Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft

  den 11.09.2019. Endringen besto i at det skal innhentes tilleggssamtykke for innhenting og undersøkelse av tidligere arkivert materiale ... bruke biologisk materiale fra de som er døde, uten å innhente samtykke fra pårørende. REK sør-øst C godkjente endringen, men med vilkår

  /Søk i NEMs vedtak/ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft/

 2. Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020

  av prosjektet (se referat fra møtet 17.03.20). Lefkaditou informerer om at Teknisk museum har vært nødt til å legge arbeidet på ... poengteres at det kun bør etterspørres om institusjonen er informert; ikke be om institusjonens synspunkt om prosjektet. Medlemmene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/Skjelettutvalget-referater/Referat fra møte i Skjelettutvalget 4. juni 2020/

 3. Referat fra møte i NESH 17. april 2020

  Referat fra møte i NESH 17. april 2020 Tid: 10:00 - 13:00 Sted: Zoom (digitalt) Tilstede: Elisabeth Staksrud ... utreder dette i dialog med Annette. NESH bør i større grad være informert om hvilke saker og spørsmål som er behandlet i GRU, for eksempel

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 17. april 2020/

 4. Referat fra møte i NESH 28. mai 2020

  forskning, hvor det ble reist spørsmål om vilkår for informert samtykke. Det er ikke NESHs oppgave å overprøve vedtak og prosjekter ... dialog på tvers av komiteene om vilkårene for et gyldig etisk samtykke. NESH vil derfor løfte saken til møte i Samarbeidsutvalget

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 28. mai 2020/

 5. Etikk og pandemier tema for årets National Ethics Councils Forum

  Etikk og pandemier tema under årets National Ethics Councils Forum 18. juni gikk årets National Ethics Councils ... Diskusjonene har ikke bare dreid seg om personvern og informert samtykke, men om sosial rettferdighet og solidaritet. For eksempel

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Etikk og pandemier tema for årets National Ethics Councils Forum/

 6. Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold

  lovendringen. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke fra de aktuelle pasientene. Søknaden ble første gang behandlet ... utfyllende vurdering av hvorfor det ville være vanskelig å innhente samtykke fra pasientene i denne sårbare gruppen. REK sør-øst A behandlet

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i lov om psykisk helsevern, konsekvenser for antall pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold/

 7. Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi

  fellesnevnere for risikofaktorer. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for å kunne innhente opplysninger fra pasientjournaler. ... det ble innhentet samtykke fra de pasientene som er i live. Det ble gitt fritak fra kravet om å innhente samtykke fra pårørende for

  /Søk i NEMs vedtak/Dyp sårinfeksjon etter hjertekirurgi/

 8. AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling

  atrieflimmer (NOAF) hos intensivpasienter. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for ca. 50 pasienter som skal rekrutteres ved innkomst intensivavdelingen ... at det skulle lages et eget samtykkeskriv til de pårørende, og et eget skjema for ettertidig samtykke fra pasienten der denne har

  /Søk i NEMs vedtak/AFIB-ICU Nyoppstått atrieflimmer hos pasienter innlagt i intensivavdeling/

 9. Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge

  et allerede godkjent prosjekt. Det søkes om fritak fra samtykkekravet for alle pasienter under 18 år som har søkt seg til nasjonal ... sør-øst A den 16.01.2020. REK avslo søknaden, og kravet om samtykke for forskningsdeltakelse ble opprettholdt. Prosjektleder klagde

  /Søk i NEMs vedtak/Kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og unge/

 10. Referat fra møte i NESH 13. desember 2019

  NENT:  Medlem (NENT): Tone Druglitrø  Alle nye medlemmer ble informert i desember 2019 og har takket ja til å delta i utvalget.  ... tilbakemelding vedrørende formuleringer på deres nettsider om samtykke og forskning i barnehage og skole. Vidar følger opp dialogen med

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. desember 2019/

 11. Aktuelt

  Bioetiker mener vaksinestudie fra WHO mangler tilstrekkelig informert samtykke. Vatikanet vil ha «algor-etikk» På initiativ fra pave ... Han mener forskerne ikke har innhentet tilstrekkelig informert samtykke fra deltakerne. Verdens helseorganisasjon, WHO, hevder

