Hopp til innhold

Meny

Mente du: barn
 1. Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000

  - 2000 NEM 2019/260 REK Sør-øst D 2019 Klagesak Anne Kveim Lie Klage på vedtak av 15.11.2019 hvor REK ga avslag på dispensasjon ... 1950-1970 og 100 fra perioden 1970- 1990. Prosjektet ble vurdert i REK sør-øst D den 21.08.2019. Komiteen utsatte vedtak i saken, og

  /Medisinens forståelse og behandling av det vi i dag kaller kjønnsinkongruens fra 1950 - 2000/

 2. Årets aktiviteter

  medlemmer og ansatte fra REK og NEM til et felles møte - Storfellesmøtet. NEM er hovedarrangør i samråd med REK. Her diskuteres overordnede ... Storfellesmøtet samler hvert år over 100 deltagere. Medlemmer fra både REK og NEM, samt representanter for forskningsetiske komiteer i Sverige

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/Årets aktiviteter/

 3. Årsrapport 2019

  Årsrapport 2019 Her finner du en forkortet årsrapport for De nasjonale forskningsetiske komiteene. Du kan ... Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Åpen forskning er et viktig tema på den forskningspolitiske

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Årsrapport 2019/

 4. – Forskningsetikken er særlig viktig nå

  – Forskningsetikken er særlig viktig nå – Forskningsetikken er med på å trygge at vi kan ha tillit ... gjøres. REK har nå innført raskere søknadsløp for prosjekter som omhandler Covid-19, og NEM, som er klageorgan for REK, forbereder

  /Aktuelt/Nyheter/2020/– Forskningsetikken er særlig viktig nå/

 5. Hurtigbehandling av korona-prosjekter

  Hurtigbehandling av korona-prosjekter Både REK og NEM innfører mulig hastebehandling av COVID-19-prosjekter. Som følge av corona-pandemien ... corona-pandemien har både de regionale (REK) og den nasjonale (NEM) forskningsetiske komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

  /Aktuelt/Nyheter/2020/Hurtigbehandling av korona-prosjekter/

 6. Effekten av fedmekirurgi på rivaroksabans farmakokinetikk og farmakodynamikk

  farmakodynamikk NEM 2019/259 REK Sør-øst D 11043(2019/323) Klagesak Waleed Ghanima Klage på vedtak av 19.08.19 hvor REK ikke tok klagen ... første del av tynntarmen. Søknaden ble første gang behandlet i REK sør-øst D sitt møte den 20.03.2019, hvor komiteen utsatte å fatte

  /Søk i NEMs vedtak/Effekten av fedmekirurgi på rivaroksabans farmakokinetikk og farmakodynamikk/

 7. Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)

  (BICEPS) NEM 2019/238 REK SØR-ØST 2019/1321 Klagesak aNita Blomfeldt Klage på vedtak av 23.09.2019 hvor REK ikke tok klagen til ... pasientjournal for pasienter med blodbaneinfeksjon og kreft.    REK ga i opprinnelig vedtak dispensasjon fra taushetsplikt for utlevering

  /Søk i NEMs vedtak/Blodbaneinfeksjoner hos cancerpasienter (BICEPS)/

 8. Faglig prioriterte områder 2020

  Faglig prioriterte områder i 2020 For 2020 har komiteene valgt institusjonenes ansvar for forskningsetikk, og ... også være snakk om å samarbeide med relevante aktører som NSD og REK, for å tydeliggjøre forskjellen mellom etikk og juss. Hvilket

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Faglig prioriterte områder 2020/

 9. Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019

  nedsettes en arbeidsgruppe. Camilla kan hjelpe til med koordinering.  REK har ikke avgjort om de vil avgi høringssvar.  Konklusjon: Camilla ... at alle prosjekter får en vurdering. Hvis de ikke vurderes av REK, får de en Helsedataservice—vurdering.   Samtidig kan det føre

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 15. oktober 2019/

 10. SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom

  medulloblastom NEM 2019/207 REK Midt 2016/1589 Klagesak Anne Vestli Klage på vedtak av 24.06.2019 hvor REK ikke tok klagen til følge ... annen gruppe. Utfallsmål er også her hendelsesfri overlevelse. REK avslo søknaden med begrunnelse i at kravet til informert samtykke

  /Søk i NEMs vedtak/SIOP PNET 5 MB Behandlings- og forskningsprotokoll for barn og ungdom med standardrisk medulloblastom/

 11. Referat fra møte i NEM 4. september, 2019

  presenterte program og planer for storfellesmøtet (årsmøte for REK og NEM). Standal orienterte om NOU for ny forvaltningslov og ... bioteknologiloven  Komiteen diskuterte fremlagte forslag til uttalelse fra REK og NEM. Bakstad ferdigstiller uttalelsen.  BS 6 Tilgjengeliggjøring

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 4. september, 2019/

 12. Vurdering ang. henvendelse om akademisk frihet og før var-prinsippet

  ved et forskningsinstitutt Omhandler negative miljøeffekter (rekedød) ved bruk av hydrogenperoksid i relativt lave konsentrasjoner ... f.eks. avhenge av (ulike) næringsinteresser (oppdrett vs. rekefiskere). Dette taler for at flere aktører bør delta i vurderinger

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Vurdering ang. henvendelse om akademisk frihet og før var-prinsippet/

 13. Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol

  for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge (REK Sør-øst) og er professor II ved Det teologiske fakultet ved UiO ... hypotetisk problemstilling. – Jeg har opplevd, særlig da jeg var i REK, anonyme forskere som har ringt bare for å fortelle meg at de

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/Vil gjerne være megler, men ikke skriftestol/

