Lovverket som beskytter graver og menneskelige levninger i Norge er til dels uoversiktlig og ikke fullstendig. Dette reiser en rekke praktiske utfordringer og gjør det vanskelig å sikre at forvaltningen av, og dermed også forskningen på, menneskelige levninger er etisk forsvarlig. Formålet med veilederen som nå skal legges frem, er å gi en oversikt over dagens situasjon for håndtering av menneskelige levninger ved funn og forvaltning, og å synliggjøre noen av de utfordringer som finnes.

Veilederen omhandler både uforutsette og forutsette funn av menneskelige levninger, og henvender seg dermed til flere ulike brukere. Én viktig målgruppe er brukere utenfor forskning og forvaltning som kan komme i befatning med menneskelige levninger, det være seg i politiet, ulike trossamfunn eller allmennheten i forbindelse med uforutsette funn. Andre viktige målgrupper er forskere og forskningsmiljøer, og museer og samlinger. I tillegg vil veilederen forhåpentligvis også være nyttig for sentrale institusjoner i kulturminneforvaltningen, som Riksantikvaren, Fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Skjelettutvalget er et utvalg under Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Utvalget har tidligere utarbeidet «Etiske retningslinjer for forskning på menneskelige levninger» (2014). Retningslinjene handler primært om forskning, mens «Veileder ved funn av menneskelige levninger» primært omhandler forvaltning. Retningslinjene og veilederen er ment å utfylle hverandre. Forvaltning og forskning på menneskelige levninger kan vanskelig ses adskilt, all den tid menneskelige levninger er viktig kildemateriale for fremtidig forskning. Formålet er at både forskningen og forvaltningen av menneskelige levninger skal være etisk ansvarlig.

Program:

14.00-14.20: Velkommen og presentasjon av «Veileder ved funn av menneskelige levninger», ved Nils Anfinset, leder for Skjelettutvalget
14.20-14.40: Riksantikvarens refleksjoner og innspill til veilederen, ved Jostein Gundersen, Riksantikvaren
14.40-15.00: Når menneskelige levninger blir arkeologiske funn, ved Katharina Lorvik, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
15.00-15.20: Arkeologiske utgravninger og undersøkelser av etter-reformatorisk skjelettmateriale – erfaringer, ved Yvonne Willumsen, Vest-
Agder fylkeskommune
15.20-15.40: Forskning på humane levninger – muligheter og utfordringer i norsk forvaltning, ved Elise Naumann, NIKU
15.40-16.00: Spørsmål og oppsummering.