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Aktuelt/

 12. Mitt dilemma

  Mitt dilemma: «Skulle vi gi opp samarbeidet og dra på sightseeing?» På et lite kontor i Harriet ... notater, men uten noen konsekvent innhenting av samtykke. Fritt informert samtykke er et ufravikelig forskningsetisk prinsipp for

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2020-1/Mitt dilemma/

 13. Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000

  for stor om det blir gitt innsyn i helseopplysningene uten samtykke. NEM gjennomgikk også de tidligere prosjektene klager henviser ... gitt informert samtykke, jf. blant annet forskningsetiske retningslinjer og helseforskningsloven § 13. Kravet om samtykke er ment

  /Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000/

 14. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  fra sentrale forskningsetiske krav, slik som kravet om informert samtykke, både i lovverket og i forskningsetikken. I forskningsetikken ... situasjoner der det er mulig å respektere deltakerne uten å innhente samtykke, dersom forskningen også har en nytteverdi som klart overstiger

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 15. Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019

  om at det her er snakk om forskning. Videre, i skjema for samtykke som benyttes i prosjektet, blir det bedt om tillatelse til ... personvernombud. Det er frivillig for ansatte å delta, noe det er blitt informert om skriftlig i forkant av første intervjurunde. Data skal ikke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019/

 16. Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim

  roller og ansvar, om styring og uavhengighet, om vilkår for samtykke, og om risiko og konsekvenser. Den ene henvenderen spør NESH: ... samme gjelder utformingen av informasjonsbrev som skal sikre samtykke fra respondentene. TK er formelt ansvarlig for spørreundersøkelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim/

 17. Forskningsetikk viktig i nasjonal strategi for KI

  Forskningsetikk viktig tema i fersk strategi for kunstig intelligens I dag la digitaliseringsminister Nikolai ... menneskeverd, lokalisere ansvar, være inspiserbar og bidra til informert samfunnsdebatt. b. Samfunnsovergripende konsekvenser og forskningens

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Forskningsetikk viktig i nasjonal strategi for KI/

 18. Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

  hovedregelen at det skal være gitt et informert samtykke, jf. helseforskningsloven § 13. Kravet om samtykke er ment å forebygge krenkelser ... helseforskningsloven § 35 en mulighet for unntak fra kravet om samtykke, ved at REK kan bestemme at helseopplysninger innsamlet i helse-

  /Søk i NEMs vedtak/Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)/

 19. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, og ... utfordringer. Mange er knyttet til muligheten for reelt informert samtykke til bruk av data om oss selv i forskning og muligheten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 20. Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019

  ble ønsket velkommen som ny sekretariatsleder i NEM.   Siri informerte om at det forrige møtet i Skjelettutvalget ble avlyst fordi ... begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019/

 21. Forskeren som ble igjen i kulden

  Forskeren som ble igjen i kulden Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og ... at lesere av vitenskapelige artikler både er kritiske og velinformerte og ofte eksperter nettopp på det området de leser om. Derfor

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Forskeren som ble igjen i kulden/

 22. Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk

  deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke feilaktig har skjedd ... bruken av forskrift for å omgå det informerte samtykket spesielt. Det informerte samtykket er et hellige gral i forskningsetikken

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk/

 23. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon ... helseopplysninger skal overføres fra Norge til utlandet. Studien er samtykkebasert. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning fra REK den 06

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 24. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  innhente samtykke fra den personen som opplysningene gjelder. Dette er imidlertid en annen type samtykke enn samtykke som rettslig ... som startet opp i 2008. Dette prosjektet var opprinnelig samtykkebasert, men Helsedirektoratet ga i brev datert 17.12.2008 dispensasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 25. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  foreløpige vurdering, har NESH sett på informasjonsskriv, samtykkeerklæring og en etisk egenevaluering. Bakgrunn Prosjektet «Seksåringens ... egenevalueringen skal det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/