Forskningsetisk skjønn angår alle forskere og andre som er involvert i forskning. I Norge har vi lovverk og etiske retningslinjer som angir rammer for rett ferdsel i forskning. Slike rammer er imidlertid ikke tilstrekkelig for å sikre gode forskningsetiske vurderinger.

Hvordan komme frem til den beste tilnærmingen når man skal sikre informert samtykke? Hvordan unngå skade på dem man forsker på når man intervjuer mennesker som er ofre for menneskehandel? Hvordan sikre god formidling av forskningsresultater?

Slike vurderinger krever skjønn. For å kunne gjøre dette på en god måte, må man reflektere rundt hva skjønnsutøvelsen består i og hva som skal til for å hjelpe den frem. Boken har som ambisjon å bidra til slik refleksjon. Bidragene i denne boken tar opp ulike etiske problemstillinger som oppstår i forskning og i forholdet mellom forskning, forskningsvurdering og samfunn.

 • Hva kan og bør tillegges skjønn?
 • Hva kreves av godt skjønn?
 • Hvordan kan man unngå vilkårlighet i skjønnsutøvelsen?

Bidragsytere er Anette Brunovskis, Kristine Bærøe, Jakob Elster, Kjersti Fjørtoft, Hallvard Fossheim, Helene Ingierd, Deborah H. Oughton, Knut Ruyter og Torkild Vinther.

Boken utgis open access på Universitetsforlaget.

Program:

 • 08.15: Frokostservering starter
 • 08.30: Velkommen og innledning ved redaktørene
 • 08:35: Kort introduksjon om open access-boken ved Hege Gundersen, Universitetsforlaget
 • 08.40: Jakob Elster, Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK): Er etisk skjønn jevnt fordelt?
 • 09.00: Anette Brunovskis, Fafo: Innlevelse, kunnskap og erfaring. Å legge til rette for godt skjønn
 • 09.20 Kommentar ved Jon Rogstad, Fafo
 • 09.30 Spørsmål
 • 09.45 Slutt

Møteleder: Johanne Severinsen