Norges forskningsråd vil nå gjerne komme i kontakt med engasjerte fag- og lekpersoner som kan tenke seg å delta i denne type arbeid. I motsetning til fagpersonene skal lekpersonene ikke ha fagkompetanse innenfor områdene komiteene arbeider med.

Komitémedlemmene vil bli oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter forslag fra Norges forskningsråd. En oppnevningsperiode går over 4 år. Et medlem kan kun sitte i en komité i to påfølgende perioder.

Komiteene er frittstående uavhengige organer for forskningsetiske spørsmål innenfor alle fagområder. Hver komité har en fast sekretariatsleder og et felles sekretariat som tar seg av den løpende virksomheten til komiteene. Komiteene møtes 4-6 ganger i året på dagtid. Medlemmene må regne med noe arbeid i for- og etterkant av hvert møte.

Forskningsrådet søker etter søker etter personer til følgende komiteer:

Komité for medisin og helsefag (NEM)
Lekpersoner og personer med fagkompetanse innenfor medisin, psykologi, jus og filosofi/etikk.

Komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Lekpersoner og personer med fagkompetanse innenfor bioteknologi, teknologi, matematikk/naturfag, veterinærvitenskap, jus og filosofi/etikk.

Komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Lekpersoner og personer med fagkompetanse innenfor kultur- og samfunnsfag, teologi, jus og filosofi/etikk.

Meld din interesse ved å sende en kort begrunnelse på e-post eller brev innen torsdag 8. oktober 2009. Skriv hvorfor du ønsker å sitte i en av komiteene, hvilken komité du helst vil sitte i, samt litt om deg selv (bakgrunn, alder og lignende maks 1 side) til:

Norges forskningsråd
v/Gro Helgesen
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo

eller til gh@forskningsradet.no