Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Ansvar for den enkelte

  mellom forsker og den det forskes på Hvor frivillig og hvor informert? Anonymisering som vern eller som underkjennelse? Forskerens ... uttrykk i måten det frivillige informerte samtykke forvaltes på. Det handler om hvem som gir samtykket, hvordan det gis, aktivt eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 2. Barn

  sentralt for de etiske vurderingene. Introduksjon Samtykke og samtykkekompetanse Avveiningen av nytte og skade når barn skal delta ... forskning kan grupperes under noen hovedoverskrifter: samtykke og samtykkekompetanse, nytte og skade av forskningen og hensynet til konfidensialitet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 3. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  Er det spesielle hensyn forskerne bør ta når de henter inn samtykke til deltakelse fra barna? Ville saken stilt seg annerledes ... vold? I så fall, hvordan og på hvilke måter? Les mer om informert samtykke, konfidensialitet, barn og sårbare grupper i Forskningsetisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 4. Betaling av forskningsdeltakere

  verdsetter innsatsen deres på. At deltakeren gis en form for anerkjennelse, kan være viktig både for forskeren, deltakeren og for relasjonen ... Dette kan svekke frivilligheten, enten når det gjelder selve samtykket til studien, eller muligheten til å trekke seg fra den når

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Betaling av forskningsdeltakere/

 5. Bias

  (”observasjonsstuidier”, ”observational studies”) som baserer seg på pasientsamtykke for innsyn i medisinske journaler (Kho ME et al, 2009) ... argumenterer for at forskere må kunne søke om fritak fra samtykke-innhenting ved bruk av slike data i sin søknad til forskningsetiske

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Bias/

 6. Biografi

  Biografi Biografi har i løpet av de siste tiårene blitt en ettertraktet og omdiskutert genre innenfor forskning ... ikke bør tematisere? Hvor langt bør hun imøtekomme kravet om samtykke fra den biograferte eller hennes etterkommere? En avveining

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Biografi/

 7. Biometri

  prosesseres dersom data-subjektet har gitt sitt uttrykkelige samtykke til det. I 2010 begynte implementeringen av det nye europeiske ... innhenting av data, som skal lagres i en sentral database. Søker må samtykke til at innhentede data kan benyttes av berørte myndigheter

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Biometri/

 8. Bioteknologi og genteknologi

  xenotransplantatet? Hvilke krav bør stilles til omfang og innhold av informert samtykke ved xenotransplantasjon (spesielt siden det ikke kan være ... mulig å trekke seg fra smitteovervåkning)? Kravet om informert samtykke, som er grunnleggende i forhold til medisinske intervensjoner

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning og miljø/Bioteknologi og genteknologi/

 9. Desepsjonsforskning

  forskningen ut på at deltakerne ikke kan være fullstendig informert om hva studien går ut på. Samtidig kan man få verdifull innsikt ... skjedde. Samtidig kan deltakelse i studier der man ikke er informert om hva forskerne egentlig skal studere, gi alvorlige følger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Desepsjonsforskning/

 10. Eksperimenter

  Eksperimenter Eksperimenter har vært en avgjørende del av forskningen i hele den moderne perioden. ... vitenskapelige revolusjonen at eksperimenter virkelig fikk sin anerkjennelse som et helt sentral element i vitenskapelig metodikk. Galileo

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Eksperimenter/

 11. Embryo, stamcelle og foster

  Embryo, stamcelle og foster Sentralt i forskningsetikken står prinsippet om at man ikke må bruke mennesket ... befruktning. Kvinner kan føle press til å donere befruktede egg. Samtykket kan bli en illusjon (takknemlighetsgjeld). Leger kan føle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Embryo, stamcelle og foster/

 12. Et møte med vietnamesiske migrantkvinner

  Kvinnene blir kontaktet gjennom tolk for at man skal få deres samtykke til å bli intervjuet. De bor ganske langt utenfor byen og forskerne ... Kunne en tale om et frivillig informert samtykke? (De var jo så smilende, nikkende, samtykkende!) Kunne en tenke seg at kvinnene

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Et møte med vietnamesiske migrantkvinner/

