Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har vurdert håndteringene av opplysninger i et mastergradsprosjekt hvor det ble avdekket kritikkverdige forhold under skyteøvelser i Afghanistan. Under løfte om anonymitet fortalte soldater om at det skulle ha blitt utøvd vold mot lokalbefolkningen som kom for å samle tomme patroner. I frykt for å skade dem, skulle soldater ha sparket og slått for å få dem unna skyteområdet. Dette kom fram i en masteroppgave utført av Tom Christian Blix.

I forkant av publisering av hovedoppgaven tok studenten kontakt med representanter fra Forsvarsstaben for å informere om funnene, gi Forsvaret en mulighet til å planlegge en mediestrategi og ikke minst en mulighet for å forbedre måten Forsvaret løste sine internasjonale oppdrag.

Gransking


Saken ble offentlig kjent i januar i år. Saken førte til en rekke oppslag i ulike medier. Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen krevde i et intervju i Aftenposten at saken måtte bli gransket.

Militærpolitiet i ble satt til å etterforske saken, etter beordring fra Fellesoperativt Hovedkvarter. I løpet av denne etterforskningen ble informantenes identitet likevel røpet, til tross for forsikringer både fra studenten og kompanisjefen som hadde vært med å rekruttere informantene. Det var kompanisjefen selv som røpet identiteten i etterforskningen, da han ble pålagt dette av Militærpolitiet.

Gode etiske avveiinger


NESH har vurdert saken etter henvendelse fra Tom Christian Blix. Komiteen konkluderer med at Blix har handlet aktivt og ansvarlig for at konfidensialiteten skulle kunne overholdes. Konfidensialitet for informantene var også en av forutsetning for at studien ble godkjent av Personvernombudet for forskning/Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Komiteen mener at studenten har gjort gode etiske avveiinger ved at opplysninger om kritikkverdige forhold i Forsvaret ble innarbeidet i generell form i masteroppgaven, og ved å melde fra også i en generell form til Forsvaret, slik at Forsvaret kunne sette i verk tiltak for å bedre situasjonen.

Forsvarets rolle


NESH ser det som problematisk at Militærpolitiet i sin etterforskning fikk kunnskap om informantens identitet. Konsekvensene av manglende konfidensialitet kan bli at færre vil forske på og færre vil informere forskere om kritikkverdige forhold i Forsvaret.

NESH mener at saken viser at det er et behov for å klargjøre grensene for forskeres taushetsvern. Komiteen vil derfor i samråd med Kunnskapsdepartementet og Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste, ta opp arbeidet med å styrke forskeres taushetsvern.

Brevet til BLIX fra NESH: Angående masteroppgave i sosiologi. Skivebom eller innertier