Årets tema for storfellesmøtet er beredskap i ulike former. Mens store deler av vurderingene komiteene foretar er klart definerte i henhold til helseforskningsloven, er beredskap og forsvarlighet i prosjekter et felt med større manøvreringsrom rent skjønnsmessig.

Hva vektlegger de ulike komiteene når det stilles vilkår ift. beredskap? Hva vil beredskapen som settes, si for forskerne? For andre miljøer som må ta ansvaret for den beredskapens som settes (avdelinger med ansvar for genetisk veiledning, øvrig spesialisttjeneste)? I programmet er det lagt opp til en første bolk med fokus på beredskap, mens komiteene oppfordres til å finne prosjekter der diskusjoner om beredskap har vært langt fremme i møte/vedtak, som de kan legge frem.

Det foregår en rivende utvikling innenfor genetikk-feltet. I onsdagens program, og i forlengelsen av de nye retningslinjene for genetisk forskning, vil vi se på to nye metoder vi enten vil møte eller kan møte: CRISPR og haplotyping/long range-phasing. 

Mandag 17.10.2016

  • Ankomst Larvik
  • Sosialt samvær – Spa-muligheter
  • Enkel middag kl. 20.00 (må bekreftes i eget punkt i påmeldingen)

Tirsdag 18.10.2016

  • Faglig program kl. 10:00 – 16:45
  • Aperitiff/middag kl. 19:30

Onsdag 19.10.2016

  • Faglig program kl. 9.30 – 12.40

Faglig program

Tirsdag 18. oktober

10.00 – 10.15 Velkommen ved leder av NEM og leder av REK sør-øst C

Ordstyrer; Hanne Gulseth – REK sør-øst C
10.15 – 10.35 Introduksjon – Hva vil beredskap si; det frie skjønn?

Jakob Elster, førsteamanuensis Norsk senter for menneskerettigheter, det juridiske fakultet, UiO.        

10.40 – 11.00 Utilsiktede funn i genetikk – Erfaringer fra feltet

Dag Undlien, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 11.35 Retraumatisering i psykologisk/psykiatrisk forskning - Beredskap preget av silkehansker?

Grete Dyb, NKVTS

11.35 – 12.00 Myldring

Mulighet til diskusjon og samtale

12.00 – 13.00 Lunsj

Ordstyrer:Britt-Ingjerd Nesheim – REK sør-øst C

13.00 – 14.30 Komiteer legger frem prosjekter med diskusjoner om beredskap

13.00 – 13.30: REK Vest

13.30 – 14.00: REK sør-øst A

14.00 – 14.30: REK Midt

14.30 – 14.45Pause

Ordstyrer: Øyvind Grønlie Olsen – NEM

14.45 – 15.15 Nye retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser i medisinsk og helsefaglig forskning

Berge Solberg og Jacob Hølen, NEM

15.15 – 15.30 Danske retningslinjer for genetiske undersøkelser i medisinsk og helsefaglig forskning  herunder tilbakemelding av behandlingsrelaterte funn

Mads Hermansen, National Videnskabsetisk Komité, Danmark

15.30 – 15.45 Spørsmål og diskusjon

15.45 – 16.30 Er medlemmer av REK mer etiske enn andre? En intervensjon på Storfellesmøtets deltakere

Gry Oftedal og Fredrik Dahl, REK sør-øst C

19.30 – Aperitiff/Middag

Onsdag 19. oktober

09.30 – 10.30 KD og NEM informerer

10.30 – 10.45 Pause

Ordstyrer: Gry Oftedal – REK sør-øst C

10.45 – 11.45 Nye metoder innenfor genetikk, med nye utfordringer?

CRISPR – en ny metodikk for å redigere genene.

Sigrid Bratlie Thoresen, Bioteknologirådet

Haplotypeblokker i den norske befolkningen – det nye samarbeidet mellom norske forskergrupper og deCode Genetics på Island

Ole A. Andreassen, TOP-prosjektet/NORMENT

11.45 – 12.00 Pause/utsjekk

Ordstyrer:Mona Bekkhus – REK sør-øst C

12.00 – 12.30 Komiteer legger frem prosjekter med diskusjoner om beredskap

12.00 – 12.30: REK sør-øst D

12.30 – 12.40 Avrunding ved leder av NEM

12.40 - Lunsj og avreise