1. juli 2009 til 30. juni 2013

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) oppnevnes av Kunnskapsdepartementet for fire år av gangen og består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Nye komiteer skal oppnevnes for perioden 1. juli 2009 til 30. juni 2013.

REKs oppgaver er å veilede og gi råd om forskningsetiske spørsmål og å arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent. Komiteene skal godkjenne/ikke godkjenne samtlige biomedisinske forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på mennesker og som ikke er av en slik art at det regnes som en del av vanlig etablert behandlingsprosedyre. Den nye helseforskningsloven vil gi REK enkelte nye oppgaver.

Medlemmmer og varamedlemmmer


Kunnskapsdepartementet søker nå personer til vervene som lekrepresentanter (medlemmer og varamedlemmer) i REK. Samtlige fylkeskommuner bes om å foreslå kandidater til vervene. For å sikre et bredere rekrutteringsgrunnlag, averteres det i tillegg. Interesserte kan derfor foreslå seg selv som enten medlem eller varamedlem.

Det er en komité i hver av helseregionene Nord, Midt-Norge og Vest og fire komiteer i helseregion Sør-Øst. Komiteenes møter finner sted i Oslo (REK Sør-Øst), Bergen (REK Vest), Trondheim (REK Midt-Norge) og Tromsø (REK Nord). Det avholdes normalt 10–11 møter per år. Medlemmer må påregne om lag to dagers saksforberedelsestid per møte. Det gis møtegodtgjørelse etter statens satser.

Personer som søker, må være fylt 18 år senest 1. juli 2009. Søkere må ha bostedsadresse i samme helseregion som den komiteen de melder sin interesse for. Søkere bes om å redegjøre for sin motivasjon samt om å legge ved en kortfattet CV.

Vi gjør oppmerksom på at ingen medlemmer eller varamedlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder i sammenheng. Dette betyr at personer som har hatt andre verv i REK i to perioder i sammenheng, ikke har anledning til å søke.

Eventuelle spørsmål kan rettes til ksv@kd.dep.no.

Søknad og CV sendes til:
Kunnskapsdepartementet
Forskningsavdelingen
Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo

Søknadsfrist: 27. april 2009