Uredelighet i forskning, slik som fabrikkering, falsifisering og plagiat, er et problem som kan undergrave tilliten til forskning og er å anse som misbruk av offentlige forskningsmidler. En særskilt utfordring i etterforskning er internasjonale forskningsprosjekter. Hvem har ansvaret for hva i prosjektet, og hvordan skal påstander om uredelighet undersøkes? Kan et land blande seg inn i et annet lands håndtering av en uredelighetssak? Dette er noe av bakgrunnen for OECDs Global Science Forums arbeid med guiden som nå er ferdig.

Guiden skisserer standardprosedyrer for hvordan påstander om uredelighet skal håndteres. Blant annet skal landene som deltar i internasjonale forskningssamarbeid, på forhånd avtale hvordan påstander om uredelighet skal håndteres innen forskningsprosjektet starter opp.

Guiden setter også standarder for hvilke prosedyrer som skal følges, og hva som skal gjøres i de ulike fasene av undersøkelsen av påstander om uredelighet.

I gruppen som har utarbeidet guiden, Co-ordinating Committee for Facilitating Research Misconduct Investigations, har Norge vært representert ved Torkild Vinther og Matthias Kaiser, henholdsvis sekretariatsleder i Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning og Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi.

OECD-rapporten inklusiv guiden sendes nå til relevante myndigheter i medlemslandene idet det er opp til de enkelte land å bestemme om og hvordan man i gitt fald vil anbefale at guiden og rapportens anbefalinger blir implementert.
 
Mer informasjon på OECDs nettsider.

Guide for håndtering av uredelighet. (PDF)