Hopp til innhold

Meny

2. Introduksjon: Hva er personvern i forskningsetikken?

Personvern er mer enn vern av personopplysninger. Personvern har utgangspunkt i menneskeverdet og respekt for personlig integritet. Forskere skal respektere menneskeverdet, se for eksempel Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH 2016) retningslinje 5. I samme retning uttales det i punkt 4 i fortalen til EUs generelle personvernforordning (GDPR) at «behandling av personopplysninger bør ha som formål å tjene menneskeheten».

Det er verdt å understreke forskjellen mellom personvernregler og forskningsetikk. Hensynet til personer utgjør utvilsomt en vesentlig del av forskningsetikken. Det er en stor grad av overlapp mellom det juridiske rammeverket og det NESH 2016 sier om personvern. Men personvernregelverket kan ikke alene gi svar på de mange utfordringene forskere og andre vil møte på i håndteringen av personopplysninger fremover. Den teknologiske utviklingen gir forskere enorme muligheter for tilgang til data, nye sammenstillinger og bruk. Nasjonale og internasjonale retningslinjer, som NESHs retningslinjer eller Helsinki-deklarasjonen, er verktøy for å utdype det etiske ansvaret forskere har overfor dem det forskes på og andre som berøres av forskningen. De nasjonale forskningsetiske komiteene har også andre ressurser som kan komme til nytte for forskere, se www.etikkom.no.

Videre omtaler vi det samlede EU-regelverket og den supplerende norske personopplysningsloven som «personvernregelverket».

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.