Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. 2. Informert og fritt samtykke

  2. Informert og fritt samtykke I følge NESHs Retningslinjer kan forskningsprosjekter som inkluderer personer i hovedsak bare ... bare settes i gang etter deltakernes informerte og fri samtykke (punkt 8). Forskeren må med andre ord vurdere relevante hensyn og

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/2. Informert og fritt samtykke/

 2. Redusert samtykkekompetanse

  Utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM), 2005 Retningslinjer for ... inklusjon av voksne personer med manglende eller redusert samtykkekompetanse i helsefaglig forskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/

 3. 4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk

  4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk Rekruttering av deltakere er et av de områdene som erfaringsmessig kan by ... forskningsetiske prinsippet om frivillig deltakelse basert på et informert samtykke. Slik deltakelse er normalt basert på skriftlig informasjon

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/4. Rekruttering av deltakere / samtykkeproblematikk /

 4. Innledning

  forskningsetikken er at forskere skal innhente et frivillig avgitt og informert samtykke til deltakelse i forskning. Denne normen bygger på respekten ... menneskers autonomi og forutsetter at mennesker som har samtykkekompetanse, er de som best ivaretar egne interesser og selv må kunne

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/Innledning/

 5. Generelle prinsipper

  manglende samtykkekompetanse, i den utstrekning de er relevante. 2. Personer som ikke er i stand til å avgi et informert samtykke, skal ... som: a: ikke kan utføres på personer som er i stand til å samtykke, og b: kan sannsynliggjøre at den aktuelle forskningen er til

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Generelle prinsipper/

 6. Bakgrunn

  helsefaglig forskning er at de avgir et gyldig samtykke. Innhenting av samtykke til forskning skal beskytte mennesker mot fysiske ... fysiske og mentale integritetskrenkelser. Samtykket skal ivareta menneskers selvråderett og deres mulighet til, så langt som mulig

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Bakgrunn/

 7. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. Når forskningen involverer mennesker som forskningsobjekt ... hovedregel innhente fritt og informert samtykke. Alminnelige krav til fritt og informert samtykke innebærer at forskeren forsikrer

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 8. Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner

  innsettes raskt. For bevisstløse pasienter er det selvsagt at samtykke ikke kan innhentes. Men også bevisste akuttmedisinske pasienter ... angst og tidsnød, som gjør det umulig å innhente et gyldig samtykke. Som regel er det heller ikke tid til å orientere eller konsultere

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Akuttmedisinsk forskning/kliniske nødssituasjoner/

 9. C. Hensyn til grupper og institusjoner (19-24)

  ikke ta for gitt at vanlige prosedyrer for informasjon og samtykke sikrer at individene har selvbestemmelse, eller at de beskytter ... må forskeren legge særlig vekt på kravene om informasjon og samtykke. På den andre siden har samfunnet en legitim interesse av å

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/C. Hensyn til grupper og institusjoner (19-24)/

 10. Prosjektleders ansvar

  anter er samtykkekompetente i forhold til det aktuelle forskningsprosjektet. Hvis det er tvil om samtykkekompetansen til noen ... protokollen/søknaden til REK en plan for hvordan samtykkekompetanse skal vurderes. 9. Siden samtykkekompetanse ikke bare er avhengig av personlige

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/Prosjektleders ansvar/

 11. 3. Barns krav på beskyttelse

  klar. Dette reduserer ikke kravene til å innhente foreldres samtykke til barns deltakelse i forskning, selv om det er praktisk vanskeligere ... faktiske, biologiske alder. I tillegg må barna selv gi sitt informerte samtykke til å delta i forskningen. I noen tilfeller kan det være

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/3. Barns krav på beskyttelse/

 12. B. Hensyn til personer (5-18)

  også en lovfestet informasjonsplikt og må dessuten innhente samtykke fra dem som deltar i eller er gjenstand for forskningen (jf ... for et personregister. Som regel vil dette kreve at folk informeres om at de blir forsket på, hvor lenge materialet blir oppbevart

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/B. Hensyn til personer (5-18)/

 13. 6. Risiko og gevinster for informantene

  Jo mer en forsker viser av empati, forståelse, åpenhet og anerkjennelse, jo mer sårbare ting kan mennesker komme til å fortelle ... viktig med en som møter dem med interesse, forståelse og anerkjennelse. Forskeres fortolkninger av informanters bidrag kan også

