Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) behandlet på møtet 2. mars klager på vedtak i en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). To av disse klagene gjaldt etisk vurdering av allerede igangsatte prosjekter. Det har vært praksis i de regionale komiteene at slike søknader konsekvent avvises med begrunnelse om at de regionale komiteene i henhold til sitt mandat bare kan forhåndsgodkjenne prosjekter.

NEM er enig i dette som hovedregel, men mener at det er for restriktivt. Komiteen mener at det kan finnes gode grunner til at et prosjekt ikke er sendt inn for godkjenning før oppstart, som for eksempel tvil om det var nødvendig å legge frem prosjektet for en etisk komité, at prosjektleder var i god tro, eller at det ikke finnes tungtveiende grunner som gjør at det ikke ville ha blitt godkjent.

NEM mener også at det av hensyn til deltakere i slike prosjekter, er viktig likevel å vurdere prosjektene og eventuelt godkjenne i ettertid slik at de kan sluttføres og resultatene kan bli publisert.

I NEMs brev til de regionale komiteene om etisk vurdering og godkjenning av igangsatte prosjekter, skriver komiteen at forskningsetikklovens ordlyd er nøytral i forhold til tidspunktet for godkjenning, og at tilsvarende organer som Datatilsynet og Helsedirektoratet har praksis med å godkjenne i ettertid.