Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000

  for stor om det blir gitt innsyn i helseopplysningene uten samtykke. NEM gjennomgikk også de tidligere prosjektene klager henviser ... gitt informert samtykke, jf. blant annet forskningsetiske retningslinjer og helseforskningsloven § 13. Kravet om samtykke er ment

  /Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000/

 2. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  fra sentrale forskningsetiske krav, slik som kravet om informert samtykke, både i lovverket og i forskningsetikken. I forskningsetikken ... situasjoner der det er mulig å respektere deltakerne uten å innhente samtykke, dersom forskningen også har en nytteverdi som klart overstiger

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 3. Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019

  om at det her er snakk om forskning. Videre, i skjema for samtykke som benyttes i prosjektet, blir det bedt om tillatelse til ... personvernombud. Det er frivillig for ansatte å delta, noe det er blitt informert om skriftlig i forkant av første intervjurunde. Data skal ikke

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019/

 4. Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim

  roller og ansvar, om styring og uavhengighet, om vilkår for samtykke, og om risiko og konsekvenser. Den ene henvenderen spør NESH: ... samme gjelder utformingen av informasjonsbrev som skal sikre samtykke fra respondentene. TK er formelt ansvarlig for spørreundersøkelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim/

 5. Forskningsetikk viktig i nasjonal strategi for KI

  Forskningsetikk viktig tema i fersk strategi for kunstig intelligens I dag la digitaliseringsminister Nikolai ... menneskeverd, lokalisere ansvar, være inspiserbar og bidra til informert samfunnsdebatt. b. Samfunnsovergripende konsekvenser og forskningens

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Forskningsetikk viktig i nasjonal strategi for KI/

 6. Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

  hovedregelen at det skal være gitt et informert samtykke, jf. helseforskningsloven § 13. Kravet om samtykke er ment å forebygge krenkelser ... helseforskningsloven § 35 en mulighet for unntak fra kravet om samtykke, ved at REK kan bestemme at helseopplysninger innsamlet i helse-

  /Søk i NEMs vedtak/Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)/

 7. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, og ... utfordringer. Mange er knyttet til muligheten for reelt informert samtykke til bruk av data om oss selv i forskning og muligheten

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 8. Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019

  ble ønsket velkommen som ny sekretariatsleder i NEM.   Siri informerte om at det forrige møtet i Skjelettutvalget ble avlyst fordi ... begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019/

 9. Forskeren som ble igjen i kulden

  Forskeren som ble igjen i kulden Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og ... at lesere av vitenskapelige artikler både er kritiske og velinformerte og ofte eksperter nettopp på det området de leser om. Derfor

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-4/Forskeren som ble igjen i kulden/

 10. Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk

  deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke feilaktig har skjedd ... bruken av forskrift for å omgå det informerte samtykket spesielt. Det informerte samtykket er et hellige gral i forskningsetikken

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk/

 11. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  begrunnelse i at kravet til informert samtykke ikke er oppfylt. I begrunnelsen heter det at de som skal samtykke må få skriftlig informasjon ... helseopplysninger skal overføres fra Norge til utlandet. Studien er samtykkebasert. Studien fikk etisk forhåndsgodkjenning fra REK den 06

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 12. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  innhente samtykke fra den personen som opplysningene gjelder. Dette er imidlertid en annen type samtykke enn samtykke som rettslig ... som startet opp i 2008. Dette prosjektet var opprinnelig samtykkebasert, men Helsedirektoratet ga i brev datert 17.12.2008 dispensasjon

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 13. Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»

  foreløpige vurdering, har NESH sett på informasjonsskriv, samtykkeerklæring og en etisk egenevaluering. Bakgrunn Prosjektet «Seksåringens ... egenevalueringen skal det gis informasjon og innhentes samtykke fra alle de nevnte gruppene. Samtykket handler ikke bare om behandlingen av personopplysninger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskningsprosjektet «Seksåringens deltakelse i samtaler i barnehage og skole»/

 14. Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

  og i forskningsetisk forstand. Det gjelder spesielt fraværet av samtykke i den kvantitative delen. NESH finner at de avveiingene som ... forskningsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykket skal være informert, fritt og uttrykkelig ikke er tilstrekkelig ivaretatt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 13. juni 2019/

