25 personer fra det medisinske fakultetet ved Universitetet i Addis Abeba deltok i mars på oppstartssamlingen til en afrikansk ”avlegger” av et masterkurs som tilbys ved Universitet i Oslo. De etiopiske studentene er ansatte ved fakultetet som senere skal fungere som undervisere og veiledere i forskningsetikk ved universitetet. Medlemmer fra de etiopiske forskningsetiske komiteer deltok også. Knut Ruyter fra de norske forskningsetiske komiteene og Gunnar Bjune fra Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Oslo var i Etiopia for å forelese på den innledende samlingen.

Strengere regler

– Det etiopiske etikkomitésystemet er bygget på samme måte som det norske med en sentral komité og flere regionale komiteer. Men arbeidet i komiteene i Etiopia er ulønnet og avhengig av ildsjeler som gjør arbeidet på fritiden, forteller han. Noe er annerledes og til dels også strengere regulert enn i Norge, som for eksempel bruk av biologiske prøver. De etiopiske etikkomiteene er svært restriktive med å tillate utførsel til utlandet. Dette har medført en del problemer for forskningssamarbeid på tvers av landegrensene for etiopiske forskere. Dette var et hett diskusjonstema på samlingen, sier Knut Ruyter.

Samme standard

Et annet spørsmål som ble diskutert, var om standardene for behandling og vekting av nytte kunne være de samme i Afrika som i rike vestlige land. Om dette var meningene delte, forteller Ruyter. – De store helseutfordringene er HIV/AIDS og tuberkulose, og noe av det som ble diskutert på seminaret var at dette er problemer som ikke bare kan løses medisinsk. For eksempel antas det at tuberkulose kan smitte fra dyr til mennesker. En vanlig måte i Vesten å løse et slikt problem er nedslakting av buskapen. Men for etiopiske nomadefolk ville det bety at livsgrunnlaget tas fra dem i et land som ikke har samme statlige støtteapparat for landbruket som i Norge.

Afrikansk avlegger

Utgangspunktet for samarbeidet er et kurs som tilbys ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Oslo. Kurset ”Medical Research Ethics in Developing Countries” er rettet mot masterstudenter fra u-land som tar mastergrad i Oslo. Studentene gjennomfører sine helseprosjekter i hjemlandet. Senter for internasjonal helse ønsket å tilby disse studentene et kurs i forskningsetikk som skulle hjelpe dem i forkant av søknader om godkjennelse av masterprosjektet både i det norske etikkomitésystemet og i etikkomiteen i hjemlandet. Med støtte fra Etikkprogrammet ved universitetet ble en etiopisk barnelege, Dr. Ahmed Bedra Omer, engasjert. Han var med på å utvikle kurset i samarbeid med Knut Ruyter, som er sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Kurset skulle knyttes opp til en afrikansk virkelighet, og ikke en europeisk.

  - Det er nyttig med denne type samarbeid, sier Ruyter. - Vi får også selv mer innsikt i etiske spørsmål knyttet spesielt til Afrika, og vi får eksempler og historier fra en afrikansk kontekst som vi kan bruke i undervisning. Vi får også bedre kjennskap til hvilke retningslinjer som gjelder for medisinsk forskning i denne verdensdelen. Universitetet i Addis Abeba er partnere i prosjektet og ikke mottakere, understreker han.

Våren 2009 vil det bli tilbudt kurs også for etiopiske studenter ved Universitetet i Addis Abeba. Kurset for de norske masterstudentene går nå i vår for andre gang.Deltekrene på kurset i Addis Ababa.