Hopp til innhold

Meny

14. Forskning i praksis: Hvilke krav stilles til informasjon (artikkel 13 og 14) – juridisk og forskningsetisk?

Som tidligere, er det både i jussen og i forskningsetikken krav om at den registrerte informeres om behandlingen av personopplysningene. Artikkel 13 i GDPR gjelder informasjonsplikt der opplysninger hentes fra den registrerte selv. Det er listet opp en rekke krav til informasjonen som må gis. Bestemmelsen har ingen unntak for forskning.

Opplysninger som innhentes fra en annen enn den registrerte utløser også informasjonsplikt til den registrerte. Kravene fremgår av artikkel 14. Det kan gjøres unntak fra informasjonsplikten etter artikkel 14 dersom det er umulig eller krever en uforholdsmessig stor innsats å gi informasjonen, og gjelder for blant annet vitenskapelig forskning.

Uavhengig av jussen har forskere et etisk ansvar for å informere forskningsdeltakerne (NESH 2016 retningslinje 7). En rekke forhold må vurderes, som for eksempel metode, type data osv. Til syvende og sist beror det på forskerens skjønn hvilken informasjon som er påkrevet å gi, men informasjonen skal gis på en nøytral måte som ivaretar forskningsdeltakernes behov. I noen tilfeller kan det gjøres unntak fra informasjonskravet, for eksempel ved forskning på offentlige personer. I helseforskning med bredt samtykke er det krav om at forskningsdeltakerne informeres jevnlig, se § 14.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.