Fag- og forskningssjef, professor/dr.med.

Arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse