Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon ... helseopplysninger skal overføres fra Norge til utlandet. Studien er samtykkebasert. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning fra REK den 06

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 2. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  innhente samtykke fra den personen som opplysningene gjelder. Dette er imidlertid en annen type samtykke enn samtykke som rettslig ... som startet opp i 2008. Dette prosjektet var opprinnelig samtykkebasert, men Helsedirektoratet ga i brev datert 17.12.2008 dispensasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 3. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  foreløpige vurdering, har NESH sett på informasjonsskriv, samtykkeerklæring og en etisk egenevaluering. Bakgrunn Prosjektet «Seksåringens ... egenevalueringen skal det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 4. Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

  og i forskningsetisk forstand. Det gjelder spesielt fraværet av samtykke i den kvantitative delen. NESH finner at de avveiingene som ... forskningsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykket skal være informert, fritt og uttrykkelig ikke er tilstrekkelig ivaretatt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. juni 2019/

 5. Lege mista jobben etter forskingsprosjekt

  vurdering». Verken legar eller pasientar blei spurde om å gi sitt samtykke til forskinga. Pasientane var langtidssjukemelde, og forskinga ... forskingsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykke skal vere informert, fritt og uttrykkeleg, er ikkje tilstrekkeleg teke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Lege mista jobben etter forskingsprosjekt/

 6. Referat fra møte i NESH 11. september 2019

  Referat fra møte i NESH 11. september 2019 Tid: 10:00 - 16:00 Sted: Kongens gt. 14, Oslo Tilstede: Ivar Kolstad ... til videre dialog med NESH om mulige løsninger for å sikre samtykke og retten til reservasjon i skoleforskning. Vedtak: Saken ble

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 11. september 2019/

 7. Leder: Forfedre på avveie

  museumsdirektør Martin Biehl at repatriering generelt sett er en anerkjennelse fra museer i dag om at de tar avstand fra tidligere tiders ... (Skjelettutvalget) maner til forsiktighet. Tvunget inn i forskning Samtykke er et aktuelt spørsmål også når myndigheter og offentlig forvaltning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Leder: Forfedre på avveie/

 8. Ropar varsku om forsking i forvaltinga

  langtidssjukemelde pasientar å ta del i forsking – utan å måtte innhente samtykke. For å gi etaten lov til dette, laga Arbeids- og sosialdepartementet ... til statistikk, arkivformål og forsking kan samlast inn utan samtykke dersom innsamlinga har heimel i forskrift. NESH meiner likevel

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Ropar varsku om forsking i forvaltinga/

 9. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 10. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  Implisitt: Tilegnet Heyerdahl seg hodeskallene på etisk vis? Samtykke er et annet avgjørende punkt: Har forskningsgruppen gjennomført ... forskningsgruppen opp saken med Skjelettutvalget igjen. Thorsby informerer om tiltak de har gjort for å finne ut av proveniens, og om

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 11. Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål

  Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål Prøver av hårstrå fra «Angela» viste ... Children pris på avsløringene. På sin hjemmeside gir sykehuset anerkjennelse til The Star-reporterne Rachel Mendelson og Michele Henry

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål/

 12. Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv

  for utvidet del. REK stilte som vilkår at det må innhentes samtykke fra deltagerne, utarbeides informasjonsskriv, og sendes inn ... informasjon om barns helse fra samme register må det også innhentes samtykke fra begge foreldrene.  Prosjektgruppen ønsker å se på forekomsten

  /Søk i NEMs vedtak/Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv/

 13. NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst

  initialt på REK-godkjenning for bruk av Sepsisregisteret og deltakersamtykket gitt til bruk av journaldata i HUNT IV. REKs vedtak 4 ... dem å treffe spesifikke, begrunnede og informerte valg som basis for å gi og samtykke til helsehjelp. Slike spørsmål er det relevant

  /Søk i NEMs vedtak/NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst/

 14. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse ... godkjent av REK sør-øst C 19. september 2018 med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre dersom foreldrene har delt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 15. Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen

  innledende informasjonen. Undersøkelsen er imidlertid ikke samtykkebasert i juridisk forstand, og behandlingen av personopplysninger ... forskningsetikken og tilliten til forskningen. b) Informasjon og samtykke fra informantene som deltar i Elevundersøkelsen Både forskere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen/

 16. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  er forpliktet av forskningsetikken. b)      Informasjon og samtykke fra informantene som deltok i Forsøket For NESH tok saken en ... forskernes begrunnelse for at Prosjektet var gjennomført uten samtykke, blant annet med henvisning til at NESH «did not require ethics

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 17. Tricuspidalkirurgi ved Haukeland

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet for å kunne reservere seg mot deltakelse.  Prosjektleder ... prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse

  /Søk i NEMs vedtak/Tricuspidalkirurgi ved Haukeland/

 18. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

  utover frist for destruering, og i strid med informasjonen i samtykkeskrivet. Vedtaket ble påklaget. Klager angir at deltagerne i studiene ... hensynet til forskningsdeltagerne og respekten for deres avgitte samtykke mer enn oppveier klagers betraktning. Saken oversendes til

  /Søk i NEMs vedtak/Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom/

 19. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  2019 hvor REK Sør-øst C godkjente studien, med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre før registrering av omsøkte ... datatilfanget tilstrekkelig til at anonymitet oppnås. Grunnlaget for samtykke er derfor ikke lenger til stede og klagen tas til følge. Prosjektets

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 20. Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

  Sør-øst D godkjente prosjektet med vilkår om at det må innhentes samtykke for pasientene i den prospektive delen av studien dvs. de som ... påklaget med begrunnelse i at det er vanskelig å innhente samtykke for den prospektive delen av prosjektet. REK opprettholdt vedtaket

  /Søk i NEMs vedtak/Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?/

 21. Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  fortrolighet og ansvarlighet skal følges. Forskningsetisk sett er samtykke en hovedregel når personopplysninger brukes i forskning. Forskere ... til informasjon og samtykke (NESH 2018). Men samtykke er ikke alltid mulig å innhente, og selv når samtykke er mulig, vil det ofte

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens/

 22. Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)

  poengterer henvender at man ikke kan regne med at noen har samtykket til å ha sine organer donert til forskning og utstilling. ... av nyere datering, har personen kraniet tilhørte gitt sitt samtykke til å bli stilt ut? Konklusjon Skjelettutvalget vil anbefale

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Henvendelse angående utstilling av menneskelige levninger (2019/59)/

 23. Vil bidra til å redde liv med ny app

  lavinntektsland. Forskningen regnes som risikofri, men et krav om samtykke fra både mor og far truet med å stanse prosjektet. Hvert år ... nyfødte i Tanzania, Nepal og Indonesia. Han planla å be om samtykke bare fra barnas mødre og argumenterte med at fedrene som regel

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/

 24. Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Borge. – Jeg pleier å si at man ikke kan spørre et atom om samtykke, så der slipper forskerne litt unna. For andre kan det oppleves ... dere tenker å gjennomføre forskningen, vi må se alt av samtykkeskjemaer, tillatelser og så videre». Uten klarsignal fra etikkpanelet

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU/

 25. Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning

  Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning Søknaden fikk toppscore av det vitenskapelige panelet. ... utgangspunktet, som faktisk var noe av det fagpanelet ga oss anerkjennelse for, understreker Skogen. Han medgir at en mindre kritisk

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning/