Hopp til innhold

Meny

Mente du: rek
 1. - Meldeplikten kan ødelegge for studentene

  anonyme kilder er normen i forskning. – Dette kan føre til at anonymisering oppleves som et brudd på den journalistiske profesjonsetikken ... fra NSD Etter et langt etterspill som handlet om påkrevd anonymisering av data, fikk studenten beskjed om at prosjektmeldingen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2015-4/- Meldeplikten kan ødelegge for studentene/

 2. – Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt

  mistenkte ekstremister samme rett til informasjon, samtykke, og anonymisering som resten av befolkningen? Spørsmålet ble aktualisert av ... mer enn det journalistene gjør, og i tillegg sørger for anonymisering, bør det være akseptabelt. ____________________________

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2016-2/– Ekstremisme er et forskningsetisk minefelt/

 3. 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering

  4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering NESHs Retningslinjer slår fast at forskeren skal behandle all informasjon ... forskningssammenheng brukes og formidles på en tilbørlig måte (punkt 13). Anonymisering har til hensikt å beskytte den enkeltes personvern slik

  /Forskningsetiske retningslinjer/Etiske retningslinjer for forskning på Internett/4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering/

 4. 9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk

  9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk I forskningsetikken blir det i dag tatt for gitt at deltakerne ... både for deltakere og studiens kvalitet av ulike grader av anonymisering og gjenkjennelse av informantene i studien. Innenfor forskningsetikken

  /Forskningsetiske retningslinjer/Medisin og helse/Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag/9. Personvern og gjenkjennelsesproblematikk/

 5. Ansvar for den enkelte

  og den det forskes på Hvor frivillig og hvor informert? Anonymisering som vern eller som underkjennelse? Forskerens vitneplikt ... hvilket grunnlag. Ansvaret dreier seg også om i hvilken grad anonymisering eller avidentifisering blir brukt – og med hvilke omkostninger

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Temaer/Personvern og ansvar for den enkelte/Ansvar for den enkelte/

 6. Årets aktiviteter og resultater

  Årets aktiviteter og resultater Våre faste oppgaver, gitt av Kunnskapsdepartementet, fremhever at FEK: ... forskjellig vis berører spørsmål om samtykke, informasjonsplikt, anonymisering og tilbakeføring av resultater til dem som er gjenstand

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2015/Årets aktiviteter og resultater/

 7. Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper På åpne Facebook-grupper debatteres ... forskningen ikke ville utgjøre noen risiko for skade dersom anonymisering ble gjort på en grundig måte. Hun legger ikke skjul på at

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Barnevernforsker: - Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper/

 8. Beskyttelse av forskningsdeltakere

  Forskning som inkluderer forskningsdeltakere, reiser særlige krav knyttet til respekt for den enkelte ... respektere personvernet i form av avidentifisering eller anonymisering av personopplysninger.  [4] Når det skal behandles personopplysninger

  /Forskningsetiske retningslinjer/Naturvitenskap og teknologi/Beskyttelse av forskningsdeltakere/

 9. Big data utfordrer krav til anonymisering

  krav til anonymisering Sammenkoplingen av Big Data og sporing av IP-adresser kan føre til at et begrep om «anonymisering» i praksis ... redaktørene for boka. – Det er forskernes ansvar å bestrebe seg på anonymisering, selv om det vanskeliggjøres av den teknologiske utviklingen

  /Aktuelt/Nyheter/2015/Big data utfordrer krav til anonymisering/

 10. Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika

  Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika NEM 2016/346, REK midt 2016/1370 Klagesak Ragnhild ... anonymisere materialet og gi det videre til forsker, men anonymiseringen krever et samtykke fra giveren av materialet. Slik foreliggende

  /Søk i NEMs vedtak/Effekten av inflammasjon på farmakokinetikken til antipsykotika/

 11. En forskers erfaring

  En forskers erfaring Seksualitet, kjønn og toppidrett, et følsomt tema å forske på. Et ... ydmyk i forhold til å ivareta prosjektdeltakerne best mulig. Anonymisering NSD var rådgivende i forhold til hvordan jeg skulle anonymisere

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2010-4/En forskers erfaring/

 12. En fremtidig EU-forordning om behandling av personopplysninger: mulige følger for forskning og forskningsetikk i Norge (Saksnr. 2014/33)

  En fremtidig EU-forordning om behandling av personopplysninger: mulige følger for forskning og forskningsetikk ... gjennomføre forskningen på annen måte.) Forslaget krever anonymisering av de dataene som skal brukes, i enkelte tilfeller “pseudonymisering”

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/En fremtidig EU-forordning om behandling av personopplysninger: mulige følger for forskning og forskningsetikk i Norge (Saksnr. 2014/33)/

