Disse forskningsetiske retningslinjer er utarbeidet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i 2005 og omarbeidet i 2007 etter en høringsrunde. Ny omarbeidet versjon forelå i 2015. 

Retningslinjene er supplerende til eksisterende internasjonale forskningsetiske retningslinjer. De henvender seg til de enkelte forskere og skal klargjøre etiske forpliktelser og rettigheter.

Forskningsutførende institusjoner har på sin side ansvar for å påse at retningslinjene blir implementert og fulgt innen deres forskningsmiljøer, og at de rutinemessig formidles til de ansatte og til studenter.

Institusjonene skal også tilrettelegge for god forskningsetisk praksis. De skal ha mekanismer og eventuelt egne retningslinjer på plass for å kunne ta opp og håndtere mulige forskningsetiske konflikter og tvilsspørsmål.

Disse retningslinjene gir utdypende etisk veiledning ved siden av loven om forskningsetikk. De tar for seg etiske aspekter og etisk ansvar, mens loven tar for seg juridisk ansvar.

I tverrfaglige prosjekter som inkluderer for eksempel humanmedisin eller samfunnsvitenskap, skal de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for disse områdene, også følges.