 13. Et vanskelig valg

  tatt MR-bilder av hodet til 500 friske frivillige. De var informert om muligheten for at undersøkelsen kunne avdekke ukjent patologi ... av arteriene som forsyner hjernen med blod). Det var ikke informert om mulighet for å avdekke aneurismer til deltakerne. Aneurismer

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Et vanskelig valg/

 14. Etikk og gamle skjeletter

  diskusjonene om etiske hensyn er: konsultasjon eller rådføring informert samtykke kompromiss respekt verdighet anstendighet I Norge er vi

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelige levninger/Etikk og gamle skjeletter/

 15. Etniske grupper

  forstått. Dette er en forutsetning for at kravet om fritt og informert samtykke kan oppfylles. På den annen side kan ønsket om beskyttelse ... disiplin.) Dette gjelder også på et politisk plan, idet anerkjennelse som selvstendig gruppering kan gi muligheter til politisk

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/

 16. Forskning om ulovlig innvandring

  Tilbudet om penger vil dermed gå utover kravet om fritt og informert samtykke.  Det er svært vanskelig for en person som trenger penger ... andre utfordringer med å oppfylle kravet om fritt og informert samtykke i prosjektet.  For eksempel var det vanskelig å forklare

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskning om ulovlig innvandring /

 17. Forskningens verdier

  Forskningens verdier Moderne vitenskap oppstod under den vitenskapelige revolusjon (ca 1550 - 1750). Det er ikke helt ... femte norm: Originalitet ( = belønning i form av særskilt anerkjennelse tildeles den som kommer først med ny kunnskap). Merton selv

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningens verdier/

 18. Forskningsbiobanker

  Skriftlig informert samtykke: spesifisert eller bredt? Er gjentatt samtykke nødvendig? Aktivt eller passivt samtykke til nye forskningsprosjekter ... studier er fullt informert om studien, gir aktivt samtykke, og  har en reeell mulighet til å trekke samtykket tilbake. I de store

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 19. Forskningsbiobanker og brede samtykker

  Forskningsbiobanker og brede samtykker [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... avgir samtykke for inklusjon i en forskningsbiobank vil ofte avgi det som i helseforskningsloven kalles ”bredt samtykke”. Informasjonen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Forskningsbiobanker og brede samtykker/

 20. Forskningsetikkens historie

  forsøkslegene også deltar som forsøkspersoner (pkt 5). Frivillig samtykke fra forsøkspersoner er absolutt nødvendig (pkt.1). […] ansvarshavende ... professor Knut S. Selmer), og det ble fremmet krav om forhåndssamtykke fra foreldre og tilstrekkelig sikring av opplysninger.

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 21. Forskningsetikkens politikk

  Forskningsetikkens politikk Hva er forskningsetikk? Hvilke spørsmål om forskning er “etiske”, hvilke er ... disse spørsmålene. Uenigheten dreier seg ikke om hvorvidt informert samtykke, informasjonsskriv og Helsinki-deklarasjonen er viktige

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Forskningsetikkens politikk/

 22. Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep

  forskningsetiske retningslinjer, slik som prinsippet om informert samtykke og at de ikke må utsettes for skade eller alvorlige belastninger ... ordinære prosedyrer for informasjonsspredning og innehenting av samtykke til grunn for sin forskning. Ikke minst fordi tidligere tiders

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep/

 23. Genèveerklæringen

  Genèveerklæringen Genèveerklæringen ble første gang vedtatt av Verdens legeforening ... første dreide seg om en erkjennelse av at eden manglet en anerkjennelse av pasienters selvbestemmelse og verdighet. I den nye erklæringen

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Genèveerklæringen/

 24. Helseforskningsloven

  forsvarlig medisinsk og helsefaglig  forskning” Jus og etikk Samtykke fra deltagerne ”Etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig  ... profesjonene. Samtykke fra deltagerne Den klare hovedregelen ved deltagelse i medisinsk og helsefaglig forskning er ”informert, frivillig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helseforskningsloven/

 25. Helsinkideklarasjonen

  overtramp mot svake grupper. I Nurnbergkodeksen står det informerte samtykket helt sentralt. Likevel viste etterkrigsårene at gode ... Helsinkideklarsjonen seg også mot klinisk forskning. Det informerte samtykket står sentralt også i Helsinkideklarasjonen, samtidig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/

 26. Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi

  år. Prosjektet møtte særlig innvendinger om manglende informert samtykke fra foreldre, usikkerhet om hensikten med prosjektet og ... det ofte vesentlig at man innhenter fritt og informert samtykke fra dem. At samtykket er fritt, betyr at det er avgitt uten tvang

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Humaniora, samfunnsfag, juss og teologi/

 27. Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett

  ble Per informert om at det biologiske materialet han hadde avgitt ville kunne bli brukt i forskning uten hans samtykke, etter ... reservere seg mot at blodprøven kan benyttes i forskning uten samtykke. Tre år etter har Lise Lege fått mistanke om at infarktet Per

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Humant biologisk materiale, helgenomsekvensering og reservasjonsrett/

 28. Hvor langt rekker forskerens ansvar?

  Hvor langt rekker forskerens ansvar? [Den følgende teksten er et eksempel som kan tjene som utgangspunkt ... helsebakgrunn. Fra NAKMIS side ble det lagt stor vekt på det informerte samtykket og på at informasjonen ble forstått. Det ble også lagt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Hvor langt rekker forskerens ansvar?/

 29. Ida, psykotisk pasient

  spør forskeren om Ida kan tenke seg å bli intervjuet. Ida samtykker, og de gjør en avtale for dagen etter. Ida sier at hun tror ... begrenset autonomi, frihet og samtykkekompetanse? Kan forskeren i dette tilfellet tillegge det samtykket som faktisk ble avgitt ved

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Ida, psykotisk pasient/

 30. Informert samtykke

  Informert samtykke Informert samtykke [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... underveis. I forkant av intervjuene skal forskeren innhente samtykke fra informantene ellers deres foresatte. Hvilke rutiner for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 31. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... forskeren gå frem for å sikre et fritt informert samtykke i hvert av de to tilfellene? Og bør samtykkene være skriftlige eller muntlige

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 32. Innsatte

  utfordring er mulighetene for kunne innhente fritt og informert samtykke til deltakelse fra personer som befinner seg i en situasjon ... sikker på at informasjonen blir forstått og at kravet om informert samtykke er innfridd. På tross av disse utfordringene er det viktig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Innsatte/

 33. Innsatte og ADHD

  Innsatte og ADHD [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for ... vegne av de innsatte? Hvordan kan forsker sikre fritt og informert samtykke? Og hvorfor bruker forsker innsatte? Kunne prosjektet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Innsatte og ADHD/

 34. Innsyn i sykehistorie?

  Innsyn i sykehistorie? [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... døde, men slektninger (barnebarn av konens søster) har gitt samtykke til at sykearkivene gjøres tilgjengelig for forfatteren. Dette

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Innsyn i sykehistorie?/

 35. Internettbrukere og internettforskning

  å skade noen, og å forholde seg til kravene om fritt informert samtykke og om konfidensialitet der dette er relevant. Samtidig ... Internettforskning er ikke fritatt fra kravet om fritt informert samtykke der det kan reises rimelig tvil om informasjonen er å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Internettbrukere og internettforskning/

 36. Kommunikasjon og mediene

  Kommunikasjon og mediene Hvordan bør forskere forholde seg til en større offentlighet enn forskningsfellesskapet? ... den offentlige scenen først og fremst brukes til å høste anerkjennelse hos kolleger. Forskere er flinke til denne typen ”lekkasje

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forholdet forskning/samfunn/Kommunikasjon og mediene/

 37. Konfidensialitet

  Konfidensialitetens betydning Konfidensialitet og fritt informert samtykke Konfidensialitet og personvern Mer om relasjonen mellom ... fritt informert samtykke Spørsmålet om konfidensialitet henger blant annet sammen med spørsmålet om fritt informert samtykke. Fritt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Konfidensialitet/

