Dato: 3. mai 2011
Klokken 10:00-16:00
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo sentralstasjon

Program

10:00 – 10:05  Velkommen
 Johan Giertsen, leder av Granskingsutvalget
10:05 – 10:30 Granskingsutvalgets arbeid i perioden –
kort orientering om antall saker, henvendelser, saksbehandling
Johan Giertsen, leder av Granskingsutvalget og Torkild Vinther, sekretariatsleder Granskingsutvalget
 10:30 – 10:50 Lokal gransking: Erfaringer fra NIH
Hans Tranekjer Andresen, Norges Idrettshøgskole
10:50 – 11:20 Granskingsutvalget vs varsler
Ofte kobling mellom personalkonflikt og uredelighetspåstander.
Utvalgets erfaringer med ”anmeldere” og ”anmeldelser”.
Dokumentasjonskrav
Dag Slotfeldt-Ellingsen og Monica Martinussen, medlemmer av Granskingsutvalget
11:20 – 11:35 Diskusjon
11:35 – 11:50 Kaffepause
11:50 – 13:00 Granskingsutvalget vs institusjonene
Forskningsetikklovens forutsetning om institusjonenes hovedansvar for forebygging og behandling, jfr institusjonenes plikt til å påse at virksomheten er forsvarlig.
En institusjon mottar bekymringsmelding: Prosedyre i startfasen for å klarlegge mulig substans, informasjonsplikten overfor Granskingsutvalget, avklare (i større saker) om behandling i første instans bør skje ved institusjonen eller Granskingsutvalget.
Granskingsutvalget mottar bekymringsmelding: Granskingsutvalgets kontakt med institusjonen, avklaring som nevnt.
Er det mulig å antyde noe generelt om hvilke undersøkelser som normalt bør foretas lokalt vs nasjonalt? Granskingsutvalgets kapasitet er begrenset, siling og prioritering
Ulike samarbeidsformer institusjonene / det nasjonale utvalget, hvordan kan Granskingsutvalget fungere som en ressurs for institusjonene?
Forebygging – hvilke erfaringer har Granskingsutvalget som kan komme institusjonene til nytte i det forebyggende arbeidet? Tids- og ressursbruk, bør hvis mulig unngå dobbeltbehandling dvs. både institusjon og Granskingsutvalget
Ragnvald Kalleberg, medlem av Granskingsutvalget,
Tor Hauken, medlem av Granskingsutvalget og
Svein Åge Christoffersen, leder Forskningsetisk utvalg ved UiO

13:00 – 14:00 Lunsj
14:00 – 14:30 Prosedyre – offentlighet, kontradiksjon
Hva kjennetegner den gode institusjonsgransking? Undersøkelse utført av fast (redelighets)utvalg? Eller av særskilt nedsatt utvalg, evt. sammensatt helt eller delvis av eksterne?
Hvem bør konkludere: Utvalget eller rektor eller institusjonens styre?
Rettssikkerhet vs effektivitet
Kontradiksjon
Sakkyndige
Partsoffentlighet og alminnelig offentlighet ved hhv institusjonsgranskinger og granskinger i regi av utvalget. Varsleres identitet, dokumentene i granskingssaken
Johan Giertsen, leder av Granskingsutvalget,
Nina Kristiansen
, redaktør av www.forskning.no
14:30 – 14:40 Diskusjon
 14:40 – 15:10 Uredelighetsdefinisjonen
Sighild Westman-Naeser, medlem av Granskingsutvalget og Sigmund Simonsen, advokat dr. philos/førsteamanuensis, NTNU
15:10 – 15:20 Diskusjon
 15:20 – 15:35 Granskingsutvalget sett fra Kunnskapsdepartementet
Live Haaland, avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet
15:35 – 15:50 Granskingsutvalget sett fra Norges Forskningsråd
Ikke avklart innleder
15:50 – 16:00 Avslutning
Johan Giertsen, leder Granskingsutvalget