folk flest åpne lommeboka

  Forskere ber folk flest åpne lommeboka Christos Tziotas ba folk om støtte til å utvikle kunstig intelligens ... Mella forteller at han ikke kjente til kampanjen før Gjerpe informerte ham om at den var satt i gang, men at de så på pengene som

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-1/Forskere ber folk flest åpne lommeboka/

 40. Uttalelse om forskningsprosjektet «Kultur for læring»

  innloggingsinformasjon til undersøkelsen fra INN – til tross for at samtykke ikke var innhentet. Henvender ba om tilbakemelding på eventuelle ... på NESH-møte 6. desember 2018, som også reiste spørsmål om samtykke ved deltakelse i omfattende prosjekter innen skoleforskning

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Kultur for læring»/

 41. Møte i Granskingsutvalget 18. juni 2018

  Møte i Granskingsutvalget 18. juni 2018 Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av ... gruppeoppgavene i plenum. Sak 8: WCRI 2019 Sekretariatet informerte om deltakelse gjennom FEK. Sak 9: Arbeidet i Granskingsutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 18. juni 2018/

 42. Møte i Granskingsutvalget 17. september 2018

  utvalg ved NTNU har oversendt årsrapport for 2017, og har informert om nytt mandat og nye retningslinjer for utvalget. Granskingsutvalgets ... relevant for Granskingsutvalget. Sak 10: Eventuelt Sekretariatet informerte om korrespondanse med redaksjonen i tidsskriftet Psykologi

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 17. september 2018/

 43. Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018

  Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018 Offentlig protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget). Tid: ... et nytt møteverktøy i løpet av kort tid, og sekretariatet informerte kort om verktøyet.

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 22. november 2018/

 44. Møte i Granskingsutvalget 18. september 2017

  Møte i Granskingsutvalget 18. september 2017 Protokoll fra møte i Nasjonalt utvalg for gransking ... møtebehandling frem til ny forskrift er fastsatt. Sekretariatet informerer KD. - Opplæringsressurser til redelighetsutvalg ved institusjonene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Granskingsutvalget-protokoller/Møte i Granskingsutvalget 18. september 2017/

 45. Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)

  FACT-team med 358 personer. Av disse 358 har 108 personer samtykket. Søker ba om tilgang til journaldata fra psykisk helsevern ... begrunnelse i at prosjektet opprinnelig var samtykkebasert, og at kun 108 av 358 hadde samtykket. I den gjenstående gruppen av 250 hadde

  /Søk i NEMs vedtak/Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)/

 46. Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt

  Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt NEM 2019/5, REK sør-øst B 2018/1040 Klagesak Johan Ræder Klage ... informere en del flere enn de som faktisk blir inkludert. Samtykket kan innhentes fra de aktuelle kvinnene ved oppmøte på klinikken

  /Søk i NEMs vedtak/Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt/

 47. Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)

  HMS SAS har klarert studieinformasjon inklusiv tekst til samtykkeerklæring utarbeidet av VIIRAL/Hogne Vik. Denne informasjon er allerede ... begrunnelse for valg av placebo, samt at informasjons- og samtykkeskrivet ikke var tydelig nok. Videre var komiteen usikker på om

  /Søk i NEMs vedtak/Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)/

 48. Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania

  dataene, og de beklager om det var uklart i søknaden. Samtykkeinnhentingen var beskrevet i detalj i protokollen fra 1999. Prosjektleder ... innsamling av nødvendig informasjon skjer på grunnlag av det informerte samtykke», og mener dette svaret kunne forstås som en aksept for

  /Søk i NEMs vedtak/Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania/

 49. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  fritak fra samtykkekravet med begrunnelse i at forskningsdeltakerne i perioder kan ha redusert samtykkekompetanse eller har hatt ... negative opplevelser med tvangsbruk og derfor ikke vil ønske å samtykke til at deres helseopplysninger blir brukt i forskning.  REK

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 50. Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study

  eksperimentet på. Dessuten peker de på mangler ved prosedyrene for samtykke til å delta. De viser til at det verken er mulig å avstå fra ... angående 1+1 prosjektet (prosjektbeskrivelse, NSDs tilråding, samtykkeskjemaer m.m.). Vidar Enebakk, sekretariatsleder for NESH, har ikke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet Small group Instruction in Mathematics for Pupils Level 1-4: Effects of a randomized controlled trial intervention study/