 15. Lege mista jobben etter forskingsprosjekt

  vurdering». Verken legar eller pasientar blei spurde om å gi sitt samtykke til forskinga. Pasientane var langtidssjukemelde, og forskinga ... forskingsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykke skal vere informert, fritt og uttrykkeleg, er ikkje tilstrekkeleg teke

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Lege mista jobben etter forskingsprosjekt/

 16. Referat fra møte i NESH 11. september 2019

  Referat fra møte i NESH 11. september 2019 Tid: 10:00 - 16:00 Sted: Kongens gt. 14, Oslo Tilstede: Ivar Kolstad ... til videre dialog med NESH om mulige løsninger for å sikre samtykke og retten til reservasjon i skoleforskning. Vedtak: Saken ble

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra møte i NESH 11. september 2019/

 17. Leder: Forfedre på avveie

  museumsdirektør Martin Biehl at repatriering generelt sett er en anerkjennelse fra museer i dag om at de tar avstand fra tidligere tiders ... (Skjelettutvalget) maner til forsiktighet. Tvunget inn i forskning Samtykke er et aktuelt spørsmål også når myndigheter og offentlig forvaltning

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Leder: Forfedre på avveie/

 18. Ropar varsku om forsking i forvaltinga

  langtidssjukemelde pasientar å ta del i forsking – utan å måtte innhente samtykke. For å gi etaten lov til dette, laga Arbeids- og sosialdepartementet ... til statistikk, arkivformål og forsking kan samlast inn utan samtykke dersom innsamlinga har heimel i forskrift. NESH meiner likevel

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Ropar varsku om forsking i forvaltinga/

 19. – Tvilsam utlevering av elevdata

  ikkje-anonyme data frå barn og unge vidare til forskarar. Samtykket frå barna har ikkje vore i samsvar med dei forskingsetiske ... individnivå over ei årrekke. Dette er problematisk, sidan samtykket som er innhenta frå barna ikkje er i samsvar med dei forskingsetiske

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/– Tvilsam utlevering av elevdata/

 20. Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid

  Implisitt: Tilegnet Heyerdahl seg hodeskallene på etisk vis? Samtykke er et annet avgjørende punkt: Har forskningsgruppen gjennomført ... forskningsgruppen opp saken med Skjelettutvalget igjen. Thorsby informerer om tiltak de har gjort for å finne ut av proveniens, og om

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Skaller fra Heyerdahl-ekspedisjon skaper splid/

 21. Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål

  Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål Prøver av hårstrå fra «Angela» viste ... Children pris på avsløringene. På sin hjemmeside gir sykehuset anerkjennelse til The Star-reporterne Rachel Mendelson og Michele Henry

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Fratatt barna etter forskning som ikke holdt mål/

 22. Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv

  for utvidet del. REK stilte som vilkår at det må innhentes samtykke fra deltagerne, utarbeides informasjonsskriv, og sendes inn ... informasjon om barns helse fra samme register må det også innhentes samtykke fra begge foreldrene.  Prosjektgruppen ønsker å se på forekomsten

  /Søk i NEMs vedtak/Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv/

 23. NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst

  initialt på REK-godkjenning for bruk av Sepsisregisteret og deltakersamtykket gitt til bruk av journaldata i HUNT IV. REKs vedtak 4 ... dem å treffe spesifikke, begrunnede og informerte valg som basis for å gi og samtykke til helsehjelp. Slike spørsmål er det relevant

  /Søk i NEMs vedtak/NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst/

 24. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  prosjektet med vilkår om at gjenlevende pasienter skulle informeres om prosjektet med mulighet for å kunne reservere seg mot deltakelse ... godkjent av REK sør-øst C 19. september 2018 med vilkår om at samtykke skulle innhentes fra begge foreldre dersom foreldrene har delt

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 25. Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen

  innledende informasjonen. Undersøkelsen er imidlertid ikke samtykkebasert i juridisk forstand, og behandlingen av personopplysninger ... forskningsetikken og tilliten til forskningen. b) Informasjon og samtykke fra informantene som deltar i Elevundersøkelsen Både forskere

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om deling av forskningsdata fra Elevundersøkelsen/