Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo har i samarbeid med Rikshospitalet, Ullevål Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus opprettet en funksjon som Forskningsombud for forskningsetiske spørsmål.

Ombudsordningen skal omfatte både alvorlige tilfeller av uredelighet i form av forfalskning, fabrikkering, plagiering, så vel som mindre alvorlige tilfeller så som uberettiget forfatterskap, publiseringsskjevhet og andre former for brudd på fullstendighetsprinsippet.

Forskningsombudet skal kunne kontaktes for en fortrolig diskusjon om ulike problemstillinger i saker som berører uredelighet i forskning. Ombudet skal også bistå med råd og veiledning til forskere og andre som i sitt arbeid får kjennskap til konkrete forhold der det kan reises spørsmål om uredelighet i forskning.

Mistanker om uredelighet i forskning skal i utgangspunktet håndteres ved den enkelte institusjon. Ordningen som nå er kommet i stand ved de statlige sykehusene og Universitetet i Oslo er et ledd i dette. Alvorlige tilfeller av uredelighet kan forelegges Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning hvis ikke saken kan løses ved institusjonen.

Professor emeritus Peter Kierulf er utnevnt til stillingen som det første forskningsombudet for institusjonene. Han er oppnevnt for en to års-periode. Kierulf er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1962), hvor han senere også avla sin doktorgrad (1974).

Mer informasjon finnes på Rikshospitalets nettsider