Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019

  i februar et utkast til veileder til sekretariatslederforum i REK (SLF). SLF hadde omfattende kommentarer som berører de fleste ... hensikten med veilederen eller et mål for NEMs veiledning av REK. Målgruppen for veilederen skal være de regionale komiteene,

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 29. mars, 2019/

 2. Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019

  vurdert av REK i 1999. Med tanke på nye regler for personvern sommeren 2018 ble veileder etter en telefonisk henvendelse til REK Vest ... Vest i juni 2018 anbefalt å sende en søknad til REK for vurdering. På denne bakgrunn søker en om bruk av registerdata fra Tanzania

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 31. januar, 2019/

 3. Referat fra Årskonferansen 2019

  Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata Nå er forskningsetikken ... forskningsetiske komiteene trenger mer kompetanse på dette feltet. REK har allerede prosjekter til vurdering der stordata-problemstillinger

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Referat fra Årskonferansen 2019/

 4. Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler

  fødsler NEM 2019/50 REK Sør-øst 2018/2316 Klagesak William Denault Klage på vedtak av 05.12.18 hvor REK sør-øst D avslo søknaden ... påklagde vedtaket og leverte oppdatert protokoll den 21.1.19. REK vurderte klagen og fant at den nye protokollen ga noen nye momenter

  /Søk i NEMs vedtak/Betydningen av genetiske faktorer for uplanlagte fødsler/

 5. FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre

  taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre NEM 2019/21 REK VEST 2018/1793 Klagesak Grethe Tell Helseforskningsloven §2 ... §5  Helsepersonelloven §29 Klage på vedtak av 20.11.2018 hvor REK Vest avviste søknaden med begrunnelse i at dispensasjon fra taushetsplikt

  /Søk i NEMs vedtak/FS-Databasen (innleggelsesregisteret) - som brukt i CVDNOR-prosjektet. Fritak fra taushetsplikten til opprettelse av forskningsregistre/

 6. Fremtidsutsikter

  koordinering av det regionale komitésystemet for medisin og helsefag (REK) er en stor og komplisert oppgave tillagt FEK. Oppgaven måtte ... koordinators overgang til annen jobb og nødvendig rolleavklaring med REK. Ny koordinator har nå kommet meget godt i gang med arbeidet

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Fremtidsutsikter/

 7. Årets aktiviteter

  mot forskere og forskningsinstitusjonene, NEM i samarbeid med REK. (planlagt ferdigstilt, inklusiv engelsk oversettelse april 2019) ... samarbeidet med REK-systemet vært tett. Storfellesmøtet ble arrangert i oktober 2018 i regi av NEM/FEK og i nært samarbeid med REK Sør-øst

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/Årets aktiviteter/

 8. Årsrapport 2018

  Årsrapport 2018 Forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan også laste ... meldte vi avvik når det gjaldt koordinatorfunksjonen mellom NEM og REK. Denne funksjonen lå også nede i deler av 2018. Stillingen er

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2018/

 9. Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)

  FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) NEM, 2019/356. REK sør-øst A Klagesak Anne Landheim Helsepersonelloven § 29 ... hentet fra helseforetakenes journalsystem og kommunale vedtak. REK innvilget ikke dispensasjon fra taushetsplikten med begrunnelse

  /Søk i NEMs vedtak/Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)/

 10. Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt

  Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt NEM 2019/5, REK sør-øst B 2018/1040 Klagesak Johan Ræder Forvaltningsloven §34 Klage ... gjennomgår planlagte keisersnitt og ble først behandlet på møte i REK sør-øst B den 6.6.18. Komiteen mente at ettersom aktuelle deltakere

  /Søk i NEMs vedtak/Utilsiktet hypotermi ved keisersnitt/

 11. Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)

  utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac) NEM 2018/390, REK sør-øst B. 2017/1533 Klagesak Anne Bjørnebye Vik Klage på ... forbedre opplevelse av symptomer. Prosjektet ble behandlet i REK sør-øst B første gang 20.09.17 etter søknad om forhåndsgodkjenning

  /Søk i NEMs vedtak/Klinisk utprøving av Viiral nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)/

 12. Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania

  av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania NEM 2018/354, REK vest 2018/1530 Klagesak Anne Kjersti Daltveit Forvaltningsloven ... nyfødthelse bland HIV infiserte i Tanzania, og ble behandlet av REK Vest den 14.8.2018. Søknaden omhandlet fortsatt bruk av data

  /Søk i NEMs vedtak/Registerbasert studie av tidstrender i svangerskapsutfall i Tanzania/