 38. Kvalitativ metode

  prinsipper være viktige å overholde, som konfidensialitet, informert samtykke og ivaretagelse av forskningssubjektenes integritet. (Se ... sensitive temaer, er det ofte nødvendig å innhente et skriftlig samtykke. Spørreundersøkelser I kvalitative studier er det generelt

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvalitativ metode/

 39. Kvantitativ metode

  normene omfatter blant annet redelighetskrav, krav om informert samtykke, anonymisering og oppbevaring av data, innsiktsrett for ... ikke sjelden til debatt på et lite forskningsbasert og ofte feilinformert grunnlag. Dette er en praksis som medvirker til å undergrave

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 40. Legemiddelutprøving

  kombinere utprøving med behandling, og når pasienter med nedsatt samtykke kompetanse deltar. Finansiering av klinisk utprøving Farmasøytisk ... at studiene er skikkelig utført, kreves det at pasientene samtykker til at både farmasøytisk firma og legemiddelmyndigheter får

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Legemiddelutprøving/

 41. Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi

  etterprøve resultatene). Forfatterne har krav på rettmessig anerkjennelse av sine bidrag. Det vil gi incitament til videre forskning ... foreslår supplerende publiseringskanaler som kan gi berettiget anerkjennelse til et mindre utvalg av forskere. Det understrekes imidlertid

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap i matematikk, naturvitenskap og teknologi/

 42. Medisin og helsefag

  omhyggelig nytte-risiko vurdering, et tilfredsstillende informert samtykke og en vurdering av hvem som er passende informanter/forsøkspersoner ... forbrytelser mot menneskeheten. Det er derfor forutsatt at et informert samtykke er basert på frivillighet. Det er imidlertid viktig at

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Medisin og helsefag/

 43. Menneskelig biologisk materiale

  domstol. Dette gjelder selv om den materialet stammer fra samtykker til utlevering, av hensyn til å unngå at utsatte personer ... eksempel klinisk forskning), og kravet til frivillig informert samtykke gjør seg derfor gjeldende med stor tyngde. Hva gjelder

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelig biologisk materiale/

 44. Menneskelige levninger

  Menneskelige levninger Betegnelsen ”menneskelige levninger” omfatter vev, organer og skjeletter. Selv om uttrykket først ... kristen tradisjon, vil det i praksis gjerne eksistere en anerkjennelse av et etisk relevant skille mellom fysiske objekter som

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Menneskelige levninger/

 45. Metoder for etisk vurdering

  Metoder for etisk vurdering Når man skal gjøre etiske vurderinger anvender man alltid eksplisitt eller ... Fiskeindustrien Like muligheter for ulik type fiskeindustri Å få anerkjennelse for sin del av verdikjeden, og å bli hørt i forhandlinger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Metoder for etisk vurdering/

 46. Miniguide til undervisningsopplegg

  Miniguide til undervisningsopplegg Underviser du i forskningsetikk? Her er en kort oversikt over relevante ... undervisningsopplegg. Særlige viktige temaer som bør dekkes, er: Informert samtykke Konfidensialitet Personopplysninger Også følgende tilhørende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Miniguide til undervisningsopplegg /

 47. Nagell (2004)

  Nagell, Hilde W. 2004. Erfaringen med samtykke i samfunnsvitenskaplig forskning. Innlegg på Personvernkonferansen 2004. Tilgjengelig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Nagell (2004)/

 48. Nagoya-protokollen

  tilgangen til slike ressurser. Det innebærer blant annet at informert samtykke eller godkjennelse og involvering fra urfolket eller lokalsamfunnet ... lokalsamfunn innenfor en parts territorium skjer med informert samtykke eller godkjennelse og involvering fra urfolket eller lokalsamfunnet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Nagoya-protokollen/

 49. Naturvitenskap og teknologi

  har man for eksempel brukt dykkere. Problemer rundt informert samtykke kan derfor også dukke opp her. Samtidig kan noe laboratorieforskning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Innføring i forskningsetikk/Naturvitenskap og teknologi/

 50. Nürnbergkodeksen

  etiske og juridiske konsepter skal kunne oppfylles: Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig. Dette betyr at den ... den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke; bør være i en slik situasjon at han er i stand til fritt å

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Nürnbergkodeksen/