Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. 1. Innledning

  1. Innledning I stadig større grad gjøres det genetiske undersøkelser som en del av medisinsk og helsefaglig ... enkelte. Det stilles krav om genetisk veiledning og krav om samtykke både før undersøkelsen gjøres og før resultater fra genetiske

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/1. Innledning/

 2. 1. Offentlig eller privat?

  hovedregel fritt benytte materiale fra åpne fora uten å innhente samtykke fra dem opplysningene gjelder (punkt 8). Samtidig må dette ... til forskningsformål uten at forskeren innhenter deltakernes samtykke. Jo strengere forumets adgangsbegrensninger er, både når det

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/1. Offentlig eller privat?/

 3. 2. Informert og fritt samtykke

  2. Informert og fritt samtykke I følge NESHs Retningslinjer kan forskningsprosjekter som inkluderer personer i hovedsak bare ... bare settes i gang etter deltakernes informerte og fri samtykke (punkt 8). Forskeren må med andre ord vurdere relevante hensyn og

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 4. 2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?

  informasjonen som fremskaffes er informasjon som pasienten bør informeres om. I internasjonale anbefalinger er dette formulert som et ... informasjonen som fremskaffes er informasjon som deltakeren bør informeres om fordi den kan gi en vesentlig helsegevinst. Det er ikke

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?/

 5. 3. Barns krav på beskyttelse

  klar. Dette reduserer ikke kravene til å innhente foreldres samtykke til barns deltakelse i forskning, selv om det er praktisk vanskeligere ... faktiske, biologiske alder. I tillegg må barna selv gi sitt informerte samtykke til å delta i forskningen. I noen tilfeller kan det være

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 6. 3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren

  3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren Hvis man gir tilbakemelding ... i del 2, kan terskelen for hva slags funn deltakeren bør informeres om variere avhengig av hvor klinikknært et prosjekt er. Er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/3. Retningslinjer for informasjon og tilbakemelding av resultater til forskningsdeltakeren/

 7. 4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser

  genomsekvenser ikke regnes som anonyme I informasjonsskriv/samtykkeerklæringer må det opplyses om at biologisk materiale, forutsatt ... Særlig gjelder dette informasjon forut for, eller etter at samtykke er gitt. Et særtrekk ved genetiske data, er initiativene for

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/4. Anonymitet - humant biologisk materiale og genomsekvenser/

 8. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle ... måter den enkelte ikke har kunnskap om eller har gitt informert samtykke til. Mulighetene for å spore informantenes identitet er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 9. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk Rekruttering av deltakere er et av de områdene som erfaringsmessig kan by ... forskningsetiske prinsippet om frivillig deltakelse basert på et informert samtykke. Slik deltakelse er normalt basert på skriftlig informasjon

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 10. 41. Formidling som faglig oppgave

  41. Formidling som faglig oppgave Både forskerne og forskningsinstitusjonene skal sørge for å formidle ... til opprettholdelse og utvikling av kulturelle tradisjoner, informert offentlig meningsdannelse og til spredning av samfunns­relevant

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/41. Formidling som faglig oppgave/

 11. 6. Risiko og gevinster for informantene

  Jo mer en forsker viser av empati, forståelse, åpenhet og anerkjennelse, jo mer sårbare ting kan mennesker komme til å fortelle ... viktig med en som møter dem med interesse, forståelse og anerkjennelse. Forskeres fortolkninger av informanters bidrag kan også

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 12. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene ... av opptaksutstyr i forskning er at det er innhentet et informert samtykke på forhånd der deltakeren gjøres kjent med sin rett til

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 13. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  er derfor av stor betydning. Derfor skal pasienten alltid informeres om hvordan et opptak skal brukes videre, og hvem som får tilgang ... kan bygge på informantens ønske alene. Selv om informanten samtykker i publisering av data som kan representere gjenkjennbarhet

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 14. Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner

  innsettes raskt. For bevisstløse pasienter er det selvsagt at samtykke ikke kan innhentes. Men også bevisste akuttmedisinske pasienter ... angst og tidsnød, som gjør det umulig å innhente et gyldig samtykke. Som regel er det heller ikke tid til å orientere eller konsultere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner/

 15. B. Hensyn til personer (5-18)

  også en lovfestet informasjonsplikt og må dessuten innhente samtykke fra dem som deltar i eller er gjenstand for forskningen (jf ... for et personregister. Som regel vil dette kreve at folk informeres om at de blir forsket på, hvor lenge materialet blir oppbevart

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 16. Bakgrunn

  helsefaglig forskning er at de avgir et gyldig samtykke. Innhenting av samtykke til forskning skal beskytte mennesker mot fysiske ... fysiske og mentale integritetskrenkelser. Samtykket skal ivareta menneskers selvråderett og deres mulighet til, så langt som mulig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 17. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen involverer mennesker som forskningsobjekt ... hovedregel innhente fritt og informert samtykke. Alminnelige krav til fritt og informert samtykke innebærer at forskeren forsikrer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 18. Bruk av dyr i forskning

  Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning Disse retningslinjene er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske ... gjentakelser av forsøk. Åpenhet er også viktig for å sikre en informert offentlighet, og utgjør en del av forskeres formidlingsansvar

  /Forskningsetiske retningslinjer/Bruk av dyr i forskning/

 19. C. Hensyn til grupper og institusjoner (19-24)

  ikke ta for gitt at vanlige prosedyrer for informasjon og samtykke sikrer at individene har selvbestemmelse, eller at de beskytter ... må forskeren legge særlig vekt på kravene om informasjon og samtykke. På den andre siden har samfunnet en legitim interesse av å

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/C. Hensyn til grupper og institusjoner (19-24)/

 20. F. Forskningsformidling (41-46)

  F. Forskningsformidling (41-46) 41. Formidling som faglig oppgave Både forskerne og forskningsinstitusjonene ... til opprettholdelse og utvikling av kulturelle tradisjoner, informert offentlig meningsdannelse og til spredning av samfunns­relevant

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/

 21. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  svakstilte grupper, 3) Ansvaret for å informere og innhente samtykke, 4) Ansvaret for konfidensialitet og anonymisering, samt 5) ... 7) og, ved bruk av sensitive personopplysninger, innhente samtykke (NESH 2016: B.8). Retningslinjene angir også at det finnes

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 22. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  og oppbevaring/lagring av materialet. 4. Frivillig informert samtykke Samtykke er hovedregelen ved forskning på mennesker eller ... enkeltindivider. Samtykket skal være informert, uttrykkelig, frivillig og dokumenterbart. Samtykke forutsetter samtykkekompetanse. Det må

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 23. Generelle prinsipper

  manglende samtykkekompetanse, i den utstrekning de er relevante. 2. Personer som ikke er i stand til å avgi et informert samtykke, skal ... som: a: ikke kan utføres på personer som er i stand til å samtykke, og b: kan sannsynliggjøre at den aktuelle forskningen er til

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Generelle prinsipper/

 24. I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter

  I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter Helsinkideklarasjonen og Helseforskningsloven gir ingen direkte ... forskere betaler forskningsdeltakere for å motivere dem til å samtykke, kompensere for medgått tid og ulempe eller som motivasjon

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/I Tilgjengelig veiledning i internasjonale dokumenter/

 25. II Etiske hensyn

  enkeltes autonomi: Det er et viktig etisk prinsipp at samtykkekompetente mennesker selv må få ta stilling til hva som best ivaretar ... rolle betaling kan komme til å spille i informasjons- og samtykkeprosessen (jf punktene under). Frivillighet: Et viktig ankepunkt

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/II Etiske hensyn/