Så behovet ved utarbeidelse av retninglinjene

Da Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) hadde utarbeidet forskningsetiske retningslinjer for sitt fagområde, så komiteen et behov for en nærmere klargjøring av begrepene knyttet til punkt 10 og 11 i retningslinjene som omhandler vitenskapelig usikkerhet og anvendelse av føre-var-prinsippet. Hensikten var å gi mer substans til begrepene i punktene. Mye forskning om vitenskapelig usikkerhet har kommet de siste årene og NENT ønsket å formidle dette. NENT ga derfor to av komiteens medlemmer i oppdrag å skrive en analyse. Oppdraget ble utført av Roger Strand og Deborah Oughton, med innspill fra resten av komiteen.

Diskusjonsinnspill

- Vi håper at denne analysen kan bidra til debatt og en invitasjon til forskningsmiljøene til å trekke sine egne slutninger om disse begrepene, sier Matthias Kaiser, sekretariatsleder i NENT. Hvordan forskere ønsker å implementere begrepene i sin forskning er opp til dem. Denne redegjørelsen er ikke fasitsvar, men en veiledning.

Redegjørelsen kan lastes ned som pdf-fil Risk and Uncertainty - as a Research Ethics Challenge (3 MB) eller bestilles gratis tilsendt ved henvendelse til post@etikkom.no eller tel. 23 31 83 00