 13. Et møte med vietnamesiske migrantkvinner

  Et møte med vietnamesiske migrantkvinner [Den følgende teksten er et eksempel eller "case" som kan ... de kom? I hvilken grad hadde det løftet forskerne ga om anonymisering noen verdi for disse kvinnene? Skjønte de hvorfor forskerne

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Et møte med vietnamesiske migrantkvinner/

 14. Etikk i politiforskning

  Etikk i politiforskning Hvorfor kan TV-journalister bli med politiet inn i stuene til personer mistenkt ... kunnskap til beste for samfunnet, klientene og profesjonen. Anonymisering og innhenting av informert samtykke løser mange av problemstillingene

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Etikk i politiforskning/

 15. Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt

  Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt NEM 2012/43, REK sør-øst B 2011/1717 Klagesak Randi ... skal brukes er ikke vedlagt. Begrepene avidentifisering og anonymisering brukes ikke korrekt. På denne bakgrunn er det vanskelig

  /Søk i NEMs vedtak/Evaluering av ”Raskere tilbake” - et rehabiliteringsprosjekt/

 16. Facebook som kilde i MA-prosjekt (Saksnr. 2014/12)

  3: Spørsmålet om anonymisering bør i dette tilfellet ses i sammenheng med kravet om samtykke. Hvis anonymisering er mulig, kan det ... kvaliteten på en evt. anonymisering, og å informere om forholdet hvis det er usikkert om anonymisering kan utføres, er forskers

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Facebook som kilde i MA-prosjekt (Saksnr. 2014/12)/

 17. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, ... av data om oss selv i forskning og muligheten for reell anonymisering. Men det oppstå også spørsmål som er knyttet til ivaretakelsen

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 18. Forskningsetikk i krig - et essay

  Forskningsetikk i krig - et essay En krigssituasjon er spesiell. Derfor blir det vanskelig å forholde seg ... og det er ikke tatt bilder av ansikt. I studien vår er anonymisering av pasientene komplett. Hvis man skal følge Helsinkideklarasjonen

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/Forskningsetikk i krig - et essay/

 19. Forskningsetisk veileder for internettforskning

  og innhente samtykke, 4) Ansvaret for konfidensialitet og anonymisering, samt 5) Deling av data, åpne data og stordata. Internettforskning ... forskning som opplagt medfører stor personlig belastning. [23] Anonymisering kan i mange tilfeller være vanskelig ved internettforskning

  /Forskningsetiske retningslinjer/Forskningsetisk veileder for internettforskning/

 20. Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10)

  Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10) Last ned uttalelsen som ... fremgangsmåter eller metoder man kan benytte seg av, og (3) at anonymisering ikke er et relevant alternativ. Selv om forskningsdesign

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Generell tilbakemelding ang. skisse i tilknytning til prosjektet DISCRIM (Saksnr. 2014/10)/

 21. Grenselause data

  Grenselause data Nye former for data er gjerne globale og grensesprengjande av natur. Det utfordrar etikken. Éi ... løysingar for eigarskap og lisensiering av data, metodar for anonymisering – og ikkje minst reguleringa av alt dette. Etikk vs. økonomi

  /Aktuelt/Magasinet Forskningsetikk/Arkiv/2017-1/Grenselause data/

 22. Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

  Høringsuttalelse til NOU 2018:7 Statistikklovutvalget Her er De nasjonale forskningsetiske komiteenes ... analysekapasitet omfattende, noe som gir utfordringer mht. reell anonymisering. FEK anbefaler at SSB i denne sammenhengen aktivt forholder

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Høringsuttalelse om NOU 2018:7 Statistikklovutvalget/

 23. Hvor langt rekker forskerens ansvar?

  Hvor langt rekker forskerens ansvar? [Den følgende teksten er et eksempel som kan tjene som utgangspunkt for ... intervjuet. Informantene ble gitt løfte om taushet og om full anonymisering. Ingen av de 15 ønsket på noe tidspunkt å trekke seg fra

  /Forskningsetisk bibliotek - FBIB/Ressurser/Diskusjonseksempler/Hvor langt rekker forskerens ansvar?/

 24. Kan forskning bli ”skyldig”?

  Kan forskning bli ”skyldig”? Ja, når forskeren blir vitne til ulovligheter i sitt arbeid. Hvordan skal taushetsplikten ... spiller varslingsplikten ingen rolle. Derfor vil grad av anonymisering være avgjørende her. – Det er viktig å høre barnas stemme

  /Aktuelt/Nyheter/Kan forskning bli ”skyldig”?/

 25. Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra taushetsplikt - Mortalitetsstudien

  Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra taushetsplikt - Mortalitetsstudien NEMs uttalelse ... ble fremmet 04.12.2008 for å avbryte en frist for sletting/anonymisering av forsknings¬registeret, som i et tidligere vedtak fra

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra taushetsplikt - Mortalitetsstudien/