Internasjonalisering av forskning er politisk prioritert i Norge. I en globalisert verden øker også andelen av internasjonale forskningsprosjekter.

Problemer oppstår når det er mistanker om fusk i slike prosjekter. Hvem skal utføre granskingen, hvordan skal man granske forskere i prosjekter som befinner seg utenfor landets grenser?

Disse spørsmålene er utgangspunkt for et arbeid satt i gang av OECD i desember. Da ble det nedsatt en komité som skal forsøke å lage felles retningslinjer for håndtering av gransking av fusk på tvers av landegrensene. (Coordinating Committee for Facilitating International Research Misconduct Investigation)

Hensikten er å lage veiledende retningslinjer for håndtering av uredelighetssaker internasjonalt.

En sier fusk – en sier flott


- Et av skrekkscenario vil være at samme prosjektet blir gransket i to land, hvor det ett sted blir vurdert som fusk og i et annet land er det OK, sier Torkild Vinther. Han er sekretariatsleder i det nylig oppnevnte Granskingsutvalget for uredelighet i forskning. Vinther deltok på komiteens andre møte som fant sted i Paris nå i april.

Komiteen, som består av en rekke OECD-land, ønsker å lage felles veiledende prinsipper for hvordan slik gransking skal utføres og forslag til steg-for-steg prosess for gransking.

- Arbeidet i komiteen er kun veiledende da det ikke er mulig å lage noe som er bindende for landene, understreker han.

Et av forslagene som ble diskutert på møtet, var å kontraktsfeste hvordan gransking av mistanker om juks praktisk skal håndteres ved tildeling av midler fra de nasjonale forskningsrådene.

 

Kontaktkatalog


Arbeidet i komiteen har også som formål å utveksle erfaringer fra de ulike landene. Hva gjøres og hvem kan kontaktes ved mistanker om fusk i internasjonale prosjekter.

På møtet ble det overveid å lage en liste over hvem som kan kontaktes i ulike land ved behov. Det ble forslått å legge denne listen til UNESCOs database for etikkompetanse.

- Det er ønskelig å få med land som ikke er med i OECD, sier Vinther. Komiteen har deltakelse fra European Science Foundation (ESF) som er en paraplyorganisasjon for europeiske forskningsråd og vitenskapsakademi samt UNESCO. Det er ønskelig å få med flere land enn de som allerede deltar, spesielt fra Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Arbeidet skal munne ut i en rapport med retningslinjer som forventes lagt frem for oppdragsgiver, Global Science Forum, før jul.