 14. 2019-3

  Forskningsetikk nr. 3, 2019 Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De ... ved Universitetet i Oslo. Knut Ruyter er tidligere direktør ved REK sørøst. Allerede før han startet i ny jobb, hadde han fått flere

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-3/

 15. Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv

  kvinnehelseperspektiv NEM 2019/194, REK 2019/907 Klagesak Karoline Lerang Klage på vedtak av 26.06.2019 hvor REK godkjente prosjekt etter ... etter ny prosjektsøknad for utvidet del. REK stilte som vilkår at det må innhentes samtykke fra deltagerne, utarbeides informasjonsskriv

  /Søk i NEMs vedtak/Hvor farlig er SLE egentlig, sett fra et kvinnehelseperspektiv/

 16. NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst

  framtidens metoder for analyse av journaltekst NEM 2019/190, REK Sør-øst 2018/2551 Klagesak Fredrik Dahl Personvernforordningen ... Personvernforordningen artikkel 6 og 9 Klage på vedtak i brev av 4.6.2019 hvor REK Sør-øst A behandlet utsatt sak. Søknaden gjelder dispensasjon

  /Søk i NEMs vedtak/NLP ved Ahus - Bruk av framtidens metoder for analyse av journaltekst/

 17. Referat fra møte i NEM 20. juni 2019

  Prosjektet er en del av en internasjonal multisenterstudie. REK behandling REK behandlet søknaden første gang i møte 25.10.18: Komiteen ... vurdering av en ekstern sakkyndig. Prosjektleder meldte tilbake til REK, men komiteen var fortsatt usikker på om prosjektet var å anse

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Møtereferater/NEM - referater/Referat fra møte i NEM 20. juni 2019/

 18. Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering

  regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK Vest), som vurderte at den kvalitative delen var «samfunnsvitenskapelig ... «samfunnsvitenskapelig forskning». Slike prosjekter realitetsbehandles ikke av REK, og får dermed ingen forskningsetisk vurdering der, da prosjektene

  /Hvem er vi og hva gjør vi?/Komiteenes arbeid/Uttalelser/Uttalelse om forskning på NAVs Forsøk med ny medisinsk vurdering/

 19. Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress

  stress NEM 2019/114 REK Vest 2019/31 Klagesak Halvor Sommerfelt  Klage på vedtak av 19.02.2019 hvor REK Vest avslo søknad om ... Prosjektleder søkte opprinnelig om godkjenning av understudie, men Rek fant at prosjektet startet i 2017 og vurderte derfor søknaden

  /Søk i NEMs vedtak/Effekt av hjemmebasert «Kangaroo mother care» på spedbarns inntak av brystmelk, tarmbetennelse og tegn på mødres fødselsdepresjon og stress/

 20. Tricuspidalkirurgi ved Haukeland

  Tricuspidalkirurgi ved Haukeland NEM 2019/115 REK Vest 2018/2391 Klagesak Solveig Kolseth Klage på vedtak av 04.02.2019. Prosjektleder ... taushetsplikten for 60-80 personer som ble operert i tiden 2007-2018. REK Vest la til grunn at prosjektet ville gi ny kunnskap om sykdom

  /Søk i NEMs vedtak/Tricuspidalkirurgi ved Haukeland/

 21. Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom

  tarmsykdom NEM 2019/151 REK Sør-øst C 2018/2252 Klagesak Egil Johnson Klage på vedtak av 06.02.2019 hvor REK Sør-øst C avslo søknad ... ulcerøs kolitt og Crohns sykdom har anti- inflammatorisk effekt. REK vektlegger at materialet er oppbevart utover frist for destruering

  /Søk i NEMs vedtak/Potensiell anti-inflammatorisk effekt av soppekstrakt fra Agaricus blazei Murill (AbM) hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom/

 22. Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse

  helse NEM 2019/116 REK Sør-øst C 2018/771 Klagesak Marianne Martinsen Klage på vedtak av 08.03.2019 hvor REK Sør-øst C godkjente ... for på den måten å forsøke å oppfylle kravet til anonymitet. REK fant at kartleggingsloggen fortsatt måtte regnes som indirekte

  /Søk i NEMs vedtak/Tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn: Utprøving av Stepped-Care TF CBT i kommunale tjenester for psykisk helse/

 23. Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)

  kranspulsårer (CTO) NEM 2019/109 REK Nord 2018/1967 Klagesak Thor Trovik Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Nord ikke godkjente studien ... imøtegikk REK og sakkyndiges innsigelser. Prosjektet er godkjent i Danmark og inklusjon av pasienter startet oktober 2018. REK har vurdert

  /Søk i NEMs vedtak/Den randomiserte nordisk-baltiske registerstudie til vurdering av stent-behandling som tillegg til optimal medisinsk behandling av kronisk tette kranspulsårer (CTO)/

 24. Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?

  2019/100 REK Sør-øst D 2018/2560 Klagesak Ingrid Oftebro og Lene Bergendal Solberg Klage på vedtak av 07.02.2019 hvor REK Sør-øst ... den prospektive delen av prosjektet. REK opprettholdt vedtaket med begrunnelse i at REK ikke har den nødvendige hjemmel i lov

  /Søk i NEMs vedtak/Har innføring av et standardisert program for forebygging av brudd på Oslo skadelegevakt ført til redusert risiko for nytt brudd hos pasienter over 50 år?/

 25. Vil bidra til å redde liv med ny app

  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning til å teste metoden på nyfødte i Tanzania, Nepal ... kan gjøres innenfor helseforskningslovens rammer (…)», fastslo REK i sitt vedtak. Søknaden ble godkjent under forutsetning at begge

  /Aktuelt/Fagbladet Forskningsetikk/Arkiv/2019-2/Vil bidra til å redde liv med ny app/