Hopp til innhold

Meny

Mente du: etikk
 1. Barn

  Barn Barns deltakelse i samfunnsvitenskapelig forskning omtales i Forskningsetisk komite for humaniora og samfunnsfag sine forskningsetiske ... retningslinjer, punkt 12: Barns krav på beskyttelse. Her fastslås på den ene siden at forskning om barn og deres liv og levekår

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Barn/

 2. Barnevernsbarns erfaringer med vold

  Barnevernsbarns erfaringer med vold [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon ... av opplevelser med vold blant barn og ungdom mellom 8 og 18 år bosatt i barnevernsinstitusjoner, mens de har vært bosatt på institusjon

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Barnevernsbarns erfaringer med vold/

 3. Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning

  Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... universitet. Han er invitert med i et forskningsprosjekt om barnehjemsbarns livsvilkår, som får bemidling på første forsøk. Prosjektet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Mistanke om mulige overgrep i barnehjemsforskning/

 4. Saugstad (1992)

  Saugstad, J (1992) “Kants syn på fosterets og spedbarnets moralske status”, i: Jon Wetlesen (red.), Menneskeverd. Humanistiske

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Saugstad (1992)/

 5. Iregren og Redin (1995)

  Iregren, E. and L. Redin, Eds. (1995). I Adams barn . . . En diskussion om etiska aspekter på museiförvaring och återbegravning

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Iregren og Redin (1995)/

 6. Informert samtykke

  familiesenter som blant annet tilbyr oppfølging og behandling av barn som lever i hjem med foreldre som har/har hatt psykiske- og/eller ... familiesenteret fungerer slik den er tenkt og i hvilken grad barna synes oppfølgingen fra familiesenteret hjelper dem til å håndtere

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke/

 7. Backe-Hansen (2002)

  Backe-Hansen, E. (2002). Barns deltakelse i spørreskjemaundersøkelse sett i forhold til generelle, forskningsetiske krav. I D

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Backe-Hansen (2002)/

 8. [Omtale] Something the Lord Made (2004)

  Something the Lord Made (2004) Denne HBO-filmen handler om den første eksperimentelle kirurgi på hjertesyke ... handler om den første eksperimentelle kirurgi på hjertesyke barn. Regissør Joseph Sargent, skrevet av Peter Silvermann og Robert

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Filmer/Dokumentarer/[Omtale] Something the Lord Made (2004)/

 9. Pengeeksperiment blant elever

  50/50. Siden dette dreier seg om barn, ønsker forskerne å gi en ”trøstepremie” til de av barna som eventuelt får mindre enn 250 ... det opp med rektor. Er det i det hele tatt akseptabelt å teste barn på denne måten? Hvilke hensyn veier for og imot? Hvor viktig

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Pengeeksperiment blant elever/

 10. Stamceller fra søsken

  navlestreng rett etter fødsel. Noe som betyr at det nyfødte barnet ikke vil lide som donor. Hva er de viktigste etiske grunner ... Blir beslutningen en annen hvis moren til Olav ikke ønsker et barn til, men vil ta abort ved uke 12 og bruke stamceller fra fosteret

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Stamceller fra søsken/

 11. Spørreundersøkelse blant skolebarn

  gjennomførte forfatteren spørreskjemaundersøkelser til barn på siste del av barnetrinnet og ungdomstrinnet i en rekke norske kommuner. ... undersøkelser i en institusjonell setting, særlig i skolen, fordi barn og unge er så tilgjengelige her. Da blir det vanskelig for deltakerne

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Spørreundersøkelse blant skolebarn/

 12. Miniguide til undervisningsopplegg

  Miniguide til undervisningsopplegg Underviser du i forskningsetikk? Her er en kort oversikt over relevante temaer og ... Hvis en av de aktuelle gruppene er barn, kan følgende også være aktuelle som pensumstoff: Barn i forskning Cross-Cultural Child

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Miniguide til undervisningsopplegg /

 13. Informert samtykke i asylmottak

  Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene ... informantene. Blant informantene ønsker forskeren å inkludere et barn i syvårsalderen og en ungdom på 16, for at denne gruppens meninger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Informert samtykke i asylmottak /

 14. Innsyn i sykehistorie?

  Innsyn i sykehistorie? [Den følgende teksten er et eksempel eller "case", som kan tjene som utgangspunkt ... grandonkel, og deres onkel, dvs. parets sønn. Sønnen hadde ingen barn og døde i en bilulykke tidlig på 1970-tallet. Verken sønnen eller

