Åpen forskning fremmes som et ideal i forskningspolitikken både i EU og i Norge. Formålet er å bidra til kvalitet, relevans og nytte ved at forskningen tas i bruk. Åpenhet er også et forskningsetisk ideal, men forskningspolitiske føringer kan samtidig sette forskningsetikken under press. Hvordan kan vi sikre at ambisjonen om åpen forskning også er ansvarlig i forskningsetisk forstand?

  • I sentrale strategier om åpen forskning er ambisjonen ofte oppsummert i slagordet «Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig». Men hva betyr nødvendig? Ofte er det snakk om dilemmaer og behov for å avveie ulike hensyn eller normer mot hverandre.
  • Åpenhet er viktig, men hvordan balansere den mot personvern og beskyttelse av forskningsdeltakerne? Gjør slike hensyn forskning «lukket» fordi den ikke er «åpen», eller er den snarere ansvarlig? Om motsatt: Når er «åpen» forskning uansvarlig?
  • Brukermedvirkning og folkeforskning kan styrke tilliten til forskning, men hvor går grensen mellom åpen forskning og overstyring fra brukere eller oppdragsgivere? Når blir samspill i forskning snarere samrøre?

Forskningsrådet har nylig sendt på høring en «Policy for åpen forskning», og den blir presentert på møtet. Strategien har tre hovedmål: et velfungerende forskningssystem, bærekraftig samfunnsutvikling og å styrke tilliten til forskning. Høringsfrist er 27. september.

Velkommen til diskusjon om åpen forskning og forskningsetikk!

Program

12.00 – 12.15
Lene Bomann-Larsen (NESH): Velkommen
Vidar Enebakk (NESH): Introduksjon

12.15 – 12.30
Inger Marie Lid (VID): Etiske utfordringer i samproduksjon av kunnskap i forskning

12.30 – 12.45
Mia Vabø (NOVA/OsloMet): Spenningsfylte innovasjonsprosjekter

12.45 – 13.00
Katerini Storeng (SUM og AYF): Brukermedvirkning, uavhengighet og sensur

13.00 – 13.15
Marte Quenild (Forskningsrådet): Policy for åpen forskning

13.15 – 13.30
PAUSE (enkel servering)

13.45 – 15.00
Paneldebatt og spørsmål fra salen