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/6. Risiko og gevinster for informantene/

 14. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  svakstilte grupper, 3) Ansvaret for å informere og innhente samtykke, 4) Ansvaret for konfidensialitet og anonymisering, samt 5) ... 7) og, ved bruk av sensitive personopplysninger, innhente samtykke (NESH 2016: B.8). Retningslinjene angir også at det finnes

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 15. REK sitt ansvar

  for de inkluderte, og de prosedyrene for vurdering av samtykkekompetansen som er foreslått av prosjektleder, ikke anses som tilstrekkelige ... anbefale en uavhengig vurdering av forsøkspersonenes samtykkekompetanse. Dette gjelder dersom det er grunn til å tro at noen av

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Redusert samtykkekompetanse/REK sitt ansvar/

 16. II Etiske hensyn

  enkeltes autonomi: Det er et viktig etisk prinsipp at samtykkekompetente mennesker selv må få ta stilling til hva som best ivaretar ... rolle betaling kan komme til å spille i informasjons- og samtykkeprosessen (jf punktene under). Frivillighet: Et viktig ankepunkt

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Betaling til deltakere i medisinsk eller helsefaglig forskning/II Etiske hensyn/

 17. Generelle forskningsetiske retningslinjer

  og oppbevaring/lagring av materialet. 4. Frivillig informert samtykke Samtykke er hovedregelen ved forskning på mennesker eller ... enkeltindivider. Samtykket skal være informert, uttrykkelig, frivillig og dokumenterbart. Samtykke forutsetter samtykkekompetanse. Det må

  /Forskningsetiske retningslinjer/Generelle forskningsetiske retningslinjer/

 18. 7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata

  7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata Et kjennetegn ved metodeutviklingen innen de kvalitative forskningstradisjonene ... av opptaksutstyr i forskning er at det er innhentet et informert samtykke på forhånd der deltakeren gjøres kjent med sin rett til

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/7. Registrering og lagring av lyd- og bildedata /

 19. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  er derfor av stor betydning. Derfor skal pasienten alltid informeres om hvordan et opptak skal brukes videre, og hvem som får tilgang ... kan bygge på informantens ønske alene. Selv om informanten samtykker i publisering av data som kan representere gjenkjennbarhet

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 20. Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK

  begrunnelse for utvalgsstrategien? 5. Er rekrutterings- og samtykkeproblematikken diskutert, og eventuelle avvik fra standardkravet om ... om skriftlig informasjon og individuelt samtykke tilfredsstillende begrunnet? 6. Foreligger det en refleksjon over forskerrollen

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/Sjekkliste for vurdering av kvalitative forskningsprosjekter i REK/

 21. 2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?

  informasjonen som fremskaffes er informasjon som pasienten bør informeres om. I internasjonale anbefalinger er dette formulert som et ... informasjonen som fremskaffes er informasjon som deltakeren bør informeres om fordi den kan gi en vesentlig helsegevinst. Det er ikke

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning/2. Når omfattes et forskningsprosjekt av bioteknologiloven?/

 22. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle ... måter den enkelte ikke har kunnskap om eller har gitt informert samtykke til. Mulighetene for å spore informantenes identitet er

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 23. Sammendrag

  Sammendrag Forskningsetikk Begrepet «forskningsetikk» viser til et bredt sett av ... forskningsdeltakere 10. Forskeren skal respektere kravet om fritt og informert samtykke. 11. Forskningen skal sikre personvernet til forskningsdeltakerne

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Sammendrag/

 24. Innledning

  forskningen (respekt, menneskeverd, konfidensialitet, fritt og informert samtykke etc.) forskningens relasjon til resten av samfunnet (uavhengighet ... meldepliktig og skal som hovedregel være basert på fritt og informert samtykke. For institusjoner med personvernombud er meldeplikten

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/Innledning/

 25. 41. Formidling som faglig oppgave

  41. Formidling som faglig oppgave Både forskerne og forskningsinstitusjonene skal sørge for å formidle ... til opprettholdelse og utvikling av kulturelle tradisjoner, informert offentlig meningsdannelse og til spredning av samfunns­relevant

  /Forskningsetiske retningslinjer/Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi/F. Forskningsformidling (41-46)/41. Formidling som faglig oppgave/