På årskonferansen i De nasjonale forskningsetiske komiteene møtes medlemmer fra alle våre komiteer og utvalg for å diskutere felles temaer. I år er hovedoverskriftene "Stordata" og "Institusjonenes ansvar for forskningsetikk: Erfaringer og vurderinger fra komiteer og utvalg"

Om stordata: I forskning kan god utnyttelse av stordata bidra til å gi oss unike innsikter, blant annet fordi vi kan finne strukturer og mønstre i enorme datasett som ikke kan ses på andre måter. Samtidig oppstår en rekke forskningsetiske utfordringer. 

I 2019 har en arbeidsgruppe i FEK arbeidet med en rapport, der formålet er å utrede forskningsetiske dimensjoner ved bruk av stordata i forskning. Arbeidsgruppen presenterer sitt forslag på årskonferansen, før endelig ferdigstilling.

Om institusjonenes ansvar for forskningsetikk: I Norge er ansvaret for forskningsetikk fordelt på mange aktører. De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) skal være en sentral kunnskapsformidler og rådgiver for forskere og forskningsinstitusjoner, men hvilket ansvar har institusjonene selv? 

I denne delen presenterer komiteer og utvalg erfaringer fra det siste året, som på ulike måter belyser aspekter ved institusjonenes ansvar for forskningsetikk. Formålet er å legge til rette for diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers av komiteer og utvalg. Hver presentasjon etterfølges av en diskusjon i grupper, før vi har en oppsummering i plenum.