 13. Referat fra NESH-møte 6.2.2019

  sakene omhandler prosjekter som etter avvisning eller avslag i REK, bes oversendes NESH. Dette er uryddig og skaper uklarheter og ... misforståelser for forskerne. NESH avventer den kommende redegjørelsen fra REK/NEM om helseforskningslovens virkeområde og vil i den sammenheng

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NESH-referater/Referat fra NESH-møte 6.2.2019/

 14. Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold

  NEM 2019/30, REK midt 2018/635 Klagesak Hanne Gro Wenzel Forvaltningsloven §34 Prosjektet ble behandlet av REK Midt første ... samtykke til at deres helseopplysninger blir brukt i forskning.  REK godkjente prosjektet, men stilte som vilkår at det ble innhentet

  /Søk i NEMs vedtak/Økt selvbestemmelse innen psykisk helsevern. Konsekvenser for pasienter på tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold/

 15. Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018

  veilederen og sender den så på høring til Sekretariatslederforum i REK. BS15 Møtedatoer 2019 Komiteen bestemmer følgende møtedager for ... tydelighet i avklaringene rundt fremleggelsesplikt for norsk REK for ulike konstellasjoner av internasjonalt samarbeid. NEM ber

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 05. desember, 2018/

 16. - En lyttepost for REK og NEM

  En lyttepost for REK og NEM – Jeg tror felles problemstillinger burde vært drøftet mer på tvers av REK-komitéene, sier Brittelise ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Bakstad begynte i stillingen for drøyt tre måneder siden.

  /Aktuelt/Nyheter/2019/- En lyttepost for REK og NEM/

 17. Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon

  REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon Er du interessert i deling av data i forskning? Eller ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo. Først ut, 27. februar, er foredraget "Innovation -

  /Aktuelt/Nyheter/2019/Åpne arrangementer om datadeling og innovasjon/

 18. Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft

  Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft NEM 2018/355, REK sør-øst C 2018/1329 Klagesak Bo Terning Hansen Helsepersonelloven ... Forvaltningsloven § 34 Prosjektet ble behandlet av REK sør-øst A i møte 22.3.18. REK anså prosjektet til å være et helsetjenesteprosjekt

  /Søk i NEMs vedtak/Selvtatt hjemmetest i forebygging av livmorhalskreft/

 19. CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014

  CVDNOR-Hjerte- og karsykdom i Norge 1994-2014 NEM 2018/309, REK vest 2009/861 Klagesak Grethe Tell, Institutt for global helse ...  UiB Forvaltningsloven § 34 Prosjektet CVDNOR ble godkjent av REK vest i 2009. I 2012 ble det søkt om en prosjektendring der man

  /Søk i NEMs vedtak/CVDNOR-Hjerte-og karsykdom i Norge 1994-2014/

 20. Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn

  metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn NEM 2018/352, REK sør-øst C 2018/417 Klagesak Anne-Lise Bjørke Monsen Forvaltningsloven ... Forvaltningsloven § 34 annet ledd Søknaden ble første gang behandlet av REK 22.3.18 hvor komiteen utsatte å fatte vedtak idet den fant at

  /Søk i NEMs vedtak/Endring i DNA metylering etter vitamin B12 tilskudd hos spedbarn/

 21. Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar

  ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar NEM 2018/348, REK sør-øst D 2018/1608 Klagesak Anders Aune og Elisabeth Darj ... nytteverdien for desse populasjonane vurdert som svært stor. REK oppretthaldt avslaget med seks mot to røyster. Saken vert sendt

  /Søk i NEMs vedtak/Vurdering av gulsott hjå nyfødde ved bruk av smarttelefon i ulike populasjonar/

 22. Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)

  the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK), a separate body which since the introduction of The Health ... the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK). If not, the project does not require approval or authorization

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Statement on ethical evaluation in EU-projects (general statement)/

 23. UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning For første gang får ... komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Ifølge komitéleder i REK sør-øst Knut Engedal var UEVO-studien den første

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning/

 24. Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) midt. I Norge finnes det totalt sju slike regionale komiteer: ... skal ha forhåndsgodkjenning fra REK. – På ett tidspunkt ble det en slags felles oppfatning i REK-systemet at 25 søknader var innenfor

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv/

 25. Stipendiaten

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Men jeg vil kalle meg nybegynner innen feltet da jeg begynte ... intervensjonen ville være bra for helsevesen og pasienter. Da vi søkte REK om etisk godkjenning, skrev de at vi måtte tydeliggjøre veldig

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2018-4/Stipendiaten/