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Innsyn i sykehistorie?/

 15. Desepsjonsforskning

  Desepsjonsforskning Desepsjonsforskning, eller lureforskning, er i seg selv et etisk dilemma. Desepsjon, av engelsk ... kan gi innsikt i å forklare hvorfor ingen griper inn ved barnemishandling eller hvorfor overgrepene i Abu Ghraib-fengslet skjedde

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Desepsjonsforskning/

 16. Varslerfunksjoner

  en viktig implikasjon for samfunnet. Du kan ha funnet ut at barn som har fått en av de vanlige vaksinene vi gir, har lettere for ... foreløpige forskningsresultater offentlig, vil kanskje noen barn unngå å bli vaksinert, og derved bli spart for den spesielle

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Redelighet og kollegialitet/Varslerfunksjoner/

 17. Xenotransplantasjon

  spill? Kan barn delta i forsøk? Barn har redusert autonomi og trenger dermed ekstra beskyttelse. Er det etisk riktig at barn får motta ... oppfølging og mulige restriksjoner på livsførsel? Men kan vi nekte barn å motta livreddende behandling? Hvor stor usikkerhet kan vi akseptere

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Spesielle problemområder/Xenotransplantasjon/

 18. Forskningsbiobanker

  store epidemiologiske forskningsstudier er Mor og barn-undersøkelsen der 100 000 barn og deres mødre og fedre er inkludert, og Kvinner ... og Folkehelseinstituttet deltar i CONOR-samarbeidet. Mor og barn-undersøkelsen og CONOR utgjør en FUGE-plattform under navnet

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Forskningsbiobanker/

 19. Kvantitativ metode

  bestemt etnisk gruppe har flest familier og barn som er tilmeldt til barnevernet. I slike tilfeller vil det være viktig å klargjøre ... klargjøre bakgrunnen, og samtidig få frem at barnevernet er en selvsagt del av velferdsstaten. Uansett medfører denne formen for

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Metoder og tilnærminger/Kvantitativ metode/

 20. Personopplysninger

  Personopplysninger Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan føres tilbake til enkeltpersoner. ... indirekte kan identifiseres. For eksempel kan mors, fars og barnets fødselsdato til sammen være tilstrekkelig til å identifisere

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Personopplysninger/

 21. Embryo, stamcelle og foster

  oppstår embryoet. Embryoet er betegnelsen på det fremtidige barnet frem til åtte uker etter befruktning. Forskning på stamceller ... egg og sædceller befruktes i laboratoriet i den hensikt å gi barn til ufrivillig barnløse, så vil man ofte sitte med et overskudd

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på menneskelig materiale/Embryo, stamcelle og foster/

 22. Sårbare grupper

  omsorg CIOMS (2002) Personer ute av stand til å gi samtykke Barn Juniorer eller underordnede medlemmer i en hierarkisk gruppe ... forskningsetikken. Blant sårbare grupper regnes gjerne blant andre barn, etniske grupper/minoriteter, personer med begrenset levetid

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Sårbare grupper/

 23. Forskningsetikkens historie

  ble gjennomført mange eksperimentelle forsøk, ikke minst med barn (Grodin og Glantz 1994: 7-10), der forsøkspersoner ble utsatt ... fremmet også organisasjoner for å forhindre dårlig behandling av barn (Schultz 1968). På grunn av deres ideologiske ståsted ble de

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Introduksjon/Systematiske og historiske perspektiver/Forskningsetikkens historie/

 24. En faglig utfordring i innvandringsforskning

  En faglig utfordring i innvandringsforskning Dette debattinnlegget tar for seg en tendens til en form for ”politisk ... om ”hente-ekteskap” innebærer dårligere språkutvikling hos de barna som blir resultatet, mindre samhandling med andre norsktalende

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Forskning på bestemte grupper/Etniske grupper/En faglig utfordring i innvandringsforskning/

 25. Helsinkideklarasjonen

  Helsinkideklarasjonen Helsinkideklarasjonen er et eksempel på etiske retningslinjer som brukes aktivt over store ... ikke en trussel, men en nødvendighet, også for demente, gamle, barn, gravide og døende. Men forskning på disse gruppene forutsetter

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Praktisk/Lover og retningslinjer/Helsinkideklarasjonen/