Vi har i Statoil hatt flere saker som dreier seg om dette tema. Til dette seminaret har vi valgt ut denne som eksempel.

På plattform X er det jobbet godt med informasjon og undervisning om kjemisk helserisiko og med å få operatørene til å lese datablader og beskytte seg i henhold til anvisningene i databladet. Det jobber en rekke unge kvinner som operatører på denne installasjonen. Ved skifte av leverandør for kjemikaliet MEG (Monoetylenglycol) inneholder databladet et ny setning under helseopplysninger. Dyreforsøk har vist at etylenglycol kan gi fosterskader. Gravide skal ikke eksponeres for stoffet. En kvinnelig operatør som er gravid i første trimester leser dette, og henvender seg til Yrkeshygieniker 1 som svarer:


Yrkeshygieniker 1:
Monoetylenglykol er i Dyno sine HMS-datablad anmerket med "gravide skal ikke utsettes for dette stoffet". Andre produsenter har ikke en slik anmerkning heftet ved produktet. Bakgrunnen for Dynos anmerkning er dyreforsøk som har vist at MEG kan forårsake skjelettabnormaliteter hos avkom av eksponerte dyr. Det antas at stoffet er mest potent ved svelging, men MEG kan også opptas via hud og innånding. Den aktive komponenten er sannsynligvis metabolitten glykolsyre. Forskjellige dyrearter har forskjellig følsomhet for stoffets giftvirkning, mus er mer sårbare enn rotter, og det kan se ut som om MEG er mer giftig for mennesker (ved svelging) enn for rotter og mus. Stoffet er pr i dag ikke merket som reproduksjonsskadelig i henhold til "merkeforskriften". I produksjonen på plattform hvor MEG brukes i store mengder vil det være en viss risiko for ukontrollert eksponering. Kortvarig høy eksponering kan ikke utelukkes. På denne bakgrunn og ved å bruke "føre var" prinsippet synes vi det er uønsket at gravide skal arbeide i produksjon hvor eksponering for MEG ikke kan utelukkes. I Tyskland er MEG anmerket med at det er mulig fosterskadelig, men de angir at de vurderer det trygt å jobbe hvis konsentrasjonsnivåene ligger under grenseverdien.

Det er ingen grunn til å tro at MEG lagres i kroppen over lengre tid, slik at denne spesielle forsiktighetsregelen gjelder ikke før man er blitt gravid. Det er hvis fosteret utsettes for MEG at vi vil være forsiktig.

Dette svaret avstedkommer følgende reaksjon fra plattform X, (sendt til ledelse, bedriftlslege, fagforreninger personalsjef…)

Arbeidssituasjonen for gravide på Plattform X drift (utklipp) Det foregår en del diskusjoner rundt vår arb.situasjon her på plattform X, ved en evt. graviditet. Foreløpig står vi med mange ubesvarte spørsmål, når det gjelder evt. skadevirkninger på foster. Det har kommet frem, at det er MEG ( monoetylenglycol ) som er den store synderen her om bord. Se vedlagt svar fra yrkeshygeniker 1( Se ovenfor):

Vi etterspør også mer informasjon om andre faktorer som kan ha innvirkning på et foster. F.eks. kjemikalier ( inkl. metanol ), hydraulikkoljer ( inkl. oljedamp ), kondensat, støy, vibrasjon ( i.f.m. helikopter ), tilkomst og opphold i livbåt ( evnt. dropp ) og beredskapsoppgaver. Samtlige jenter i drift på plattform X drift er blitt kontaktet , og dette er et felles svar fra oss, til ledelsen på plattform X , fagforeningene og PO(personalsjef). Vi håper det snart vil komme noen svar på det vi lurer på, og at evnt. forslag til arb.situasjonen vår vil foreligge På vegne av alle jentene i plattform X drift. Vennlig hilsen NN

I mellomtiden har yrkeshygieniker 1 søkt råd hos yrkeshygieniker 2:


Basert på opplysninger i SAX er både Metanol (aktuelt kjemikalie for å erstatte MEG) og Monoetylenglycol (MEG) påført henvisninger til eksperimentelle terratogene effekter. Ihht norsk stoffliste er imidlertid ikke dette datagrunnlaget tilstrekkelig til å klassifisere stoffene som Reproduksjons og eller fosterskadelige i laveste kategori Rep 3. Grunnlaget for en slik klassifisering mhp fosterskade er "Resultat av egnede dyreforsøk som dokumenterer grunnlag for sterk mistanke om fosterskadelig effekt uten tegn til markerte helseeffekter i mor-dyret ....."

Eksperimentelle indikasjoner på en rekke helse-effekter finnes for et betydelig antall alminnelige stoffer. Vi kommer galt ut om vi bredt anbefaler "en føre var" holdning i slike tilfeller. Mer aktuelt kan det imidlertid være å anbefale restriksjoner i tilfeller hvor datagrunnlaget er tvilsomt og hvor anerkjente stofflister ikke gir anbefalinger.

Plattformsjef sin reaksjon til ansvarshavende bedriftslege etter henvendelsen fra alle jentene på plattform X :

Dette er nok et innlegg i en sak som har pågått en stund og det må være mulig å komme opp med et svar som gjør at vi kan lukke den. Hovedpoenget her er: Er det slik at de kjemikalier, andre produkter vi er utsatt for, er skadelig for gravide evt. andre? Her må det være mulig å si et ja, nei eller at dette vet en ikke nok om. Dersom det siste er svaret må vi komme tilbake på det og det må settes i gang tiltak som vil gi oss et svar. Hvis så må vi i mellomtiden ha en klar policy på hva som gjelder. Slik jeg forstår pågår det et arbeid med dette, men det som mangler er et skriftlig svar som vi kan bruke på de henvendelser som kommer. Her må vi være ryddige. Dette er ikke et plattform X problem, men en område sak. Bl.a plattform Y er mye lik oss. Personalsjef, du må kunne sette opp hvilke personalpolitiske retningslinjer som gjelder. Bedriftslege må si noe om den uttalelsen yrkeshygieniker har kommet med og også gi oss svar på farepotensialet forbundet med de stoffene vi omgåes med.


Hilsen plattformsjef plattform X


Spørsmål 1: Hva gjør ansvarshavende bedriftslege?

Etiske spørsmål (dilemma):
- Hvordan forholde seg til usikkerhet, mistenkte effekter av et stoff?
- Sikkerhetsmarginer, skal det være opp til den enkelte fagperson som rådgir arbeidstakeren? Skal man bare forholde seg til dokumenterte effekter dvs. merkingen av et stoff?
- Hvordan kommunisere mangel på kunnskap, dvs. ikke kunne "garantere"
- Skal alle mennesker som kan tenkes å bli foreldre behandles likt? (kvinner i fertil alder og menn som blir fedre i alle aldre?)