Arbeidslivslovutvalget har foreslått nye regler vedrørende arbeidstid i NOU 2004:5. Caset tar utgangspunkt i et viktig og omstridt tema innen arbeidstid. Hvor mye skal arbeidstiden kunne konsentreres pr dag , pr uke og over hvor lang periode?

Bakgrunn og forslag fra NOU 2004:5 :

NOU § 10 –10 Samlet ukentlig arbeidstid (1) Den samlede ukentlig arbeidstid, må i løpet av en periode på 16 uker ikke overstige 48 timer. (Gjennomsnittsberegningsperioden kan utvides til 26 uker eller 1 år, jf §10-14)

Eks : Under forutsetning av at arbeidstakeren har daglig fritid på 11 timer og fri på søndager vil maksimal samlet arbeidstid pr uke kunne utgjøre 78 timer. Gjennomsnittlige 48 arbeidstimer over 16 uker gir 768 arbeidstimer. Det gir mulighet for 78 arbeidstimer ukentlig i 9 sammenhengende uker, 66 timer i uke 10 og fri de siste 6 ukene. Lengre gjennomsnittsberegningsperiode enn 16 uker gir mulighet for å konsentrere arbeidstiden enda mer.

Begrunnelse : Virksomhetens behov, fleksibilitet, valgfrihet for den enkelte arbeidstaker.

Et mindretall går for makimalt 8 ukers gjennomsnittsberegningsperiode. Begrunnelse : Kjent forskning dokumenterer mulig helsefare ved for lange arbeidsuker over for lang tid. Bedre ivaretakelse av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Problem : Vil arbeidsgivere utnytte ovennevnte rammer ? Vil de utvide rammene enda mer etter forslagets § 10-14 ? Vil arbeidstakeren få helsemessige skader selv når denne arbeider innenfor rammene? Hvor mye kan arbeidstiden konsentreres før arbeidstakeren utsettes for risiko for helsebelastninger og skader som følge av arbeidet ?

Hva sier den helsemessige forskningen ? Mennesket trenger hvile, dvs søvn og rolige perioder, hvert døgn. Vi trenger om lag 11 timer hvile i døgnet for å bygge oss opp igjen etter en arbeidsøkt. Ref. Torbjørn Åkerstedt. Den totale mengden arbeid og fritid har betydning for helsen, samt fordelingen av den. Det er mer belastende å arbeide flere lange dager etter hverandre for så å ha lengre friperioder, enn det er å arbeide etter en fast rytme med mindre daglig belastning.

Arbeidstilsynets vurderinger og anbefalinger : Arbeidstilsynet mener at totalarbeidstid på 13 timer pr dag kan aksepteres. Gjennomsnittsberegningsperioden bør være på maks 4 uker, dvs at arbeidstakeren kan arbeide 78 timer pr uke i 2,5 uker og må deretter ha fri 1,5 uker. I høringsuttalelsen ble 6 uker anbefalt, dvs 78 arbeidstimer i 3 uker, 54 timer uke i 4 og fri 2 siste uker. Arbeidstilsynet mener det bør være en grense på maksimalt 60 timer samlet arbeidstid den enkelte uke. Begrunnelse : helsemessig forskning og føre var prinsippet.

Noen referanser fra Arbeidstilsynet :

  • Helseeffekter av overtidsarbeids og lange skift. (NIOSH ”Overtime and extended work shifts – recent findings on illness, injuries and health behaviours”, april 2004) - STAMI hjemmeside
  • Stressforskningsrapporter – Arbetstider, hälsa och säkerhet, Torbjörn Åkerstedt. Institutet för psycosocial medicin, nr. 299 2001
  • Are long workhours a health risk? Mikko Härmä. Scand J Work Environ Health 2003;29(3):167-169
  • Shiftwork and health. Best – European studies on time 1/2000, European Foundation
  • Torbjørn Åkerstedt “Vaken på udda tider”- Rådet for arbeidslivsforskning, Uppsala, Sverige 1995.