Hopp til innhold

Meny

5. Definisjoner og begreper: Hva er personopplysninger?

Ifølge personvernregelverket er personopplysninger «enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person» («den registrerte»). En identifiserbar fysisk person er «en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet» (artikkel 4 nr. 1).

Forskningsetisk sett er det verdt å merke seg at hva som oppleves som personlig kan variere mye mellom mennesker og kulturer. Opplysninger som i utgangspunktet ikke er omfattet av lovens definisjon (eller definisjonen av særlige kategorier) kan dermed oppfattes som personlige av den personen opplysningene gjelder. Forskeren har derfor et ansvar for å ta hensyn til den konteksten der informasjonen innhentes. (Se: Forskningsetisk veileder for internettforskning, NESH 2018)

Som forsker kan man også få tilgang til personlig informasjon man i utgangspunktet ikke har bedt om, men som må håndteres. Dette kan skje når man forsker direkte på eller med mennesker, eller ved f.eks. miljøovervåkning og bruk av droneteknologi eller andre måleinstrumenter.

Med stadig nye teknologiske muligheter for sammenstillinger av data og bruk av disse i åpne nettverk, er det også reelle muligheter for at data som i utgangspunktet ikke er omfattet av definisjonen av personopplysninger, slik som anonyme data, blir personlige eller sensitive (se også under «særlige kategorier av personopplysninger»).

Alle disse forholdene gjør at man som forsker generelt bør være oppmerksom på risikoen for individene som inngår i forskningen, og ikke bare hvilken type data som innhentes.

Ut over personvernet for forskningsdeltakere, må forskere også ta hensyn til tredjeparter som blir berørt av forskningen, se NESH 2016 retningslinje 13.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.