De tre nasjonale forskningsetiske komiteene - medisin og helsefag (NEM), naturvitenskap og teknologi (NENT), samfunnsfag, juss og humaniora (NESH) - og Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) er faglig uavhengige organ med felles sekretariat med rundt 12 tilsatte. Med forbehold om Stortingets godkjenning skal komitésystemet og sekretariatet etableres som et eget forvaltningsorgan fra 1.1.2013.

Det nasjonale komitésystemet er en nasjonal ressurs innen forskningsetikk. Hovedoppgavene til komiteer og utvalg er bl.a. å utvikle retningslinjer for god forskningsetikk, gi råd til forskere og myndigheter om forsknings­etiske spørsmål, arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent, stimulere til debatt om saker som har betydning både for forskersamfunnet og befolkningen generelt, forebygge uredelighet og arbeide for god vitenskapelig skikk og kvalitet. I tillegg behandler NEM klager på vedtak fattet av REK, og Granskings­utvalget behandler enkeltsaker om mulig uredelighet i forskning. For mer informasjon se www.etikkom.no.

Direktør - De nasjonale forskningsetiske komiteene

Direktøren skal lede organisasjonen, og vil særlig ha som oppgave å etablere organet som selvstendig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, legge til rette for administrativ og faglig koordinering av arbeidet i komiteene og videreutvikle organisasjonen.

Som søker har du høyere utdanning (hovedfag/master), innsikt i fagfeltet forskningsetikk, god kjennskap til offentlig forvaltning, ledererfaring og evne til å lede og utvikle en kunnskapsorganisasjon.

Det vil være en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og/eller forskningssektoren. Det vil bli lagt vekt på gode samarbeidsevner, fleksibilitet, gjennomføringsevne og at søker har en helhetsforståelse for forvaltningsorganets ulike oppgaver.

 Vi tilbyr:

  • Lønn etter statens regulativ fra kr 655 400 til kr 986 400.
  • Gunstig pensjon og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med bl a gode boliglånsordninger
  • Fleksibel arbeidstidsordning

Generelle opplysninger:

  • Kontaktperson: avdelingsdirektør Live Haaland tlf.: 90225414 eller ekspedisjonssjef Kari Balke Øiseth tlf.: 90518537.
  • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et  personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.
  • Som IA-virksomhet legger departementet vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Søknadsfrist: 11. desember.

Hele utlysningen og lenke til søknadsskjema finner du her